Toelichting  Kwst Zuiderent-van Wijgerden

Gen-index

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

Toelichting

 

 

Nummeringsteem, kinderen, privacy

 

Zoals bij een kwartierstaat vrij algemeen gebruikelijk, wordt het nummeringsysteem van Stefan Kekule von Stradonitz (1863-1933) toegepast. Hoewel er zo’n tiental andere nummereringssystemen bestaan, heeft het systeem Kekule zich vrij algemeen doorgezet. Bij deze manier van nummeren, die eigenlijk reeds in de 17e eeuw in Italië en Spanje werd toegepast, behoort bij een persoon met nummer N een vader met nummer 2N en een moeder met nummer 2N+1. De proband draagt nummer 1, zijn ouders 2 en 3, zijn grootouders 4, 5, 6 en 7, enz.

 

In principe bevat deze kwartierstaat vanaf generatie 7 alleen voorouders. Zijn bij een echtpaar in de tekst toch verdere kinderen vermeld, dan zijn dit in de regel gegevens, die tijdens het onderzoek gebruikt werden om de afkomst door vernoemingen te achterhalen. Ook werden in bepaalde gevallen (niet gepubliceerde) gegevens in doopboeken opgezocht en genoteerd, die niet zonder noodzaak weggenomen werden. Soms zijn ze in de vorm van “10 kinderen gedoopt 1840/58” vermeld, eventueel met voornamen.

 

Bij de generaties 4 tot 6 zijn per echtpaar de kinderen vermeld, teneinde een betere illustratie van het betreffende milieu te geven. Om de kwartierstaat niet te overladen, zijn deze gegevens echter apart gehouden, ze kunnen per echtpaar achter de trouwgegevens onder het opschrift “kinderen” opgeroepen worden. Voor zover voorhanden, zijn er wat foto’s of andere illustraties toegevoegd.

 

Bij de jongste generaties is van het vermelden van gegevens over kinderen om reden van privacy afgezien. Dit geldt überhaupt voor nog levende personen, van wie de gegevens volgens de wet op de privacy slechts vermeld mogen worden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betroffenen en na een schriftelijk aanmelding bij de verantwoordelijke  autoriteiten. Hoewel dit officieel een Zwitserse page is, heb ik besloten deze in Nederland geldende zinvolle regel te volgen.

 

Onzekere gegevens, zwakke schakels

 

Onzekere gegevens zijn systematisch voorzien van een onzekerheidsteken: *

 

      Bv.: geb. Strijen* = waarschijnlijk geboren te Strijen

 

 

De ster wordt ook gebruikt bij een zwakke schakel:

22. Pieter Visser

44. Jacob Visser*

45. Jannetje Naaktgeboren*

 

Niet zeker of Jacob en Jannetje de ouders van Pieter zijn. Indien dit later niet het geval blijkt te zijn, dan verdwijnen dus Jacob en Jannetje uit de kwartierstaat. In de regel is bij Pieter een Info (Note) vermeld met nadere gegevens over deze zwakke schakel.

 

Opmerking: dit in tegenstelling tot de kwartierstaten van Prometheus, waar bij een zwakke schakel de * achter het kwartiernummer en dus vóór i.p.v. achter de naam vermeld wordt.

 

Andere vorm van een zwakke schakel (met ster vóór de naam):

22. *Pieter Visser

44. Jacob Visser

45. Jannetje Naaktgeboren

 

In dit geval behoren Jacob en Jannetje reeds via een ander kind in de kwartierstaat, het is echter niet zeker of ook Pieter een kind van hen is. Blijkt de schakel niet te kloppen, dan blijven Jacob en Jannetje in de kwartierstaat staan.

 

Voorouders van een zwakke schakel:

Voorouders van een persoon die als zwakke schakel gekenmerkt wordt kunnen weer zonder * vermeld worden, als ze op zichzelf als ouders van het betreffende kind zeker zijn. Blijkt een zwakke later schakel fout te zijn, dan verdwijnen dus eventueel ook een aantal verdere voorouders uit de kwartierstaat, ook als ze niet met een * gekenmerkt zijn. Het vermelden van voorouders van “zwakke schakels” wordt slechts gepractiseerd, als de schakel niet bewezen, maar met vrij grote zekerheid als juist kan worden aangenomen. Eenzelfde systeem gebruikt Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus in zijn kwartierstaat “Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen”

 

Bronvermelding

 

Formaat: datum/bron: 12.08.2003 SMH, SG1302, OV1950p109. 8,18,19

 

Onder datum/bron wordt per persoon vermeld:

  1. De datum van de laatste verandering van de gegevens van de betreffende persoon. Deze methode maakt een versie-management mogelijk: bij een  nieuwe versie kan d.m.v. deze datum vastgesteld worden of gegevens van een bepaalde persoon veranderd werden. [Tussen mei 2003 en april 2004 werden alle gegevens gecontroleerd en de datum voor het eerst toegevoegd].
  2. De bronnen waaruit de informatie afkomstig is. De bronnen zijn door een lettercombinatie aangeduid. De preciese bronvermelding volgt onder de voetnoten, waarbij ook bij tijdschriftartikelen de titel en de schrijver vermeld worden. De noot-cijfertjes achter de lettercombinatie hebben dezelfde volgorde als de bronnen. Door het 100% vermelden van de bronnen wordt de kwartierstaat transparent en kan de betrouwbaarheid van de gegevens volledig gecontroleerd worden.

 

Er werden verschillende typen bronnen gebruikt, bv.:

  1. Archieven. Zijn alleen archieven aangegeven, dan is de informatie zelf opgezocht in de oorspronkelijke bronnen (DTB boeken etc). Deze eigenlijke bronnen binnen een archief (doopboeken etc.) zijn niet vermeld.
  2. Bij vermelding van een kwartierstaat (Kxx) of een genealogie (Gxx of SGxx) zijn de gegevens hieruit overgenomen. Hieronder bevinden zich ook internet-gegevens, waarbij het internet adres vermeld is. Uiteraard is de informatie niet zekerder dan de bron, wat vooral bij internetgegevens een probleem kan zijn. Er is getracht alleen informatie van serieuze onderzoekers te gebruiken. Daar veel auteurs geen bronnen vermelden kan de informatie van onbekende derden stammen. Wordt de oorspronkelijke bron bekend, dan wordt de eerstgenoemde bron door deze vervangen.
  3. Boeken en tijdschriften, waarbij in de regel alleen de beginbladzijde van de gebruikte persoonsgegevens vermeld wordt. Bij de tijdschriften is als bron de jaargang en de pagina (of kolom) aangegeven, in de eindnoten verschijnt dan de volle titel en de schrijver van het artikel.
  4. Uitwisseling via mailinglists en via contact met individuele personen. De personen die de gebruikte informatie hebben verstrekt, zijn zoveel mogelijk individueel vermeld.

 

Info’s / notes, foto’s en illustraties

 

De toevoeging “(zie info xy)” bij een persoon of gebeurtenis wijst heen op een extra notitie aan het eind van de kwartierstaat. Deze notities zijn doorlopend genummerd en worden als “informatie xy” in een aparte file gepresenteerd. In het bijzonder worden gegevens over genealogische onzekerheden, verschil in bronnen, etc. in deze notities samengevat, om de tekst in de kwartierstaat zelf niet te belasten en leesbaar te houden.

 

De voetnoten per file zijn direct aan het einde toegevoegd en betreffen de aangegeven  bronnen. Bij de generaties 10 tot 15 werden de nogal grote files in 2 tot 4 kleinere files ingedeeld, daar bepaalde zoekmachines geen langere files verwerken. Dit maakte het om technische reden nodig, zich herhalende voetnoten alle toe te voegen (waardoor ze ook alle aangeklikt kunnen worden). Dit maakt de deelfiles weer langer, het gedeelte zonder voetnoten overschrijdt echter door de zoekmachines gestelde grens niet. Bij één-generatie-files zijn echter niet-herhalende voetnoten gebruikt, daar anders ook verschillende van deze files te lang zouden worden.

 

Bij de eerste generaties werden foto’s toegevoegd, de meeste kunnen door aanklikken vergroot opgeroepen worden. Familie- en paarfoto’s zijn niet direct zichtbaar, maar kunnen, zover aangegeven, opgeroepen worden. Hierbij is de bedoeling, dat de browser het formaat automatisch aan de opgeroepen pagegrootte aanpast, zodat het beeld in éénmaal compleet zichbaar wordt. Is dit niet het geval, dan zijn wellicht onder  de browser-opties aanpassingen nodig. Ook de pages met kinderen bevatten foto’s of andere illustraties. Staan daar verschillende foto’s naast elkaar, dan moet er op gelet worden, dat de page voldoende breedte heeft, anders komen de foto’s onder elkaar en kloppen de onderschriften niet. Vanaf generatie 8 is er één illustratie per file toegevoegd, direct bovenaan de file, refererend aan een aangegeven kwartier. Verder is aan het eind van elke file een heraldische illustratie toegevoegd, in de regel een familiewapen, bij de oudste generaties – vóór het invoeren van wapens – onder meer munten. Deze eveneens refererend aan een aangegeven kwartier.

 

Lijst van afkortingen

 

Hoewel het genealogieprogramma afkortingen als geb. en ovl. met een punt aangeeft, worden zich herhalende afkortingen als aang en otr in de begeleidende teksten zonder punt geschreven. Ook bij patroniemen als Jacobsz wordt de punt weggelaten.

 

De afkortingen van de bronnen, zoals ze bij “datum/bron” aangegeven zijn, worden hier niet vermeld. Deze volgen uit de bronvermeldingen aan het eind van de betreffende kwartierstaatfile. Ze zijn eigenlijk redundant, daar de nummers van de noten als referentie voldoende zijn, behoudens eventueel aangegeven bladzijdenummers.

 

 

 

1568...82

tussen 1578 en 1582, eventueel met onderbrekingen

1568/1584...86

van een tijdstip in1568 tot een tijdstip tussen 1584 en 1586

1578/83

van een tijdstip in 1578 tot een tijdstip in 1583

aang

aangifte

begr

begraven

geb

geboren

ged

gedoopt

imp

impost (te betalen belasting bv. bij aangifte van overlijden)

Obl

Oud-Beijerland

otr

ondertrouw

ovl

overleden

ovl. 1578/83

overleden tussen 1578 en 1583

SAP

Sint Anthoniepolder

sgd

‘s-Gravendeel

tr (2)

trouwde in 2e huwelijk met