Gen 12a  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.05.2022

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

Gils

bron: GBE

 

bij kwartier 2146/47:

Grafzerk van de Sprangse burgemeester Cornelis van Gils (ovl. 1680)  en zijn vrouw

Maeike van den Hout in de kerk van Sprang. De gelijkenis van zijn wapen (links)

met het Van Arkel wapen is hier ondanks slijtage nog duidelijk zichtbaar.

 

 

 

Generatie 12a

 

 

2048.  Cornelis Willemsz Suijderent, ook bekend als van Zuijdereijnt, geb. ca. 1575 in Maasland, ovl. 21.03/30.04.1650 in Maasland, begraven in Maasland (in de kerk), datum/bron: 14.08.2003 OV1962p62, OV1980p425, OV1985p553, GZp146.[1],[2],[3],[4]

           Bouwman in de Commandeurspolder, woonde aan de Commandeurspolderkade op het Zuideinde van Maasland, schepen van Maasland 1630, diaken aldaar 1628, kerkmeester 1637, leenman 1625. Neemt als eerste de naam Suijderent aan, kennelijk omdat hij op het Zuideinde van het dorp Maasland woonde (een oudere broer noemde zich daarentegen Jan Willemsz de Blancke). Cornelis wordt beleend van 13.10.1625 tot 12.12.1650 met leen 85 van de Hofstad Honingen, bestaande uit 3 morgen land en een half huis, gelegen in de Langtaem te Maasland gemeen met Jan van Hodenpijl (1625: gemeen met de erfgenamen van Jacob Ghijsbrechtsz. Holy). Van Cornelis zijn zes kinderen bekend: 1 Geertje Cornelisdr. Suijderent is geboren 1603 of 1604; 2 Willem Cornelisz. van Suderent is geboren rond 1608 te Maasland; 3 Arij Cornelisz. van Suijderent is geboren rond 1613; 4 Maria Cornelisdr. Zuiderend is geboren rond 1615; 5 Neeltgen Cornelisdr. Suijderent is geboren rond 1617 en 6 Joris Cornelis van Suijderent is geboren rond 1619 te Maasland.

           Hij trouwde Belitgen NN, getrouwd voor 1605.

 

2049.  Belitgen NN, datum/bron: 14.08.2003 GZp146.[5]

           Familienaam onbekend, heette vrijwel zeker Belitgen, op grond van de naamgeving der kleindochters.Vermoedelijk heette zij Belitgen Ariensdr, daar haar tweede zoon Arie heet.

 

2050.  Jan Adriaansz van der Marel, ovl. 1658/1665 in 's-Gravenzande, datum/bron: 12.06.2003 NL1954k68, OV1954p6, OV1974p132, OV1985p553.[6],[7],[8],[9]

           Procureur, heilige geestmeester 1616, schepen van Zandambacht 1618/20, substituut-schout van 's-Gravenzande en Zandambacht 1641/45, baljuw van 's-Gravenzande 1640, rentmeester kerk- en gasthuisgoederen, ouderling 's-Gravenzande 1656/58. Dit geslacht van der Marel, dat zich later van der Maarel schrijft, is in 's-Gravenzande tot in de 15e eeuw te vervolgen, waar ze in het stadbestuur zaten. Ze voerden 3 gruttows (=marels) in hun wapen, terwijl de Wateringse familie van der Marel 3 merels of maarlen voerde. Een verwantschap met de Wateringse familie kon tot nu toe niet bewezen worden. Tr. (2) Annetje Cornelisdr., tr. (3) Jannetje Jansdr.

           Hij trouwde Maartje Clasen.

 

2051.  Maartje Clasen, ovl. 1622/1629 in 's-Gravenzande, datum/bron: 12.06.2003 OV1974p132, OV1985p553.[10],[11]

 

2052.  Leendert Leenderts Vrancken, ook bekend als Timmerman, ovl. voor 23.04.1659, datum/bron: 11.10.2006 GvdP, (OV1965p132), DHW, APB, OV2009p206, DIJ,[12],[13],[14],[15],[16],[17] (zie info 100).

           j.g. van IJsselmonde. Hij was timmerman. Vermeld o.a. 1603 (lenaert lenaerts timmerman), 1604 (leendert leenders timmerman),1605 (leendert francken timmerman) en 1607 (leennert leennertsz vrancken timmerman)  in het Dingboek van Oost-IJsselmonde. In een acte van 23.04.1659 wordt gesproken over erfgenamen van wijlen Leendert Leendert Francken. Zijn gelijknamige zoon Leendert Leenderts Vrancken, getrouwd met Jannetje Ariensdr Sparreboom, wordt in 1680 als dijkgraaf van Oost-IJsselmonde vermeld.

           Hij trouwde Grietje Jans, ook bekend als Grietje Jan Dammisdr, getrouwd 18.12.1611 in Ridderkerk.

 

2053.  Grietje Jans, ook bekend als Grietje Jan Dammisdr, geb. in Rijsoord, datum/bron: 11.10.2006 APB.[18]

 

2054.  Pleun Mattheusz Velthoen, ook bekend als Pleun (Ploon, Ploen) Teeusz (Teuxe), gedoopt 22.11.1587 in Ridderkerk, ovl. 1652, na 04.03, datum/bron: 08.10.2009 NUGp37.[19]

           Hij trouwde (1) te Rijsoord 23.04.1612 Mariken (Maertje) Jansdr., jonge dochter van Rijsoord. Jong gezel van Ridderkerk, wonende te Barendrecht 1612. Weduwnaar van Ridderkerk 1626, boer in Nieuw-Reyerwaard, ouderling 1633, 43, heemraad 1647/1650 van Ridderkerk. In het verpondingskohier uit 1627 is het huis van Ploen Teuxe aangeslagen voor 8 gld. Wordt in 1638 en 1644 bij de 200e penning op een vermogen van 1000 ponden geschat en in het haardstedenkohier aangeslagen voor twee haardsteden. In de 200e penning van 1652 over Ridderkerk worden Pleun Teeusz kinderen, die zijn boedel bezitten, op 2000 ponden ingeschat.

           Hij trouwde Beatris (Beatricx) Ariensdr (Nuchteren), getrouwd 31.05.1626 in Ridderkerk.

 

2055.  Beatris (Beatricx) Ariensdr (Nuchteren), gedoopt 16.10.1605 in Ridderkerk, ovl. 03.1634/12.05.1645, datum/bron: 08.10.2009 NUGp37.

           jonge dochter van Ridderkerk 1626. Deed op 05.07.1626 belijdenis te Ridderkerk

 

2056.  Bastiaen Willems (Weeda), ovl. voor 1654 in Strijen, datum/bron: 13.08.2003 SG64.[20]

           Zijn oudste zoon Jan Weeda is smid te Strijen.

           Hij trouwde Neeltie Willems.

 

2057.  Neeltie Willems, datum/bron: 13.08.2003 SG64.[21]

 

2058.  Isack Ariens Jonghste, geb. ca. 1610, ovl. 1671 in Strijen, datum/bron: 24.06.2003 SMH, SG64, SG661.[22],[23],[24]

           Heeft een huis met 2 haarsteden in 1665; bruikt erf aan buitenberm van de Strijense Westdijk, genoemd als borg in 1665, 66, 69. Door schout en schepenen geauthoriseerd om gelden in te garen voor de torenwachter in 1665. Wordt geregeld genoemd bij boedel-liquidaties en verkopingen als inner van de boelceel of collecteur van de boedel. Trouwt (2) met Lijsbeth Lambrechts Mol. Luiquidatie van zijn boedel op 23.04.1671, met o.a. huis en boomgaard, veel tin en koper, cantoortafel, crijghsgeweer, etc. [Hij had een zoon Salomon Isaacks Jonghste, die in 1677 2 Gld voor de kerk- en torenreparatie betaalt].

           Hij trouwde Leijtge Claesd Spruijt.

 

2059.  Leijtge Claesd Spruijt, ovl. voor 1666, datum/bron: 24.06.2003 SG661, SMH.[25],[26]

           Haar kinderen zijn in 1671 medeerfgenamen van haar ongehuwde broer Lourens Claes Spruijt, smid en schepen van Westmaas, die zonder wettige decendenten overlijdt.

 

2060.  Dirck Hendrick Willems Luytenant, ook bekend als Jongendijckgraeff, geb. ca 1585 in Barendrecht, ovl. 08.1643/26.05.1644, datum/bron: 23.07.2003 NL1989k121.[27]

           j.g. van West-Barendrecht 1609, landbouwer aan de Nieuwe Dijk in West-Barendrecht. Luitenant 1630/43, kerkmeester 1634/36 van Barendrecht, heemraad van de Zuidpolder 1634/36, 1641. Hij verkocht in 1632 een losrente van 250 Car.gld. met een hoofdsom van 4000 Car.gld. aan Dirck Diert te Rotterdam, met als zekerheid 1 1/2 morgen vrij land met een hofstede. Dirck Heijndricx, "onsen luytenant", verkocht op 01.10.1634 een losrente van 125 Car.gld. aan Hubrecht Barentsz Hooghewerff te Rotterdam. Als zekerheid stelde hij 6 1/2 morgen in het nieuw bedijkte land van West-Barendrecht. De hoofdsom bedroeg 2000 Car.gld. Kennelijk had Dirck veel contant geld nodig, er volgden namelijk nog meer dergelijke transacties (1635, 37).

           Hij trouwde Maritgen Huijgen Cranendonck, ook bekend als Maertge, getrouwd 17.12.1609 in Barendrecht.

 

2061.  Maritgen Huijgen Cranendonck, ook bekend als Maertge, geb. ca. 1586 in IJsselmonde, ovl. 05.1660/15.06.1670, datum/bron: 23.07.2003 CRAp257, NL1989k121.[28],[29]

           j.d. van IJsselmonde 1609, haar zuster Niesje trouwde met Dircks broer Adriaen.

 

2062.  Arie Leenderts Smitshouck, ook bekend als Adriaen Lenaertsz, geb. in Pendrecht*, ovl. na 1660 in Charlois, datum/bron: 02.10.2006 NL1989k127,123, OV1981p373, GN1965p207, OV1963p175,193, OV1996p542,[30],[31],[32],[33],[34] (zie info 101).

           Smid te Smitshoek, schepen van Charlois 1633/50, schepen en heemraad van Pendrecht 1660. Wordt vaak slechts met patroniem genoemd. Op 16.01.1627 compareren Eeuwout, Dirck, Willem en Cornelis Woutersz., zonen Verduijn, Japhet Cornelisz. als man en voogd van jonge Maertgen Woutersdr., Pieter Jansz. de Raet als man en voogd van Lijsbeth Woutersdr, Adriaen Lenertsz. Smitshouck als man en voogd van Lea (Leytgen) Woutersdr, alle kinderen en erfgenamen van Wouter Hendricksz Verduijn en Lijntge Eewoutsdr, zijn tweede huisvrouw beide zaliger gedachte. Arien Leendertse Smitshouck ondertekent de taxatie van de 200e penning te Charlois op 02.11.1646, waarbij hijzelf (Adriaen Lenertsen Smitshouck) voor 7000 aangeslagen wordt. In 1658 wordt Ary Leendertsen Smitshoeck bij de 1000e penning aangeslagen voor f 10-0-0 en in 1660 voor een onbekend bedrag. In 1662 is bij een belending "aen Sheerendijck van Carniss" sprake van Ary Leendertsen Smitshouck (OV2004p50).

           Hij trouwde Leijtge Woutersd Verduijn, ook bekend als Lea.

 

2063.  Leijtge Woutersd Verduijn, ook bekend als Lea, geb. 1588 in Charlois, datum/bron: 04.07.2003 OV1981p373, WJO, SG883, OV1992p464,[35],[36],[37],[38] (zie info 102).

           Haar 3 dochters trouwen met 3 broers Jongendijckgraef. Over de Verduyns zegt Gens Nostra 1952 op blz 204: "...een familie, die thans nog op het eiland IJsselmonde wordt gevonden en bekend staat als een geslacht, dat een royale stand als landbouwer weet te voeren. Onder de Verduyns worden vele typen met fijnbesneden gelaat aangetroffen. In het algemeen zijn zij keurige sprekers, zoals nu op de eilanden nog bekend is. Velen van hen waren dan ook schout, burgemeester en rentmeester. Het wapen Verduyn komt voor te Charlois: in blauw twee zilveren vissen boven elkaar".[39]

 

2064.  Albert Koetsveld, datum/bron: 13.08.2003.

           Slechts bekend door het patroniem van zijn zoon. Mogelijk afkomstig uit de buurt van Maurik, waar een familie Koetsveld voorkomt met de namen Jan en Albert. Aansluiting echter niet bekend.

 

2066.  Pieter Voorval, datum/bron: 13.08.2003.

           Slechts bekend door het patroniem van zijn dochter.

 

2068.  Adriaen Huijben Dingemans, geb. ca. 1610 in Zwaluwe*, datum/bron: 18.01.2011 GTMWBB1993p125, RAB, GK.[40],[41],[42]  Hij trouwde Neeltje Gijsbers.

 

2069.  Neeltje Gijsbers, ovl. in Zwaluwe, datum/bron: 18.01.2011 GK.[43]

           s'Gravendeel  02 04 1680: Dingeman Ariens Swaluwenaer machticht (zijn zwager) Cornelis Cornelis Slincx mede te werken bij de boedel van Neeltje Gijsen, overleden op Lage Swaluwe.

 

2076.  Leendert Foppe van Driel, gedoopt 28.10.1629 in Heinenoord, datum/bron: 13.08.2003 SMH.[44]

           Schepen van Wieldrecht in 1671. Landbouwer te Wieldrecht in 1678, op de van IJsselstee aldaar in 1675. In 1678 verkoopt hij vlas en is getuige bij de huur van land van Cornelis van Issel. Gebruikt in 1686 land in het Oudeland van Strijen. Verkoopt 1654 met zijn broer Bastiaan een boerderij met land te Heinenoord uit de nalatenschap van zijn vader Fop Cleijsse van Driel.

           Hij trouwde NN.

 

2077.  NN.

 

2078.  Thonis Willems Dwarswaert, ovl. 09.05.1702 in Strijen (recht f 3.-), datum/bron: 13.08.2003 SG681, OV1969p22, OV1995p366,395, Cra407,409,[45],[46],[47],[48],[49]

           j.m.van Strijen 1649, vermeld Cromstrijen 1646. Comelis Esseboom, kerkmeester van de parochiekerk van Strijen, en Warnard Jansz. Conincxhoven, Heilige Geest armmeester van deze dorpe, verkopen aan Tonis Willemsz Dwarswaert een huys, schuur, backet en melioratie vanerve, enz. d.d. 10.12.1652. In 1664 wordt Tonis Willems Dwarsvaert als borg genoemd voor Pieter A. Cranendonck te Strijen. Hendrick A. Cranendonck is borg voor Tonis Willems Dwarsvaert in 1665 te Strijen. 't Huys van Tonis Willems Dwarsvaert wordt vermeld bij het klapwakersgeld te Strijen in 1665. Bij de quotisatie tot reparatie van de kerktoren van Strijen op 18.05.1677 wordt Teunis Willems Dwarswaert voor f 8.- aangeslagen, hij woont dan op 't dorp.

           Hij trouwde Pleuntje Hendricx, getrouwd 18.09.1649 in Ridderkerk (otr).

 

2079.  Pleuntje Hendricx, datum/bron: 13.08.2003 SG681.[50]

           j.d. van Ridderkerk 1649.

 

2080.  Jan Jans van der Meulen, geb. in Nieuw-Beijerland*, datum/bron: 12.08.2003 SG657.[51]

           van Nieuw-Beijerland, wonende te Nieuw-Beijerland, trouwt (1) Bessijntje Pieters voor 1660.

           Hij trouwde Bastiaentje Aerts, getrouwd mei 1663 in Hekelingen.

 

2081.  Bastiaentje Aerts, geb. in Strijen, datum/bron: 12.08.2003 SG657.[52]

           Wonende te Hekelingen. Weduwe van Dirck Beijense Hasemoer.

 

2082.  Aart Cornelisse, datum/bron: 12.08.2003 SG657.[53]  Hij trouwde Ariaantje Pieters.

 

2083.  Ariaantje Pieters, datum/bron: 12.08.2003 SG657.[54]

 

2088.  Willem Aryensen Blaeck, ook bekend als Willem Arien Ingensz, geb. ca. 1607 in Heinenoord, ovl. 01.01.1653 in Heinenoord, begraven in Heinenoord (in de kerk), datum/bron: 12.08.2003 GSi, KRij.[55],[56]

           j.m. van Heinenoord wonende aan de Blaeck 1635, armmeester van Heinenoord 1647, kerkmeester in 1649, diaken. Trouwde (1) 06.05.1635 te Ridderkerk met Neeltje Pieters, ovl. 1638/39. Willem's grafzerk is aanwezig in het Streekmuseum Hoekse Waard te Heinenoord.

           Hij trouwde Maergien Jacobs (Troost), getrouwd 24.06.1639 in Heinenoord.

 

2089.  Maergien Jacobs (Troost), geb. ca. 1615 in Heinenoord, ovl. 28.06.1676 in Heinenoord, begraven in Heinenoord (in de kerk), datum/bron: 12.08.2003 KSi, KRij.[57],[58]

           j.d. van Heinenoord 1639. Trouwt (2) ca. 1655 Anthonie Ariens Kruithof. Maergien's grafzerk bevindt zich in het Streekmuseum te Heinenoord.

 

2090.  Jacob Pietersz (van Prooijen), datum/bron: 12.08.2003 KSi, KRij.[59],[60]

           Woont aan de Blaack te Heinenoord.

           Hij trouwde Dirkje Leenderts.

 

2091.  Dirkje Leenderts, datum/bron: 12.08.2003 KSi, KRij.[61],[62]

 

2092.  Bouwen Cornelisz Snider, geb. ca. 1611 in Heinenoord, ovl. voor 16.02.1655 in Heinenoord, datum/bron: 18.09.2015 WC, CR.[63],[64]

           Boer aan de Blaak onder Heinenoord.

           Hij trouwde Janneke Cornelisdr Waalboer, getrouwd 27.05.1640 in Heinenoord.

 

2093.  Janneke Cornelisdr Waalboer, geb. ca. 1620 in Heinenoord, ovl. na 07.07.1651, datum/bron: 18.09.2015 WC.[65]

 

2094.  Willem Willemsz Hofman, geb. voor 1625 in Puttershoek, datum/bron: 18.09.2015 WC.[66]  Hij trouwde Beatris Cornelisdr, getrouwd 12.02.1653 in Puttershoek.

 

2095.  Beatris Cornelisdr, geb. ca. 1625 in 's-Gravendeel, datum/bron: 18.09.2015 WC.[67]

 

2096.  Bastiaan Andriesse Coomans, geb. 1635 in Strijen, ovl. 05.11.1689 in Numansdorp, begraven in Numansdorp (zerk in de kerk), datum/bron: 01.07.2003 NL1989k99, NL1942k137, DB122.155.6.[68],[69],[70]

           Notaris te Oud-Beijerland 1662/89. Schout van Oud-Beijerland 1665/77, colonel, provisioneel baljuw der Beijerlanden 1665. Gezworen landmeter 1674/77. Blijkens de kerkeraadshandelingen van Oud-Beijerland was Bastiaan naast al zijn ambten ook als rokkenjager actief. Hij en zijn vrouw worden december 1673 met attestatie lidmaat te Numansdorp. Schout, baljuw, rentmeester van Klaaswaal en Numansdorp (Cromstrijen) 1672/82. Penningmeester, heemraad, dijkgraaf van polders in Cromstrijen. Ouderling te Numansdorp 1674.

           Hij trouwde Cornelia Hendricks Hoogerwerff, getrouwd 17.07.1661 in Poortugaal.

 

2097.  Cornelia Hendricks Hoogerwerff, gedoopt 05.09.1638 in Poortugaal, ovl. 21.12.1686 in Numansdorp, begraven in Numansdorp (zerk in de kerk), datum/bron: 01.07.2003 NL1989k99, NL1942k137, DB122.155.6.[71],[72],[73]

           Wordt lidmaat op belijdenis te Oud-Beijerland 22.09.1663. Grafschrift in Numansdorp: "HIER LEYT BEGRAVEN JUFFR. CORNELIA HEYNDRICX HOOGERWERFF HUYSVROUW VAN D. HR. BASTIAEN ANDRIESE COOMANS OBIIT DEN 21 DECEMBER 1686 ALSMEDE DE HEER BASTEAEN ANDRIESE COOMANS IN SIJN LEVEN OUT SCHOUT EN RENTMEESTER VAN NUMANSDORP EN CLAASWAAL OBIIT DEN 5 NOVEMBER INT JAER ONS HEEREN AO. 1689". De zerk vertoont een anker tussen de letters B.C.A.

 

2098.  Peter Laureys Beens, geb. in Oosterhout, ovl. voor 1689 in Terheijden(NB), datum/bron: 02.05.2003 NL1978k332, NL1981k403.[74],[75]

           Schepen van Terheijden 1671, armmeester van Terheijden 1672/76. Collecteur van de 10e penning 1674/75. Stadhouder Oud- en Nieuw-Gastel 1688. Akte van aanstelling door de markies van Bergen op Zoom 1679 van Peter Beens tot secretaris van de heerlijkheden van Oud- en Nieuw-Gastel, tevens contraboekhouder van de dijkage van Heer Jansland.

           Hij trouwde Catharina Beljaerts, ook bekend als Cathelijn, getrouwd mei 1669 in Terheijden.

 

2099.  Catharina Beljaerts, ook bekend als Cathelijn, gedoopt 05.11.1644 in Terheijden(NB), ovl. voor 12.04.1690 in Terheijden, datum/bron: 02.05.2003 NL1978k332, NL1981k403.[76],[77]

 

2104.  Pieter Pieters Timmerman (Bestebreurtje), geb. ca. 1615 in Puttershoek*, datum/bron: 13.08.2003 SG1036, KTT.[78],[79]

           j.m. wonende te 's-Gravendeel, broer van Isaack Pieters. Trouwt (1) 25.10.1637 Puttershoek Maergie Joosten Hofman.

           Hij trouwde Ariaentje Willems (Gout), getrouwd 26.02.1648 in Puttershoek.

 

2105.  Ariaentje Willems (Gout), geb. in Strijen, datum/bron: 13.08.2003 SG1036, KTT.[80],[81]

           j.d. van Strijen, wonende te Puttershoek 1648.

 

2106.  Cent Janse Schalkoort, geb. ca. 1630, ovl. 08.1674/001.12.1675 in Numansdorp, datum/bron: 13.08.2003 SMH, KTT, OV2015p346.[82],[83],[84]

           Sloter in Numansdorp1671. Diende in het leger van de Prins van Oranje 1674. Gesneuveld tijdens een vijandelijke legeraanval bij Bergen in Henegouwen. Had in 1663 een buitenechtelijke relatie met Geertruyd Gerrits.

           Partner Geertruyd Gerrits.

 

2107.  Geertruyd Gerrits, gedoopt 14.12.1636 in Barendrecht, datum/bron: 13.08.2003 SMH, KTT, OV2015p346.[85],[86],[87]

           Zij trouwt 23.04.1667 te Barendrecht met Pieter Ariensz van Hoek. Haar dochter Jannigje werd eerder verwekt in een buitenechtelijke relatie met Cent Janse Schalkoord.

 

2108.  Jan Sibbens van Strijen, ook bekend als Jan Sibbedeusse, geb. ca. 1625, ovl. voor 30.10.1687 in 's-Gravendeel, datum/bron: 01.10.2003 SMH, DJVp175, sGDp52, GN2006p80,[88],[89],[90],[91]

           j.m. van Strijen 1651, winkelier te 's-Gravendeel, pachter van de impost (accijns) over bier en wijn te 's-Gravendeel 1663/67. Schepen van 's-Gravendeel 1676/78, 1680/82. Kerkmeester 1673, diaken 1668, 76, ouderling 1677/79, 83/84. Woont eerst aan de Zuid-Voorstraat, nadien als winkelier in de Langestraat. Trouwde (1) 01.01.1651 te 's-Gravendeel Maeijke Claes Vroeghindeweij. Weduwnaar 1653.

           Hij trouwde Maeyke Coenen in 't Veld, ook bekend als (oude) Maertgen, getrouwd 09.02.1653 in Dordrecht.

 

2109.  Maeyke Coenen in 't Veld, ook bekend als (oude) Maertgen, geb. ca. 1625 in 's-Gravendeel (11 jaar in 1636), ovl. 03.12.1700 in 's-Gravendeel (impost 3 gld), datum/bron: 21.05.2003 SMH, DJVp176, GN2006p80.[92],[93],[94]

           j.d. van 's-Gravendeel 1653, boerin en winkelierster aan de Langestraat te 's-Gravendeel. Jan Sibbedeus, ziek en Maeycke Koene maken op 04.08.1667 een testament op de langstlevende. Bij mondigheid of een eerder huwelijk van de kinderen krijgen ze 300 Carolusguldens ontvangen. Maeijken Coenen, weduwe, dagvaart Arie Dirks Cranendonck in 1691. Sibbede Janse en Coen Janse van Strijen, zoons van Mayken Coenen, weduwe van Jan Sibbedeus van Strijen, wonende te 's-Gravendeel, worden door hun moeder tot voogden aangesteld d.d. 07.05.1695, over hun minderjarige broer en zuster Arijen en Annigje. In 1702 treften Maeijken Coenen, weduwe van Jan van Strijen, en haar kinderen een boedelscheiding.

 

2110.  Pieter van der Werve, datum/bron: 13.08.2003 SMH.[95]

           Alleen bekend door het patroniem van zijn dochter. [Mogelijke link: er is in 1682 een Janka Petrus van der Werve in Geervliet, in 1684 genoemd Jaca Pieter Francois van der Werve].

 

2112.  Heyndrick Hermans Mol, geb. ca. 1635 in 's-Gravendeel, ovl. na 20.07.1689 in 's-Gravendeel, datum/bron: 11.07.2003 sGDp122.[96]

           Is in 1680 arbeider in de Strijense polder.

           Hij trouwde Aryaantje Cornelisse Soeteman.

 

2113.  Aryaantje Cornelisse Soeteman, gedoopt 30.12.1628 in Alblasserdam, ovl. voor 25.03.1681, datum/bron: 11.07.2003 sGDp122, MZ, OV2002p438.[97],[98],[99]

 

2116.  Aryen Ariens Man, geb. ca. 1616 in 's-Gravendeel, ovl. 04.1688/13.10.1700 in 's-Gravendeel, datum/bron: 24.07.2003 OV1970p159, sGDp120.[100],[101]

           Vletter, woont in de Rijkestraat (Noordzijde). Ary Arens Man verkoopt 1 morgen 450 roe in de Trekdam 13.03.1675. Zijn erfgenamen transporteren een huysje ende erve aan de Noortsijde van de Rijckestraat 13.10.1700.

           Hij trouwde Neeltgen Jans Knoeyer, getrouwd 08.03.1637 in Puttershoek.

 

2117.  Neeltgen Jans Knoeyer, geb. ca. 1616 in Puttershoek, ovl. voor 13.10.1700 in 's-Gravendeel, datum/bron: 24.07.2003 OV1970p159, sGDp120.[102],[103]

           Haar voogd is haar moeder Ariaantie Ariens. Weeskamer ‘s-Gravendeel no 1, 06.11.1672: Arie Ariens Man (ziek) en Neeltie Jans Knoeijer testeren. Voogd Ary Jans Knoeijer te Puttershoek.

 

2118.  Aryen Corn Corsse Mookhoek, ook bekend als Moockhouck, geb. ca. 1625, ovl. 02.1662/20.10.1664, datum/bron: 20.09.2003 sGDp120, OV2000p71, SG439,[104],[105],[106] Hij trouwde Bastiaantje Ariens Vogelaar.

 

2119.  Bastiaantje Ariens Vogelaar, ovl. voor 09.04.1670, datum/bron: 10.08.2003 OV2000p71, KJP.[107],[108]

           Bastiaantje ondertekende haar testament op 18.02.1662.

 

2124.  Heijndrick Geeritz de Baat, geb. ca. 1600, ovl. voor 14.11.1676, datum/bron: 11.07.2003 OV2002p338.[109]

           Hij bezit een huis aan de (Nieuw) Bonaventuursedijk achter de Rijkestraat. Is tussen 1637 en 58 verschillende keren koper of borg op veilingen. De secretaris van 's-Gravendeel stelt zich als eiser tegen hem op in een burendingdag in 1660. Trouwt (2) Puttershoek 2.11.1659 Lijntie Jacobs, weduwe van Geerit Machiels.

           Hij trouwde Lijntje Arijens, getrouwd ca. 1639.

 

2125.  Lijntje Arijens, geb. ca. 1619, ovl. voor oct. 1659, datum/bron: 11.07.2003 OV2002p338.[110]

           Haar afkomst is nog in onderzoek. Sommige namen van de kinderen (Reijmborch, Amelia) zijn niet alledaags voor een arbeidersgezin.

 

2136.  Aryen Jans Cleynjan, geb. ca. 1600, ovl. 04.1665/31.05.1670, datum/bron: 13.07.2003 sGDp116, Mol.[111],[112]

           Woont in de Mookhoekse Schenkeldijk onder 's-Gravendeel. Herhaaldelijk vermeld 1632/65, o.a. bij een dijkverhoging te Cromstrijen in 1635, en te 's-Gravendeel in 1636.

           Hij trouwde Maecke NN.

 

2137.  Maecke NN, datum/bron: 13.07.2003 sGDp116.[113]

           Mogelijk heette zij Maecke Jafets Hordijck.

 

2144.  Adriaen Goyaerts Oerlemans, geb. ca. 1605 in Sprang, ovl. voor 22.12.1683, datum/bron: 03.08.2004 GBOp237,368.[114]

           Schout van Sprang 1641, burgemeester, heemraad, laatste benoeming 09.02.1677. Ontvanger van de 200e penning 1665/69. Hij erfde alle bezittingen van zijn vader, daar zijn broer ongehuwd overleed. Door zijn huwelijk met Engeltje de Bie werd het financiële positie van deze toch reeds zeer gegoede Oerlemans-tak nog verbeterd. Samen met zijn broer Dirk bezocht Adriaen vanaf februari 1623 de Latijnse school te Oirschot, die beoogde hen voor te bereiden voor het universitaire onderwijs. Waarschijnlijk werd deze school echter niet afgemaakt.

           Hij trouwde Engeltje Jacobse de Bie, getrouwd 13.08.1628 in Sprang.

 

2145.  Engeltje Jacobse de Bie, geb. ca. 1605, ovl. 12.1683/09.04.1684, datum/bron: 03.08.2004 GBOp238,368.[115]

 

2146.  Cornelis Hendricks van Gils, gedoopt 25.06.1617 in Sprang, ovl. 25.09.1680, begraven in Sprang (zerk in de kerk), datum/bron: 04.08.2004 GBEp84,344, BTP.[116],[117]

           Burgemeester van Sprang 1652, 64, 76, diaken 1657, 58, ouderling 1666/67, landbouwer. Grafzerk in de NH kerk te Sprang met wapen : I. drie (volgens van Beek 2) beurtelings gekanteelde dwarsbalken, II ovaal, doorsneden, boven een boom op grasgrond, beneden een figuur, bestaande uit vier gekruiste verkorte smalle balken, 2 horizontaal, 2 verticaal.; helmteeken twee uitkomende toegewende slangen. Grafschrift: "HIER LEYT BEGRAVEN CORNELIS VAN GILS IS OVERLEDEN DEN 52 SEPTEMBER 1680 OUT 63 JAREN ENDE MAERIKEN LOURES VAN DEN HOUT SIJN HUYSVROUW STERF DEN 29EN OCTOBER 1696 OUD 78 JAER EN 8 MAEDE" (afgebeeld GBOp344).

           Hij trouwde Mayke Laurens van den Hout, getrouwd 27.09.1648 in Sprang.

 

2147.  Mayke Laurens van den Hout, gedoopt 18.02.1618 in Sprang, ovl. 29.10.1696, begraven in Sprang (zerk in de kerk), datum/bron: 04.08.2004 GBEp84,344.[118]

           Testeert te Sprang 27.01.1689.

 

2148.  Melis Aertsz Glavimans*, datum/bron: 26.07.2004 BL1957p19.[119]  Hij trouwde Anneke Adriaens van der Hoeven*.

 

2149.  Anneke Adriaens van der Hoeven*, datum/bron: 26.07.2004 BL1957p19.[120]

           In 1648 waren van wijlen Adriaen Peeters twee onmondige kinderen in leven, van wie Peter Adriaenssen van der Hoeven 24.03.1656 compareert om zijn helft in een stuk land te transporteren dat hem aangekomen is van zijn grootmoeder Anneke Adriaens de Jonge. De wederhelft behoort aan zijn zuster Anneke Adriaens van der Hoeven, gehuwd met Melis Aertsz Glavimans.

 

2152.  Gerrit Janssen de Jong, ook bekend als Gerardus Johannesz Peters (doop), gedoopt 02.08.1625 in Drunen (RK), ovl. 1685 in Drunen, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[121]

           Bij zijn huwelijk: jm. van Drunen, ruiter onder de comp van ritmeester Eller. Deurwaarder van de Raad van Brabant, schepen 1669/70, 1672 en 1675/82 en burgemeester van Drunen. Heilige Geestmeester in Drunen 1659/60, 1662/63, 1666 en 1683. Tot N.G.-lidmaat aangenomen Drunen 25.12.1652: Gerijt Janse met Anna Gerijts sijn huijsvrouw. Maakte zich als deurwaarder en met zijn overgang van de Rooms-Katholieke naar de Gereformeerde religie niet geliefd in zijn woonplaats. Van zijn huis werden enkele malen de ramen vernield. Hij voerde processen voor de schepenbank om schadevergoeding hiervoor en verloor die. Ook de Raad van Holland maakte het hem niet zo gemakkelijk; die eiste van hem een verklaring van goed Gereformeerd gedrag voor een nieuwe benoeming als deurwaarder, volgens 'Het Regelement op de politijcke reformatie in de Meijerij' uit het jaar 1660. [Nageslacht: de Jong(h), de Josselin de Jong en de Jong van Beek en Donk, zie hiervoor oa. Ned. Patr., Ned. Adelsboek en Taxandria].

           Hij trouwde Anna Jans van Wijk, getrouwd 02.01.1646 in Heusden (otr: 18.12.1645 Heusden).

 

2153.  Anna Jans van Wijk, geb. ca. 1625 in Heusden, ovl. 16.11.1712 in Drunen, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[122]

           Bij haar huwelijk (N.G.): Anneke Jans, jd van Heusden; bij de doop van de kinderen te Drunen wordt ze Anna Gerrits genoemd; in akten Anna van Wijk en als lidmaat Anna Gerijts. Woonde ca. 1695 te Haarsteeg, mogelijk bij haar zoon Johannes. Anna van Wijck, weduwe wijlen Gerrit Janssen de Jongh op 12.11.1686 verheven van twee morgen, etc. "daar tegenwoordig een huijsinge op staat, de voornoemde Anna van Wijck aengecomen uit doode van voorn. haeren man".

 

2154.  Anthonus Janse Praser, gedoopt 18.08.1624 in Sprang, ovl. voor 15.03.1683, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[123]

           Burgemeester in 1653, 1663 en 1673, armmeester in 1668/69  te Besoijen. Haardstedengeld voor 2 haardsteden 1665/66. Levert 1659/70 een grote hoeveelheid rijshout voor de beschoeing van de Sprangse sloot. "Erneert" zich met zijn eigen land 1674.

           Hij trouwde Ariaantje Jans Hamele, getrouwd 07.02.1652 in Besoijen (otr: 20.01 aldaar, ger.), Waalwijk (RK) 08.12.1652.

 

2155.  Ariaantje Jans Hamele, gedoopt 24.08.1628 in Heusden (geref.), ovl. 26.02.1692 in Besoijen, datum/bron: 01.09.2004 KAJ, GHAp177.[124],[125]

           Zij trouwen gereformeerd te Besoijen (de gereformeerde kerk als publieke kerk kon een "burgerlijk huwelijk" sluiten, ongeacht het geloof van het echtpaar) en 9 maanden later RK te Waalwijk, waarbij vermeld wordt: "ongeveer 9 maanden geleden sloten een burgerlijk huwelijk te Besoijen voor de predikant: Anthonius Jans Praser, gereformeerd, en Adriana Jans Hamel".  Woonde te Besoijen. Sprang 15.03.1683. Adriaentje Jans Hamel, weduwe van Anthonij Praser; dochter Maria gehuwd met Goossen de Jongh. Schepenbank Besoijen: testament van Adriaentje, als weduwe en boedelhoudster van Ant. Prasers op 17.02.1692.

 

2156.  Peeter Stoffel Quirijnen, gedoopt 08.05.1616 in 's-Grevelduin Capelle, ovl. na 1665, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[126]

           Borgemeester op het Vaartkwartier te Loon op Zand in 1661. Lijst van personen met bezittingen die minder waard zijn dan 2000 gulden van 13.05.1665: Molenstraat, Peeter Stoffel Quirijnen, landbouwer, arbeider.

           Hij trouwde Anneken Cornelis Bastiaenssen Cloostermans, getrouwd 06.03.1644 in 's-Grevelduin Capelle (otr: 05.02 aldaar).

 

2157.  Anneken Cornelis Bastiaenssen Cloostermans, geb. ca. 1620 in Loon op Zand, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[127]

           Peeter Stoffel Quirijnen en Anneken Cornelis Bastiaenssen Cloostermans maken 02.04.1662 een testament.

 

2158.  Willem Janssen van der Loo, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[128]

           j.m. van Goirle 1650. Hij trouwde (1) Joostgen Jans 10.11.1650 te Sprang, ovl. 26.02.1654 te Sprang. Willem woonde te Sprang.

           Hij trouwde Adriaenken Hendricks, getrouwd 27.12.1654 in Loon op Zand (otr: 03.12. aldaar).

 

2159.  Adriaenken Hendricks, datum/bron: 25.08.2004 KAJ.[129]

           Weduwe van Andries Cornelisse; zij woonde bij haar huwelijk met Willem te Loon op Zand.

 

2176.  Jan Cornelisz Geus, geb. 1623, ovl. voor 15.03.1648 in Maasdam, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[130]

           Op 15.03.1648 onvangen de armen 8 stuivers van het sterfhuis.

           Hij trouwde Leentje Jansdr 't jonge Ruijter, getrouwd ca. 1645.

 

2177.  Leentje Jansdr 't jonge Ruijter, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[131]

           Zij hertrouwt 1685 met Bastiaan Willemsz Polderdijk.

 

2178.  Gijsbert Willemsz Vermaas, ook bekend als Beuytelaar, ovl. na 05.06.1667, datum/bron: 27.07.2003 TdG, KMS, OV1969p20,[132],[133],[134]

           Bakker, woont 1652 te Klaaswaal en in 1664 te Numansdorp, waar hij wordt aangeslagen voor 2 haardsteden en een oven. Trouwt (1) Haesjen Heijnrichs. Trouwt (3) Barbertie Teunis 11.10.1665. Trouwt (4) Maijke Jans 05.06.1667. (In 1677 worden Baertgie en Helena Ghijsbrechts Vermaes aangeslagen voor reparatie van kerk en toren van Strijen voor het hoge bedrag van f 36.-. Dit kunnen nauwelijks dochters van Gijsbert zijn, ze ontbreken in de acte van uitkoop van 09.09.1665).

           Hij trouwde Lijsbeth Leenderts Cappedijk, getrouwd 15.11.1652 in Westmaas.

 

2179.  Lijsbeth Leenderts Cappedijk, ovl. 03.1655/09.09.1665 (jongste kind 1/2 jaar 09.09.1665), datum/bron: 08.10.2003 TdG, KMS.[135],[136]

           RA Cromstrijen: akte van uitkoop Cromstrijen 09.09.1665: Leendert, 8 jaar, Janneken, ? jaar, Bastiaantje, 3 jaar en Grietge, out 1/2 jaar, nagelaten weeskinderen van Elisabeth Leenderts Cappedijck en Gijsbrecht Vermaes. Leendert Cappedijck de jonge als oom en voogd van de vier weeskinderen van Elisabeth Leenderts Cappedijck zaliger en Gijsbert Vermaas.

 

2180.  Damis Jacobs Cuijsmuijs, ovl. 06.03/30.11.1680 in 's-Gravendeel*, datum/bron: 19.07.2003 KMS, OV1969p30.[137],[138]

           Arbeider, genoemd 11.08.1653. Woont 06.03.1680 in Bevershoek ('s-Gravendeel).

           Hij trouwde Jannetje Jans, getrouwd voor 10.01.1654.

 

2181.  Jannetje Jans, ovl. 08.1678/15.11.1880, datum/bron: 19.07.2003 KMS.[139]

 

2182.  Arien de Jongh, datum/bron: 19.07.2003.

           Alleen bekend door het patroniem van zijn docher.

 

2184.  Arien Ariens den Jongen Rijderkerk, geb. ca. 1625 in Mijnsheerenland, ovl. voor 1712, datum/bron: 05.08.2003 KRij.[140]

           Heemraad van Mijnsheerenland.

           Hij trouwde Maergie Meeuwis Hofman, getrouwd ca. 1658 in Mijnsheerenland.

 

2185.  Maergie Meeuwis Hofman, geb. ca. 1637 in Mijnsheerenland, datum/bron: 05.08.2003 KRij.[141]

 

2186.  Cornelis Wijngaerts de Geus, geb. 1660 in Maasdam, begraven 04.06.1687 in Maasdam, datum/bron: 08.10.2003 KMS, TdG.[142],[143]

           Hij doet belijdenis Maasdam 19.12.1677.

           Hij trouwde Marija Commerse Block, getrouwd 23.05.1677 in Maasdam.

 

2187.  Marija Commerse Block, geb. ca. 1652 in Maasdam, begraven 16.01.1680 in Maasdam (impost), datum/bron: 08.10.2003 KMS.[144]

           Zij doet belijdenis 30.03.1673 Maasdam.

 

2188.  Gijsbert Thonisz van Erkel, ook bekend als van Arkel, geb. ca. 1630, ovl. 1705/07.05.1707, datum/bron: 24.11.2003 CR, JB, GN1991p392,[145],[146],[147] (zie info 103).

           Bouwman, lidmaat Maasdam 22.12.1661, lidmaat Sint Anthoniepolder 1675. Hij trouwde met (2) Maieke Jans Besoyen, 08.10.1690 in Sint Anthoniepolder, ovl. voor 30.05.1693. Hij trouwde met (3) Styntje Hendricks Casteleijn, 12.07.1693 in Sint Anthoniepolder, geb. ca. 1633 in Maasdam.

           Hij trouwde *Sijgie Cornelis Bestebreur, ook bekend als Zijgje Breuren, getrouwd ca. 1657.

 

2189.  *Sijgie Cornelis Bestebreur, ook bekend als Zijgje Breuren, geb. 1633 in Sint Anthoniepolder, gedoopt 07.11.1633 in Maasdam, ovl. voor 1690 in Maasdam, datum/bron: 24.11.2003 CR, JB, GN1991p392,[148],[149],[150] (zie info 104).

           Lidmaat Maasdam 16.04.1661.

 

2190.  Cornelis Leenderts van Es, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ook bekend als de Snoo, van Nes, geb. ca. 1645 in Hendrik Ido Ambacht, ovl. voor 09.02.1687 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.09.2004 KRON2000p106, CR, GV99.30,[151],[152],[153] Hij trouwde (1) Maaike Pieters 't Jong, ook bekend als de Jong, getrouwd 10.04.1661 in Kijfhoek.  Hij trouwde (2) Neeltje Cornelis Sneukelaers, getrouwd 19.12.1668 in 's-Gravendeel (otr te Maasdam).

 

2191.  Maaike Pieters 't Jong, ook bekend als de Jong, geb. in Kleine Lindt*, ovl. 13.01.1668 in 's-Gravendeel, datum/bron: 13.09.2004 HVS, GV99.30, Mol,[154],[155],[156]

           j.d. van Kleine Lindt in 1661. Strijen, hoge vierschaar, schouwing chirurgijn 13.01.1668: Maaijke Pieters de Jong, vrouw van Cornelis Leenderts van Es, wonende op de Hofstee van Paulus van Hellemont in Nieuw Bonaventura. Schotwond. Cornelis Leenderts wilde nieuwe steen op roer zetten (Wond in dij, waaraan zij overlijdt).

 

2192.  Claes Jansz Dorst, ovl. 06.05.1671 in Cillaarshoek, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[157]

           Claes Dorst doet belijdenis op 16.10.1667. Landbouwer, bezit in in 1671 drie stukken land in het Oudeland van Strijen, van 1 morgen en 300 roe, van 1 morgen, en van 1 morgen en 500 roe. Hij krijgt meerdere keren geld van het Oudeland van Strijen voor het schoonmaken van heulen (f 6,-) en voor het inlaten van water aan de Hoeckseweg (waarschijnlijk zijn woonplaats; f 3 en 10 stuivers). Zijn weduwe blijft de laatste post ontvangen.

           Hij trouwde Anneken Cornelis Viskil.

 

2193.  Anneken Cornelis Viskil, ovl. 12.1676/23.05.1695, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[158]

           Trouwt (2) Maasdam 10.05.1676 Jan Wouters van Steensel, weduwnaar van Lijntje Joosten Boender. Anneken is overleden tussen kerst 1676, als zij geld van het Oudeland van Strijen ontvangt, en 23.05.1695, als haar tweede man ondertrouwt met Marigje Jacobs.

 

2194.  Pleun Jacobs Hartighsveld, gedoopt 02.05.1632* in Sint Anthoniepolder, ovl. na 1665, datum/bron: 08.10.2003 KMS,[159] (zie info 105).

           Stelt zich op 21.07.1665 borg stelt voor Jan Dorst.

           Hij trouwde Neeltje Cornelis.

 

2195.  Neeltje Cornelis, ovl. na 01.10.1666, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[160]

           Leeft nog op 01.10.1666.

 

2196.  Cornelis Jansz Vinck, gedoopt 05.03.1645 in Rijsoord* (zie info 106), begraven 04.05.1709 in IJsselmonde (in de kerk, impost f 3,-), datum/bron: 08.10.2003 KMS, EM, CRAp295,[161],[162],[163]

           Bij ondertrouw in 1668 j.m. van Rijsoord. Bouwman, heilige geest- en armmeester van IJsselmonde 1684, diakonie en armmeester 1686. Heemraad van Oost-IJsselmonde 1694/1707, schepen 1694/1707, 1709. Trouwt (2) IJsselmonde 1683 met Lijsbeth Pleune Cranendonck, een nichtje van zijn eerste vrouw, ovl. 1686. Trouwt (3) IJsselmonde 1692 met Marichje Hordijk.

           Hij trouwde Catelijntje Huijge Cranendonck, getrouwd 06.06.1668 in Rotterdam.

 

2197.  Catelijntje Huijge Cranendonck, begraven 1681 in IJsselmonde (in het koor van de kerk), datum/bron: 08.10.2003 CRAp295, KMS.[164],[165]

 

2198.  Pieter Jans, ook bekend als Pieter Pieters, gedoopt 26.06.1620 in Barendrecht*, ovl. voor 06.05.1686, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[166]

           Belijdenis Barendrecht 18.05.1663 (43 jaar oud).

           Hij trouwde Theuntje Andries.

 

2199.  Theuntje Andries, geb. in IJsselmonde*, ovl. 05.1686/13.04.1710, datum/bron: 08.10.2003 KMS.[167]

           In 1659 lidmaat Barendrecht aan de Mijd-sijde (?) van de Zieuwedijk onder Oost-Barendrecht. Trouwt (2) 06.05.1686 Barendrecht (otr) als weduwe van Pieter Jansse, wonende te Oost-Barendrecht, met Leendert Pieterse St. Nicolaes, weduwnaar van Willempie Pauwels.

 

2200.  Jan Adriaans Geervliet, ook bekend als Van Geervliet, geb. in Zoetermeer, gedoopt 19.03.1637 in Berkel, datum/bron: 06.10.2003 KMS.[168]

           Trouwt (1) Zoetermeer (otr) 26.06.1657 als j.m. van Zoetermeer met Annetje Jans van Wermont. Trouwde (3) 29.01.1679 te Bergschenhoek (otr. Zoetermeer 07.01) met Elizabeth Willems Salwegter, wed. van Johannes Ekelenburg.

           Hij trouwde Annetje Ariens Kraan, getrouwd 24.09.1658 in Zoetermeer.

 

2201.  Annetje Ariens Kraan, geb. in Zoetermeer*, ovl. voor 1679, datum/bron: 06.10.2003 KMS.[169]

           Bij huwelijk j.d. van Zoetermeer.

 

2202.  Johan Henricksen Brenck*, datum/bron: 30.01.2004 EM, vdW.[170],[171]

           Lakenbereider, van Dortmund in het land van Marck, op 09.11.1646 op getuigenis van Claes Pieters, lakenbereider, en Casper Willems, kleermaker, als poorter van Leiden aangenomen. Bij zijn huwelijk te Leiden wonende Jan Vossensteeg en geassisteerd met Claes Pietersz, zijn bekende, wonende op de Middelweg.

           Hij trouwde Reyertge Cornelis van Duypen*, getrouwd 06.10.1647 in Leiden (schepenen, otr 20.09).

 

2203.  Reyertge Cornelis van Duypen*, datum/bron: 30.01.2004 EM, vdW.[172],[173]

           Bij haar ondertrouw jongedochter van Leiden, wonende in de Sonneveltsteeg, geassisteerd met Claertgen Ariens van der Werff, haar moeder aldaar. Hun kinderen worden allen Luthers gedoopt.

 

2212.  Cors Cornelisz (Ras), datum/bron: 03.08.2003 SG812, SG875.[174],[175]

           Belijdenis Westmaas 1648, woont in de Kleinen Haech te Westmaas. Trouwt (2) Poortugaal 17.10.1668 Ariaentje Hendrix, j.d. van Poortugaal.

           Hij trouwde Marijtje Aerts (van Es).

 

2213.  Marijtje Aerts (van Es), datum/bron: 03.08.2003 SG812, SG875.[176],[177]

           Belijdenis te Westmaas in 1647.

 

2214.  Rochus Bastiaans Bijl, datum/bron: 03.08.2003 SG812, SG875.[178],[179]  Hij trouwde Annigje Cornelisd (Timmerman).

 

2215.  Annigje Cornelisd (Timmerman), datum/bron: 03.08.2003 SG812, SG875.[180],[181]

 

2216.  Oorboor Marinusz, ook bekend als Oirbaer, gedoopt 01.10.1606 in Poortugaal, ovl. na 07.01.1647, datum/bron: 09.07.2003 OV1995p57, DJV-Ip19.[182],[183]

           Boer op de ouderlijke hofstede aan de Drogendijck in de polder Oud-Engeland. (onder Poortugaal). Verkreeg 1627 na overdracht door zijn vader, de ouderlijke boerderij met veestapel. Woonde 1647 te Hoogvliet.

           Hij trouwde Maertje Ariensdr, getrouwd voor 14.05.1626.

 

2217.  Maertje Ariensdr, ovl. na 20.10.1646, datum/bron: 09.07.2003 OV1995p57, DJV-Ip19.[184],[185]

           Waarschijnlijk afkomstig uit Rhoon, gegoed aldaar.

 

2220.  Pieter Jansz Dijckhuizen, datum/bron: 27.02.2009 KSB, OV2009p59.[186],[187]

           Schepen van Cillaarshoek. Hij transporteert 01.05.1680 aan zijn zoon Sijmon een geheel huis, schuur, berg, keet en erf aan de Keizersdijk, ten zuiden belend aan de stoep van de Hoekseweg. De koopsom bedroeg 300 Car. gld.

           Hij trouwde Ingetie Ariaensdr, getrouwd 22.06.1636 in Sint Anthoniepolder.

 

2221.  Ingetie Ariaensdr, ovl. 11.01.1679 in Cillaarshoek, datum/bron: 27.02.2009 KSB.[188]

 

2224.  Jacob Leenderts (van der Maas), geb. ca. 1580, ovl. voor 02.03.1665, datum/bron: 05.07.2003 NL1963k347, KSi.[189],[190]

           Heemraad van Maasdam 1626, 52, 54, landeigenaar te Maasdam 1635. Trouwt (2) 's-Gravendeel in 1640 (otr 11.02 Maasdam) Ariaentje Cornelis, ovl. na 02.03.1665.

           Hij trouwde Aegken Pouwels, getrouwd voor 20.04.1609.

 

2225.  Aegken Pouwels, datum/bron: 05.08.2003 NL1963k347.[191]

 

2226.  Heijmen Jacobs Capteijn, ook bekend als Boerin, geb. ca. 1602 in Maasdam, ovl. 01.1664/25.04.1665, datum/bron: 05.07.2003 KAPT, NL1963k348.[192],[193]

           Kerkmeester, heemraad, schout en ouderling van Maasdam.

           Hij trouwde Berber Geluwen, ook bekend als Gelven, Gelbers, getrouwd 05.12.1627 in Maasdam.

 

2227.  Berber Geluwen, ook bekend als Gelven, Gelbers, geb. in Klaaswaal, ovl. 03.1663/17.05.1664, datum/bron: 05.07.2003 KAPT, NL1963k348.[194],[195]

           Trouwde (2) 1654 met Jan Aerts van Esch, ged. Maasdam 17.11.1630, ovl. 1673/79.

 

2228.  Leendert Geerits Snoo, ook bekend als van Es, geb. ca. 1606, ovl. 11.1674/01.11.1676 in Meerdervoort, datum/bron: 13.09.2004 KRON2000p105, GV99.30,[196],[197] (zie info 107).

           j.m. van Ridderkerk 1637. Woonde Meerdervoort 1656, woonde Vergeeleweg onder Hendrik Ido Ambacht. Landeigenaar in het Volgerland van Kijfhoek, landhuurder in het Volgerland van Groote Lindt. Hij trouwde met (2) 14.11.1656 in Dordrecht Annetje Cornelis, j.d. onder Hendrik Ido Ambacht, ovl. voor 01.10.1676.

           Hij trouwde Annetje Cornelis Van Nes, getrouwd 31.05.1637 in Hendrik Ido Ambacht.

 

2229.  Annetje Cornelis Van Nes, ovl. 1652/56, datum/bron: 06.11.2003 KRON2000p105.[198]

           j.d. van de Linde 1637.

 

2230.  Cornelis Jacobsz Sneuckelaer, gedoopt 17.08.1616 in Maasdam, datum/bron: 13.09.2004 GV99.30, OV1966p426.[199],[200]

           Trouwt (2) 15.06.1664 te Puttershoek Niesge Teunisd., j.d. van Maasdam.

           Hij trouwde Maijke Cornelisdr Breure.

 

2231.  Maijke Cornelisdr Breure, datum/bron: 13.09.2004 GV99.30, OV1966p426.[201],[202]

 

2232.  Cornelis Janse Barendrecht, datum/bron: 12.02.2006 GRij.[203]  Hij trouwde Lydia Aarts.

 

2233.  Lydia Aarts, datum/bron: 12.02.2006 GRij.[204]

 

2234.  Cornelis Adraensz Polderdijk, ook bekend als Cornelis Schipper, geb. in Sint Anthoniepolder, ovl. 11.1673/19.02.1674 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 07.08.2003 Mol, OV2010p184.[205],[206]

           In 1639 genoemd als Cornelis Arijensz, j.m. van S.A.P. Herbergier, korenkoper en schipper, daarnaast ook boer; schepen van Sint Anthoniepolder in 1664. 20 maart 1664: Eijgenbrief Cromsteven schuit van Cornelis Arijens Polderdijk t.b.v. Jacob Claes Berendts, schippersgezel Charlois, met toebehoren. Jacob Claes zal er de vracht van het coornzaat nog bij voegen. Mocht Jacob Claes Claes niet kunnen varen so sal Cornelis Adrijaans een hooghaers vermogen te laten maken om ter markt te gaan. f 400 en een brieve van verbant f 280-.

           Hij trouwde Arjaantje Melsse, getrouwd 01.05.1639 in Westmaas.

 

2235.  Arjaantje Melsse, geb. in Klaaswaal, ovl. 10.1666/02.11.1673 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 07.08.2003 Mol, OV2010p184.[207],[208]

           Arijaentje Melssen j.d. van Claeswael, wonende te Westmaas 1639.

 

2236.  Teunis Troost, geb. ca. 1614 in Heinenoord, datum/bron: 16.07.2003 GTR.[209]  Hij trouwde Sijtjen Jans.

 

2237.  Sijtjen Jans, datum/bron: 16.07.2003 GTR.[210]

 

2238.  Cornelis Jacobs van der Kest, ook bekend als Verkes, ovl. voor 1672, datum/bron: 26.06.2003 SG591.[211]

           Vermeld te Mijnsheerenland 1661.

           Hij trouwde Martijntge Meeuwis Hofman.

 

2239.  Martijntge Meeuwis Hofman, datum/bron: 26.06.2003 SG591.[212]

           Zij hertrouwde Mijnsheerenland 20.08.1672 met Arijen Pieters Cruythoff.

 

2240.  Leendert Jacobs Moret, geb. na 1628, ovl. aug.1714 in Krimpen a.d. Lek, datum/bron: 08.06.2003 MORp238.[213]

           Meesterbakker, koopt een huis te Krimpen a/d Lek naast de pastorie voor f 1280,- in 1664. Heemraad van de municipaliteit van Crimpen op de Lecq 1677, vervangend burgermeester 1689, kerkmeester 1676. Bezat in 1682 ca. 4 ha grond. Pachter van de impost op wijnen en bieren 1682, 91, medepachter ("Tollenaer") van de impost op 't gemaal 1690, 92. Vermeld als zalmkoper 1696.

           Hij trouwde Chieltje Michiels (Braemer).

 

2241.  Chieltje Michiels (Braemer), geb. ca. 1633 in Rhoon, ovl. 28.06.1717 in Krimpen a.d. Lek (aang.), datum/bron: 17.05.2003 MORp238, KRij.[214],[215]

           Testeert te Capelle aan de IJssel 10.12.1714.

 

2242.  Arie Cornelis, ook bekend als Andries, datum/bron: 20.05.2003 KRij.[216]

           Vermeld te Lekkerkerk 1665/72.

           Hij trouwde Geertje Pieters van Straelen.

 

2243.  Geertje Pieters van Straelen, datum/bron: 20.05.2003 KRij.[217]

 

2244.  Aryen Pieters de Zeeuw, gedoopt 06.01.1591 in Ridderkerk, ovl. 1667 in Rijsoord, datum/bron: 20.05.2003 GdZ, KRij.[218],[219]

           Diaken 1654, aangeslagen voor een haardstede 1638. Woonde aan de Pruimendijk onder Ridderkerk In 1627 verkocht Arij Pieters Zeeu samen met zijn broers en zuster land in de Reijerwaard onder Ridderkerk dat van hun ouders was geweest. Maakte samen met zijn echtgenote een testament op 14.08.1667 te Rijsoord; Janneke is dan ziek; kort daarop zijn beide overleden. Op 21.07.1668 compareren de kinderen bij de notaris vanwege de erfenis.

           Hij trouwde Janneke Pieters Cramer, getrouwd 03.01.1627 in Ridderkerk.

 

2245.  Janneke Pieters Cramer, gedoopt 29.09.1605 in Ridderkerk, begraven 1667 in Rijsoord, datum/bron: 20.05.2003 GdZ, KRij.[220],[221]

           In 1618 wordt haar aandeel in haar vaders nalatenschap vastgesteld: samen met haar 3 zusters krijgt ze ruim 11 hont grond. Uitkering zal pas plaats hebben als haar jongste zuster 18 jaar is.

 

2246.  Adriaan Adriaansz Nugteren, ook bekend als Arien Ariens Nuchteren, de jonge, geb. 1617/20 in Ridderkerk, ovl. 06.1675/21.03.1676 in Ridderkerk, datum/bron: 07.06.2003 NUGp81, GNu.[222],[223]

           j.m. van en won. te Ridderkerk 1645, weduwnaar won. te Ridderkerk 1659, boer aan de Grasdijk, later aan de Lagendijk te Ridderkerk. Diaken 1650, heemraad van Ridderkerk 1665/69. Zijn vermogen werd in 1652 vastgesteld op 1500 ponden (200e penning). Hij trouwde (1) 05.06.1645 te Ridderkerk met Adriaantje Ariensdr Gielen, ovl. voor 04.10.1659. Het trouwen van Adriaan en Adriaantje veroorzaakte problemen t.g.v. een trouwbelofte van Adriaantje aan een andere man, tot t.o.v. de predikant een verzoening tot stand kwam.

           Hij trouwde Pietertje Cornelis Mijs, getrouwd 26.10.1659 in Ridderkerk.

 

2247.  Pietertje Cornelis Mijs, gedoopt 18.03.1640 in Rijsoord, ovl. in Ridderkerk, begraven 19.01.1723 in Rijsoord, datum/bron: 07.06.2003 NUGp81.[224]

           j.d. van en won. Rijsoord 1659. Trouwde (2) 05.07.1676 te Ridderkerk met Pieter Hendricks Pieterman, afk. uit Heer Oudelands Ambacht.

 

2252.  Reijer Pietersz Cranendonck, geb. ca. 1615, ovl. 03.1667/19.03.1670 in Strijen*, datum/bron: 23.07.2003 CRAp436.[225]

           Landbouwer op de boerderij van zijn ouders in de Mookhoek, sinds 1640 aldaar vermeld. Volgens het belastingkohier van 1648 heeft deze boerderij 3 haardsteden. Trouwde (1) met Wilhelmijntje Hendriksdr Schuijling.

           Hij trouwde Lijntje Teunisdr de Quartel, ook bekend als Lintie van der Linden, getrouwd voor 8.6.1649 in 's-Gravendeel.

 

2253.  Lijntje Teunisdr de Quartel, ook bekend als Lintie van der Linden, geb. in 's-Gravendeel, ovl. na 02.11.1687 in 's-Gravendeel, datum/bron: 23.07.2003 CRAp436, NL1971k122.[226],[227]

           Teuntje kocht 1649/82 veel op veilingen, zowel huisraad en kleding als dieren. In 1687 wordt ze als "krankhoofdig" vermeld.

 

2254.  Isaack Gerritsz de Baet, geb. ca. 1600, ovl. na 1681, datum/bron: 11.07.2003 OV2002p341, CRA p446.[228],[229]

           Bezat een huis aan de Trekdam in 1651, in 1650 verkoopt hij een huis aan Cornelis Aerts Boender. Isaack precedeert later jaren lang met diens weduwe, over bestaande schuld. Met leden van de familie Visser had Isaack een zakelijk conflict, dat werd uitgevochten op bedingdagen in 1645, 1646 en 1652.

           Hij trouwde Marijgje Teunisdr (Sneijder), getrouwd ca. 1650.

 

2255.  Marijgje Teunisdr (Sneijder), datum/bron: 15.03.2005 OV2002p341, CRA p446, OV2004p380,[230],[231],[232] ovl. na 1674.

           j.d. van Sliedrecht 1635, trouwt 28.10.1635 te Dubbeldam Cornelis Cornelisz van der Grient, had 2 kinderen uit haar eerste huwelijk. Ze verschijnt op vele veilingen tussen 1651 en 1674.

 

2260.  Claes Dammisse Vroegindeweij, ovl. voor/in 1680, datum/bron: 20.07.2003 NL1950k359.[233]

           Metselaar te 's-Gravendeel. Claes wordt genoemd bij een vechtpartij in 1679 met Joris Isacks vd Stel. Rechtdag tegen hem 14.12.1679.

           Hij trouwde Maecke Abrahams 't Hoertje, ook bekend als Marijke.

 

2261.  Maecke Abrahams 't Hoertje, ook bekend als Marijke, ovl. voor 12.10.1699, datum/bron: 20.07.2003 SMH.[234]

           Verkoopt als boedelhoudster van Klaas Damisse Vroegindeweij in 1680 een huis in de Rijkestraat. Ze is 06.03.1680 een arme weduwe, levend van de diaconie, wonend in de Rijkestraat. Op 12.10.1699 verwerpen Damis Claesse Vroegindeweij, Jannigje Claesse Vroegindeweij, Abraham Huijge Kluijt en Arie Huijge Kluijt het "boeltje door hun moeder Marijke Abrahams 't Hoertje nagelaten". Het batig saldo komt aan de kerk.

 

2262.  Krijn Maghiels van Wijnen, datum/bron: 20.07.2003 SMH.[235]

 

2264.  Huyg Cornelisse Snayer, ovl. voor 1691, datum/bron: 26.09.2003 Mol, SG782.[236],[237]

           j.m. van Cillaarshoek 1679, belijdenis Cillaarshoek 01.04.1679. Bij boedelscheiding 1707 land gelegen in 't Oudeland van Strijen.

           Hij trouwde Maria Teunisse Coppen, getrouwd 03.04.1679 in Maasdam.

 

2265.  Maria Teunisse Coppen, ovl. voor 19.05.1706, datum/bron: 20.09.2003 Mol, SG782.[238],[239]

           j.d. wonende op 't Gat onder Maasdam. Belijdenis te Cillaarshoek op 01.04.1679. Marijtje is daarnaast getrouwd voor 1691 (2) met Pieter Simons Liesvelt.

 

2266.  Pleun Pieters Dickhuysen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ook bekend als Dijkhuysen, datum/bron: 20.05.2003 OV1995p65, KSB,[240] ovl. 1705/09.  Hij trouwde Grietje Jansdr Dorst.

 

2267.  Grietje Jansdr Dorst, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) datum/bron: 20.05.2003 OV1995p65, KSB,[241] ovl. na 1709.

 

2268.  Aart Pieterse Maaskant, geb. ca. 1647, datum/bron: 24.09.2003 SG125.[242]

           Wordt 28.08.1676 vermeld als zoon van zaliger Pieter Bastiaens Maeskant. Aard Pieters Maaskant draagd met zijn broer Arie en zijn zuster Mayken in 1664  bij aan de vernieuwing van het kerkinterieur te Strijen.

           Hij trouwde Maeycke Tijse.

 

2269.  Maeycke Tijse, datum/bron: 26.06.2003 SG125.[243]

 

2270.  Jan Corsse Ras, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. 1644/45 (38 jaar in 1682), datum/bron: 03.08.2003 SG812, SG875.[244],[245]  Hij trouwde Aryaentie Roocken Bijl, getrouwd 13.06.1667 in Westmaas.

 

2271.  Aryaentie Roocken Bijl, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) datum/bron: 03.08.2003 SG812, SG875.[246],[247]

 

2272.  Pieter Franz Kooijman, geb. ca. 1600 in Barendrecht, ovl. voor 05.03.1638 in Barendrecht, datum/bron: 20.05.2003 KRij.[248]  Hij trouwde Maaijcken Pietersdr van der Linde, getrouwd 16.02.1631 in Barendrecht.

 

2273.  Maaijcken Pietersdr van der Linde, geb. ca. 1605 in Groote Lindt, ovl. voor 05.03.1638, datum/bron: 20.05.2003 KRij.[249]

           Zij trouwde met (2) Laurens Teunisz, ca. 1638 in Barendrecht, geb. ca. 1600.

 

2274.  Gerrit van de Graaf, geb. ca. 1624 in IJsselmonde, datum/bron: 20.05.2003 KRij.[250]

 

2276.  Cornelis Ariens de Jong, geb. ca. 1613 in Heerjansdam, ovl. na 1671, datum/bron: 18.01.2008 PMB.[251]

           Bouwman, heemraad, schepen 1671. Compareert 31.01.1671, wonende op Develsluis, als voogd van de minderjarige kinderen van Hendrik Cornelis Leenheer, in leven secretaris van Heerjansdam.

           Hij trouwde Maijke Jacobs, getrouwd 14.05.1646 in Heerjansdam.

 

2277.  Maijke Jacobs, geb. ca. 1617 in Heerjansdam, ovl. na 1690 in Heerjansdam, datum/bron: 18.01.2008 PMB.[252]

 

2278.  Arij Teunisse van der Waal, gedoopt 04.03.1613 in Rijsoord, datum/bron: 18.01.2008 SMu, SMH, PromIIp141, PMB,[253],[254],[255],[256]

           Boer en ouderling te Westmaas 1676. Bruikt ca. 10 mg land in het Oudeland en Nieuwland, o.a. in 1672. Bezit 2 mg in Oudeland.

           Hij trouwde Willempje Ariens (den Ouden), getrouwd 19.04.1637 in Rijsoord (otr), getr. Westmaas.

 

2279.  Willempje Ariens (den Ouden), geb. ca. 1617, begraven 03.1682/15.03.1683 in Westmaas (in de kerk, recht f 6,-), datum/bron: 18.01.2008 SMH, SMu, PromIIp141, PMB,[257],[258],[259],[260]

           j.d. van Westmaas.

 

2280.  Bastiaan Nugteren, gedoopt 05.03.1645 in Rijsoord, begraven 07.07.1723 in Rijsoord, datum/bron: 17.05.2003 GNu.[261]  Hij trouwde Lijsbeth Hupse, getrouwd 16.10.1667.

 

2281.  Lijsbeth Hupse, geb. 09.05.1641 in Rijsoord, datum/bron: 17.05.2003 GNu.[262]

 

2282.  Aart Visser, geb. voor 1651 in Heerjansdam, datum/bron: 08.10.2003 FamS.[263]

           Lijkt hetzelfde stel te kunnen zijn als Aart Aartse Visser en Maaike Visser, eveneens te Heerjansdam.

           Hij trouwde Maaijke Jans.

 

2283.  Maaijke Jans, geb. voor 1655, datum/bron: 08.10.2003 FamS.[264]

 

2284.  Gijsbert Aertsz van der Linden, geb. ca. 1647 in Hendrik Ido Ambacht*, datum/bron: 22.06.2005 MdZ.[265]  Hij trouwde Grietje Pleunendr.

 

2285.  Grietje Pleunendr, geb. ca. 1651, datum/bron: 22.06.2005 MdZ.[266]

 

2286.  Hendrik Cornelisse Groeneveld, datum/bron: 22.06.2005 MdZ.[267]  Hij trouwde Aagje Joppe.

 

2287.  Aagje Joppe, datum/bron: 22.06.2005 MdZ.[268]

 

2288.  Pieter Wijlmsen (Visser), geb. voor 1629 in Hendrik Ido Ambacht (zie info 108), datum/bron: 07.06.2003 GVi, JH, GVi,[269],[270],[271]

           Schrijnwerkerker, wonende te Heerjansdam.

           Hij trouwde Jannigje Pieters, getrouwd 07.07.1652 in Heerjansdam.

 

2289.  Jannigje Pieters, gedoopt 01.02.1621 in Barendrecht, datum/bron: 07.06.2003 GVis.[272]

 

2290.  Jan Leenderts in 't Veld, datum/bron: 07.06.2003 GVis.[273]  Hij trouwde Cornelia Leendertse.

 

2291.  Cornelia Leendertse, datum/bron: 07.06.2003 GVis.[274]

 

2292.  Aart Aartse Visser, geb. ca.1641 in Heerjansdam, datum/bron: 09.08.2003 GVB.[275]  Hij trouwde Maaike Visser, getrouwd ca. 1665.

 

2293.  Maaike Visser, geb. ca.1645 in Heerjansdam, datum/bron: 09.08.2003 GVB.[276]

 

2294.  Jan Melsen Croonenburg, geb. voor 1636 in Heerjansdam, datum/bron: 09.08.2003 GN1992p191,563, OV1981p419, GVB,[277],[278],[279]

           Woont in 1687 te Heerjansdam en is schipper vandaar "op Dordrecht". Schepen van Heerjansdam. Hij is patroon van de "prebende Gregorii" 1687.  Deze St. Gregoriusprebende in de Pancraskerk te Leiden werd gesticht in 1367 door de heer Claes Jacobs van Bleyswijck, en het patronaatschap kwam in het midden der 16e eeuw in de familie Croonenburg. [Zijn zoon Leendert nam van zijn vader het patronaatschap van de prebende Gregorii over,deze bleef daarmee in de familie Croonenburg].

           Hij trouwde Heiltje Leendertse, getrouwd ca. 1650.

 

2295.  Heiltje Leendertse, datum/bron: 09.08.2003 GVB, GK.[280],[281]

           Het echtpaar laat in Heerjansdam 8 kinderen dopen 1653/69. Bij het laatste kind, Gijsbrecht, is één van de doopgetuigen de hoog. Ed vrouwe Johanna Hardenbroek, vrouwe van Wellant.

 

2296.  Jacob Cleijs, geb. ca. 1609, ovl. na 06.11.1644, datum/bron: 14.05.2003 OV2000p311.[282]

           j.m. van Heeroudelandsambacht en wonende te Rijsoord 1632.

           Hij trouwde Lijntjen Pieters, getrouwd 17.10.1632 in Heeroudelandsambacht (otr Rijsoord).

 

2297.  Lijntjen Pieters, gedoopt 21.02.1610 in Rijsoord, ovl. 24.04.1647 in Rijsoord, datum/bron: 14.05.2003 OV2000p311.[283]

           Aangenomen als lidmaat te Rijsoord 31.03.1643.

 

 

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

 

image004

 Oerlemans

 

Wapen van de familie Oerlemans uit Sprang en Loon op Zand,

naar een lakzegel, waarmee notaris Govert Oerlemans

 in 1785 zegelde op een brief aan het Hof van Holland.

 

Zie kwartier 2144. Bron: C. van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten.

 

 

 

 

 [1]  C. HOEK, Repertorium op de lenen van Honingen (Ons Voorgeslacht 1962, blz. 33-105).

[2]  Mr. G. van NIEKERKEN, EEN WESTLANDSE KWARTIERSTAAT JAN VAN DER TAS (Ons Voorgeslacht 1980, blz. 413-430).

[3]  M.C. DE KEIJZER, KWARTIERSTAAT VAN MARTINUS CORNELIS DE KEIJZER (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 525-561).

[4]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[5]  Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A. Zuiderent, Geschiedenis van de familie Zuiderent, een oer-Vlaardings geslacht uit Maasland, 'zijnde van den wapene van Oestgeest' (Rotterdam 2012).

[6]   A. VAN DER MAREL, Nog eens Van Meden en Van Merler, De Haagse familie Van Maerle (De Nederlandsche Leeuw 1954, kol. 60-68).

[7]  A. VAN DER MAREL, STAMREEKS van het geslacht VAN DER MAREL, met NASCHRIFT (Ons Voorgeslacht 1954, blz. 2-8).

[8]  Drs. D. J. NOORDAM, SUIDERENT (O.V. nr. 209) (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 131-132).

[9]  M.C. DE KEIJZER, KWARTIERSTAAT VAN MARTINUS CORNELIS DE KEIJZER (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 525-561).

[10]  Drs. D. J. NOORDAM, SUIDERENT (O.V. nr. 209) (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 131-132).

[11]  M.C. DE KEIJZER, KWARTIERSTAAT VAN MARTINUS CORNELIS DE KEIJZER (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 525-561).

[12]  Mick van der Pols, Genealogie van der Pols (internet en persoonlijke info via e-mal).

[13]  G. Meijer, HET NAGESLACHT VAN CLAAS VAN DRIEL DIRKSZOON, Schout van Ridderkerk in 1543 (Ons Voorgeslacht 1965, blz. 117-150).

[14]  Discussielijst Hoeksche Waard, verschillende inputs (http://archiver.rootsweb.com/th/index/NLD-HOEKSCHE-WAARD).

[15]  Adriaan P.Bijl, Gegevens via e-mail en Lijst Hoeksche Waartd.

[16]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, OP ZOEK NAAR DE AFSTAMMING VAN HET GESLACHT SMITSHOEK TE SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 193-214).

[17]  Michel Ball, Transcriptie Dingboek Oost-IJsselmonde 1603 (Google Drive: http://bit.ly/1aHYJ4F).

[18]  Adriaan P.Bijl, Gegevens via e-mail en Lijst Hoeksche Waartd.

[19]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, Groote Lindt, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord (Geslachten v/h eiland IJsselmonde, deel 5, Rotterdam 1991).

[20]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Weeda (SMH Streekgenealogie SG64).

[21]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Weeda (SMH Streekgenealogie SG64).

[22]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[23]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Weeda (SMH Streekgenealogie SG64).

[24]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[25]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Spruyt  (nageslacht Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt) (SMH Streekgenealogie SG661).

[26]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[27]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[28]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[29]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[30]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[31]  Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT VERDUYN, EEN VOORLOPIG OVERZICHT (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 368-383).

[32]  A. VERDUN / W. PAUL, VERDUIJN / dito (correctie) (Gens Nostra 1965, blz. 207-215 / 308 (correctie)).

[33]  E. G. Verschoor, BEGRAVENEN IN DE HERVORMDE KERK TE CHARLOIS volgens de rekeningen der kerkmeesters 1583- 1662 (Ons Voorgeslacht 1963, blz. 155-204).

[34]  K.J. Slijkerman, DE TWEEHONDERDSTE PENNING VAN CHARLOIS OVER 1644 (Ons Voorgeslacht 1996, blz. 452-453).

[35]  Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT VERDUYN, EEN VOORLOPIG OVERZICHT (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 368-383).

[36]  W.J. Ooms (Pim Ooms), De oudste generaties van de familie Verduijn uit Charlois en Bergambacht (http://home.hetnet.nl/~ooms51/GENVerduijn.htm).

[37]  NN, Verduijn (SMH Streekgenealogie SG883).

[38]  W. Molema-Smitshoek, Vragen, 92.026. SMITSHOEK (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 463-464).

[39]  D. VAN BAALEN, BIJ DE KWARTIERSTAAT VAN Prof. Dr JACOBUS HENRICUS VAN ‘T HOFF (Gens Nostra 1952, blz. 202-206).

[40]  Mr. Rijndorp, Swaluwenaren etc. (Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Brabant en de Bommelerwaard 1993, blz. 125).

[41]  Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Doop-, Trouw- en Begraafboeken.

[42]  G.A. Klein, Genealogie van Huijbert Dingemans (http://sites.google.com/site/kleingenea/home), Gegevens per email gekregen, met een artikeltje van Mr. J.L Rijndorp uit GTMWB  jrg. 1993, blz. 125.

[43]  G.A. Klein, Genealogie van Huijbert Dingemans (http://sites.google.com/site/kleingenea/home), Gegevens per email gekregen, met een artikeltje van Mr. J.L Rijndorp uit GTMWB  jrg. 1993, blz. 125.

[44]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[45]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Bruyr - Breur - Dwarswaert (SMH Streekgenealogie SG681).

[46]  Dr. D. W. Gravendeel, QUOTISATIE.. (etc.) TOT REPARATIE VAN DE KERCK EN TOOREN VAN STRIJEN (18 MEIJ 1677) (Ons Voorgeslacht 1969, blz. 17-26).

[47]  C. Wierdeman Molendijk, EEN GRAFZERK MET WAPEN ESSEBOOM EN FRAGMENT-GENEALOGIE GESLACHT ESSEBOOM TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 360-369).

[48]  Ir. J. MacLean, KOHIER VAN HET KLAPWAKERSGELD VAN STRIJEN (1665) (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 395-398).

[49]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[50]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Bruyr - Breur - Dwarswaert (SMH Streekgenealogie SG681).

[51]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Vermeulen (SMH Streekgenealogie SG657).

[52]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Vermeulen (SMH Streekgenealogie SG657).

[53]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Vermeulen (SMH Streekgenealogie SG657).

[54]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Vermeulen (SMH Streekgenealogie SG657).

[55]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[56]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[57]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[58]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[59]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[60]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[61]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[62]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[63]  Hans Mol & Mark Gortzak, Wouter Claes (http://www.wouterclaes.nl/).

[64]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[65]  Hans Mol & Mark Gortzak, Wouter Claes (http://www.wouterclaes.nl/).

[66]  Hans Mol & Mark Gortzak, Wouter Claes (http://www.wouterclaes.nl/).

[67]  Hans Mol & Mark Gortzak, Wouter Claes (http://www.wouterclaes.nl/).

[68]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[69]  Joan Muller, De familie Koomans uit de Hoeksche Waard (De Nederlandsche Leeuw 1942, kol. 136-147).

[70]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt de persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[71]  K. J. Slijkerman, De oudere generaties Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht (De Nederlandsche Leeuw 1989, kol. 82-130).

[72]  Joan Muller, De familie Koomans uit de Hoeksche Waard (De Nederlandsche Leeuw 1942, kol. 136-147).

[73]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt de persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[74]  MR. G. VAN NIEKERKEN., Beljaerts (De Nederlandsche Leeuw 1978, kol. 313-337).

[75]  MR. G. VAN NIEKERKEN, Het geslacht Beens te Breda (De Nederlandsche Leeuw 1981, kol. 387-405).

[76]  MR. G. VAN NIEKERKEN., Beljaerts (De Nederlandsche Leeuw 1978, kol. 313-337).

[77]  MR. G. VAN NIEKERKEN, Het geslacht Beens te Breda (De Nederlandsche Leeuw 1981, kol. 387-405).

[78]  NN, Genealogie Bestbreurtje (SMH Streekgenealogie SG1036).

[79]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw-Trouw (http://www.prometheus-delft.org/touw.html), Touw-Trouw.

[80]  NN, Genealogie Bestbreurtje (SMH Streekgenealogie SG1036).

[81]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw-Trouw (http://www.prometheus-delft.org/touw.html), Touw-Trouw.

[82]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[83]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw-Trouw (http://www.prometheus-delft.org/touw.html), Touw-Trouw.

[84]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT SCHALKOORD UIT DE CONTREIEN VAN 'S-GRAVENDEEL EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2015, blz. 342-353).

[85]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[86]  Ph. van Oordt, Kwartierstaat Touw-Trouw (http://www.prometheus-delft.org/touw.html), Touw-Trouw.

[87]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT SCHALKOORD UIT DE CONTREIEN VAN 'S-GRAVENDEEL EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2015, blz. 342-353).

[88]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[89]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[90]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[91]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[92]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[93]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[94]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[95]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[96]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[97]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[98]  Martine Zoeteman, Leiden, Gegevens per e-mail en Homepage: (http://www.zoeteman.net/).

[99]  A.B. den Haan, Soet(e)man (antwoord op een vraag) (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 438-439).

[100]  J. Versluys, DE OUDERE GENERATIEN VAN HET GESLACHT MAN TE ‘s-GRAVENDEEL (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 157-162).

[101]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[102]  J. Versluys, DE OUDERE GENERATIEN VAN HET GESLACHT MAN TE ‘s-GRAVENDEEL (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 157-162).

[103]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[104]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[105]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[106]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Mookhoek, genealogische gegevens (SMH Streekgenealogie SG439).

[107]  W.M. en P. Molema, STAM (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 70-75).

[108]  Herweijer, Kwartierstaat Jannigje van Prooyen (http://members.home.nl/herweijer/).

[109]  M. Los, Het geslacht de Baet(h) uit 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 333-358).

[110]  M. Los, Het geslacht de Baet(h) uit 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 333-358).

[111]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[112]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[113]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[114]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[115]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[116]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[117]  Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje, Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken in Nederland (CD Rom  stichting Historic Future, Naarden).

[118]  Cornelis van Beek, De familie Van Beek en aanverwante geslachten, in het bijzonder Oerlemans (De stichting Brabantse Regionale Geschiedsbeoefening, 1996).

[119]  J. Loeff, VAN DER HOEVEN (Capelle) (De Brabantse Leeuw 1957, blz. 17-22).

[120]  J. Loeff, VAN DER HOEVEN (Capelle) (De Brabantse Leeuw 1957, blz. 17-22).

[121]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[122]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[123]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[124]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[125]  C.A. Hamel, Hamel Kroniek van een Familie (Genealogie van een geslacht Hamel) (In eigen beheer uitgegeven 1989, Manuscript aanwezig in SA Heusden).

[126]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[127]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[128]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[129]  Bram de Jong, Kwartierstaat Adriana de Jong (Gegevens per e-mail).

[130]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[131]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[132]  Ton de Geus, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[133]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[134]  Dr. D. W. Gravendeel, QUOTISATIE.. (etc.) TOT REPARATIE VAN DE KERCK EN TOOREN VAN STRIJEN (18 MEIJ 1677) (Ons Voorgeslacht 1969, blz. 17-26).

[135]  Ton de Geus, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[136]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[137]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[138]  Dr. D.W. Gravendeel, QUOHIER VAN ALLE FAMILIEN OP DEN DORPE VAN 's-GRAVENDEEL ENDE LEERAMBACHT VAN DATO DEN 6 MAERT 1680 (Ons Voorgeslacht 1969, blz. 26-32).

[139]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[140]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[141]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[142]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[143]  Ton de Geus, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[144]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[145]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[146]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[147]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[148]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[149]  Joan Bos, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard en Homepage (http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/).

[150]  J. HOFSTEE en A. HOFSTEE, KWARTIERSTAAT HOFSTEE-DE BLIECK (Gens Nostra 1991, blz. 314- 337, 389-401, 442-450).

[151]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[152]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[153]  Prometheus Delft, Genealogische vragen en contactzoekers (ook gepubiceerd in "Ons Erfgoed") (http://www.prometheus-delft.org (vraag en antwoord)).

[154]  Molema (uittreksel), Hooge Vierschaar Land van Strijen RA 12 (http://home.hccnet.nl/p.molema/strra12.htm).

[155]  Prometheus Delft, Genealogische vragen en contactzoekers (ook gepubiceerd in "Ons Erfgoed") (http://www.prometheus-delft.org (vraag en antwoord)).

[156]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[157]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[158]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[159]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[160]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[161]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[162]  Erik Mostert, Gegevens uitgewisseld per e-mail of over Mailinglists (o.a. Hoeksche Waard).

[163]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[164]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[165]  Erik Mostert, Gegevens uitgewisseld per e-mail of over Mailinglists (o.a. Hoeksche Waard).

[166]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[167]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[168]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[169]  Erik Mostert, Kwartierstaat Mostert-Schaap (www.mostert.tmfweb.nl/kwartier.html).

[170]  Erik Mostert, Gegevens uitgewisseld per e-mail of over Mailinglists (o.a. Hoeksche Waard).

[171]  De familie VERMEER alias Van der Werff te Leiden (http://www.alweer-een-vermeer.nl/vdWerff/WERFF.HTM).

[172]  Erik Mostert, Gegevens uitgewisseld per e-mail of over Mailinglists (o.a. Hoeksche Waard).

[173]  De familie VERMEER alias Van der Werff te Leiden (http://www.alweer-een-vermeer.nl/vdWerff/WERFF.HTM).

[174]  Streekmuseum Hoeksche Waard, RAS (SMH Streekgenealogie SG812).

[175]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ligthart (en Kwartierstaat Neeltje Ligthart) (SMH Streekgenealogie SG875).

[176]  Streekmuseum Hoeksche Waard, RAS (SMH Streekgenealogie SG812).

[177]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ligthart (en Kwartierstaat Neeltje Ligthart) (SMH Streekgenealogie SG875).

[178]  Streekmuseum Hoeksche Waard, RAS (SMH Streekgenealogie SG812).

[179]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ligthart (en Kwartierstaat Neeltje Ligthart) (SMH Streekgenealogie SG875).

[180]  Streekmuseum Hoeksche Waard, RAS (SMH Streekgenealogie SG812).

[181]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ligthart (en Kwartierstaat Neeltje Ligthart) (SMH Streekgenealogie SG875).

[182]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-69).

[183]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[184]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-69).

[185]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[186]  Pieter A. Schelling, Rijswijk, Kwartierstaat Schelling-Beekenkamp (http://schelling.rijswijknet.nl/).

[187]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER SWAEN EN OUDEKLEM UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 41-60).

[188]  Pieter A. Schelling, Rijswijk, Kwartierstaat Schelling-Beekenkamp (http://schelling.rijswijknet.nl/).

[189]  Dr. J. MacLean, Genealogie Maasdam-Vermaas (De Nederlandsche Leeuw 1963, kol. 347-369).

[190]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[191]  Dr. J. MacLean, Genealogie Maasdam-Vermaas (De Nederlandsche Leeuw 1963, kol. 347-369).

[192]  Willeke Molema, Stamreeks Kaptein, Cappetein, Capitein alias Boerin (Genealogie Hoeksche Waard, http://home.hccnet.nl/p.molema/kaptein.htm).

[193]  Dr. J. MacLean, Genealogie Maasdam-Vermaas (De Nederlandsche Leeuw 1963, kol. 347-369).

[194]  Willeke Molema, Stamreeks Kaptein, Cappetein, Capitein alias Boerin (Genealogie Hoeksche Waard, http://home.hccnet.nl/p.molema/kaptein.htm).

[195]  Dr. J. MacLean, Genealogie Maasdam-Vermaas (De Nederlandsche Leeuw 1963, kol. 347-369).

[196]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[197]  Prometheus Delft, Genealogische vragen en contactzoekers (ook gepubiceerd in "Ons Erfgoed") (http://www.prometheus-delft.org (vraag en antwoord)).

[198]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[199]  Prometheus Delft, Genealogische vragen en contactzoekers (ook gepubiceerd in "Ons Erfgoed") (http://www.prometheus-delft.org (vraag en antwoord)).

[200]  J. van Eysden, ENIGE AANTEKENINGEN BETREFFENDE HET GESLACHT SNEUCKELAER (Ons Voorgeslacht 1966, blz. 426-428).

[201]  Prometheus Delft, Genealogische vragen en contactzoekers (ook gepubiceerd in "Ons Erfgoed") (http://www.prometheus-delft.org (vraag en antwoord)).

[202]  J. van Eysden, ENIGE AANTEKENINGEN BETREFFENDE HET GESLACHT SNEUCKELAER (Ons Voorgeslacht 1966, blz. 426-428).

[203]  Kock Rijerkerk, Parenteel Reijerkerk en Databank (https://www.rijerkerk.net).

[204]  Kock Rijerkerk, Parenteel Reijerkerk en Databank (https://www.rijerkerk.net).

[205]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[206]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[207]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[208]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[209]  Erik Troost, Genealogie Troost (www.familie-troost.demon.nl).

[210]  Erik Troost, Genealogie Troost (www.familie-troost.demon.nl).

[211]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest (SMH Streekgenealogie SG591).

[212]  Streekmuseum Hoeksche Waard, van der Kest - Kest - Verkes - Verkest (SMH Streekgenealogie SG591).

[213]  Leendert Moret, Brouwershaven (stamboom) e.a., Vier eeuwen Moret in Nederland (Familiestichting Moret, Rotterdam 1992).

[214]  Leendert Moret, Brouwershaven (stamboom) e.a., Vier eeuwen Moret in Nederland (Familiestichting Moret, Rotterdam 1992).

[215]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[216]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[217]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[218]  W.A. de Zeeuw, Genealogie de Zeeuw (bron: Theo de Zeeuw, familieboek de Zeeuw) (http://home.hccnet.nl/w.a.de.zeeuw/).

[219]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[220]  W.A. de Zeeuw, Genealogie de Zeeuw (bron: Theo de Zeeuw, familieboek de Zeeuw) (http://home.hccnet.nl/w.a.de.zeeuw/).

[221]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[222]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, Groote Lindt, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord (Geslachten v/h eiland IJsselmonde, deel 5, Rotterdam 1991).

[223]  Dirk Steine, Stamboom van Nugteren (http://dollybay.com/stamboom/vannugteren/).

[224]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, Groote Lindt, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord (Geslachten v/h eiland IJsselmonde, deel 5, Rotterdam 1991).

[225]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[226]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[227]  DR. J. MAC LEAN en J. VERSLUIJS, De oudere generatiën van het geslacht van Dirk de Quartel, schout van Strijen 1752 - 1772 (De Nederlandsche Leeuw 1971, kol. 98-122).

[228]  M. Los, Het geslacht de Baet(h) uit 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 333-358).

[229]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[230]  M. Los, Het geslacht de Baet(h) uit 's-Gravendeel (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 333-358).

[231]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[232]  drs. A.B. den Haan, Het geslacht de Baet(h) uit 's-Gravendeel (aanvullingen) (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 380-381).

[233]  IR. C. M. R. DAVIDSON, Vroeg in de Wey (Vragen en antwoorden) (De Nederlandsche Leeuw 1950, kol. 359-360).

[234]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[235]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[236]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[237]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Snayer (SMH Streekgenealogie SG782).

[238]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[239]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Snayer (SMH Streekgenealogie SG782).

[240]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-69).

[241]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-69).

[242]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Maaskant (genealogische gegevens) (SMH Streekgenealogie SG125).

[243]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Maaskant (genealogische gegevens) (SMH Streekgenealogie SG125).

[244]  Streekmuseum Hoeksche Waard, RAS (SMH Streekgenealogie SG812).

[245]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ligthart (en Kwartierstaat Neeltje Ligthart) (SMH Streekgenealogie SG875).

[246]  Streekmuseum Hoeksche Waard, RAS (SMH Streekgenealogie SG812).

[247]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Ligthart (en Kwartierstaat Neeltje Ligthart) (SMH Streekgenealogie SG875).

[248]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[249]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[250]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[251]  Paul M. Boogaard, New York, Familie Van der Wael-Den Ouden (Gegevens per E-Mail op grond van gedetailleerd onderzoek, inkl. doopgetuigen).

[252]  Paul M. Boogaard, New York, Familie Van der Wael-Den Ouden (Gegevens per E-Mail op grond van gedetailleerd onderzoek, inkl. doopgetuigen).

[253]  Sandra Muys, Sandra's Genealogy Pages en gegevens per e-mail (http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~sandramuys/index01.html).

[254]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[255]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[256]  Paul M. Boogaard, New York, Familie Van der Wael-Den Ouden (Gegevens per E-Mail op grond van gedetailleerd onderzoek, inkl. doopgetuigen).

[257]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[258]  Sandra Muys, Sandra's Genealogy Pages en gegevens per e-mail (http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~sandramuys/index01.html).

[259]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[260]  Paul M. Boogaard, New York, Familie Van der Wael-Den Ouden (Gegevens per E-Mail op grond van gedetailleerd onderzoek, inkl. doopgetuigen).

[261]  Dirk Steine, Stamboom van Nugteren (http://dollybay.com/stamboom/vannugteren/).

[262]  Dirk Steine, Stamboom van Nugteren (http://dollybay.com/stamboom/vannugteren/).

[263]  Mormonen, Family Search (Internet Page der Mormonen, www.familysearch.org).

[264]  Mormonen, Family Search (Internet Page der Mormonen, www.familysearch.org).

[265]  Maartje de Zeeuw, Gegevens per e-mail en via Mailing List ZH Eilanden.

[266]  Maartje de Zeeuw, Gegevens per e-mail en via Mailing List ZH Eilanden.

[267]  Maartje de Zeeuw, Gegevens per e-mail en via Mailing List ZH Eilanden.

[268]  Maartje de Zeeuw, Gegevens per e-mail en via Mailing List ZH Eilanden.

[269]  A.P. van den Hoek te Heinenoord, Genealogie van Pieter Wijlmsen (Visser) (niet uitgegeven).

[270]  Jan Hegen, Informatie via de Mailing List Hoeksche Waard.

[271]  Genealogie van het Geslacht Visser (Streekarchief IJsselmonde Rotterdam, uitg. 16.12.1996).

[272]  Genealogie van het Geslacht Visser (Streekarchief IJsselmonde Rotterdam, uitg. 16.12.1996).

[273]  Genealogie van het Geslacht Visser (Streekarchief IJsselmonde Rotterdam, uitg. 16.12.1996).

[274]  Genealogie van het Geslacht Visser (Streekarchief IJsselmonde Rotterdam, uitg. 16.12.1996).

[275]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[276]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[277]  ds. M.S. F. KEMP, DE KEULSE OORSPRONG VAN EEN DER GESLACHTEN VAN CRONENBORCH TE DORDRECHT (Gens Nostra 1992, blz. 188-191, 563).

[278]  Vragen en Antwoorden (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 413-420).

[279]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[280]  Erica v. Dooremalen, HET GROTE VOOROUDERBOEK, Dordtenaren en hun voorouders (http://d-compu.dyndns.org/genbook/  (en geg. per e-mail)).

[281]  G. Koote, Gegevens via de Mailinglist Hoeksche Waard.

[282]  A.B. Maliepaard, 2000.019 Smouter (antwoord op een 30 jaar oude vraag) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 311-312).

[283]  A.B. Maliepaard, 2000.019 Smouter (antwoord op een 30 jaar oude vraag) (Ons Voorgeslacht 2000, blz. 311-312).