Gen 12b  Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004  A. Zuiderent

 

 

Meerenburg

bron: DJV

 

bij kwartier 2478/79:

Zerk in de kerk van Strijen van Adriaen Meerenburgh en zijn vrouw. Links zijn uitgesleten wapen,

rechts haar dubbele adelaar. Een zerk als statussymbool? Nog geen twee eeuwen later werden veel wapens

uit racune tegen de heersende klasse onder het motto “vrijheid, gelijkheid en broederschap” uitgehakt.

 

 

 

Generatie 12b

 

 

2304.  Paulus Willemsz Hartoch*, geb. ca. 1620 in Streefkerk, datum/bron: 24.02.2009 PdH.[1]

           Paulus Willemsz Hartoch en Maertie Cornelisse zijn mogelijk het ouderpaar van Jan Pouwelse Hartigh. Paulus kwam uit Streefkerk, zijn vrouw uit Ridderkerk, één van de dorpen waar verschillende vroege Hoeksche Waardse families hun oorsprong hebben. Paulus en Maertie hebben tevens een zoon Cornelis Paulusse Hartich, getrouwd 1680 te Dordrecht met Lijsbeth van der Giessen. Verder is mogelijk Jacob Pouwelse Hartich een zoon van hen, getrouwd met Hester Matheuwisse, de ouders van een10.05.1671 gedoopte Anna Hartich.

           Hij trouwde Maertie Cornelisse*.

 

2305.  Maertie Cornelisse*, geb. ca. 1626 in Ridderkerk, datum/bron: 24.02.2009 PdH.[2]

 

2306.  Jacob Cornelisse, datum/bron: 08.08.2003 GdH,[3] gedoopt 19.09.1630.  Hij trouwde Annigje Jans.

 

2307.  Annigje Jans, datum/bron: 08.08.2003 GdH.[4]

 

2308.  Steven Dircx (Snijder), geb. ca. 1609 in Heinenoord (19 jaar op 22.4.1628), ovl. vooor 1681, datum/bron: 26.06.2003 SMH, OV1962p311.[5],[6]

           Koopt in 1650 een "wagen en gevolgde" in 's-Gravendeel voor f 20.0.0. In 1651, 54, 60, 67 koper van tienden te 's-Gravendeel. Kerkmeester te 's-Gravendeel 1666. Betaald quotisatie voor zijn huis aan de haven in 1680: f 0.15.0.

 

2310.  Jan Ariens Sneep, geb. ca. 1618/20 in 's-Gravendeel, ovl. 11.04/18.07.1678 in 's-Gravendeel, datum/bron: 27.08.2003 SG296, sGDp52, SMH,[7],[8],[9]

           Landbouwer, schepen van 's-Gravendeel tussen 1660-78, stedehouder 1670, 72. Huwt (2) 's-Gravendeel voor 12.09.1659 (testament) Cornelia Cornelisdr Roelen, ovl. 's-Gravendeel na 18.07.1687.

           Hij trouwde Anneken Maertensdr (Maesdam), getrouwd voor 29.07.1653 in 's-Gravendeel.

 

2311.  Anneken Maertensdr (Maesdam), ovl. 25.07/12.09.1659 in 's-Gravendeel, datum/bron: 27.08.2003 SG296.[10]

 

2312.  Pieter Pieters Stooker, geb. ca. 1595, ovl. vóór 02.07.1635 in 's-Gravendeel, datum/bron: 17.07.2003 GST, OV2021p69.[11],[12]

           Heer Pompeus de Roovre, heer van Hardinxveld procedeert op 19 mei 1631 tegen Huijbert Jaspersz., Pieter Pietersz. Stoocker en Abraham Hendricx, gedaagden, wonend te ’s-Gravendeel, en eist betaling van 179 gulden 19 stuiver wegens landpacht van 4 morgen land op Leerambacht.

           Hij trouwde Lijsabet Harmens.

 

2313.  Lijsabet Harmens, datum/bron: 17.07.2003 GST, OV2021p69,[13],[14] ovl. 03.1642/23.05.1659.

           Bij de inundatie in den jaere 1634 wordt van de weduwe van Pieter Stokers vermeld dat ‘haer goet alle wech gedreven ende haer huys seer beschadicht' is. In 1638 koopt zij een huis aan de Korte Kerkstraat, ze verkoopt een huis aan de Noord-Voorstraat, belend ten westen Jan Cornelisse Visser, ten oosten Huijg Lenaers. De vrouw van Isaack de Baet is koper of borg op de veiling van goederen van Lijsbeth Pieters Stoocker op 23 mei 1658.

 

2314.  Arijen Jacobs Weda, ovl. voor 1666 in Strijen, datum/bron: 29.08.2003 SMH.[15]

           Burendingdag van Arijen Jacobs Weda tegen Willem Wouters Vroman 's-Gravendeel 14.06.1640. Trouwt (2) te Strijen 11.02.1660 met Neeltje Cornelisse, (zij trouwt later  met Jacob Arijens Spaen). In 1665 zijn beide kinderen uit dit huwelijk, Lijntje Arijens en Cornelis Arijens aan de pest overleden (GA Strijen 1666, Arijen en Neeltje zijn dan reeds overleden).

           Hij trouwde Neeltje Claesse.

 

2315.  Neeltje Claesse, ovl. voor 1666, datum/bron: 29.08.2003 SMH.[16]

           Haar kinderen Cornelis, Maria (getr. met Gerrebrant Pluijmert) en Teuntje zijn erfgenamen van hun halfbroer Cornelis Arijens Weda, die een zoon is van Neeltje Cornelis.

 

2320.  Cornelis Adriaansz Boender, ook bekend als Cornelis Adriaensz Hoekseweg, geb. ca. 1600, ovl. 17.02.1658 in Numansdorp, begraven in Numansdorp (zerk in de kerk), datum/bron: 19.07.2004 NL1980k272, OV1953p14, SG384, KSi, BTP,[17],[18],[19],[20],[21] (zie info 108).

           Schepen van Cromstrijen 1639, heemraad Groot-Cromstrijen 1646, ouderling Klaaswaal 1641, één der eerste 3 kerkmeesters van Numansdorp 1650. Bouwman op de hoeve "Dijkzicht" aan de Middelsluisedijk te Numansdorp. Woont 1660 onder Klaaswaal. Grafschrift in Numansdorp: "HIER LEIT BEGRAVEN CORNELIS ARIENSEN BOENDER STERF DEN 17 FEBRUARIUS 1658 ENDE LEENDERTGEN ANTHONIS VAN DE KOOY SIJNNE HUISVROU STERF DEN 16 JUNIUS ANNO 1659". Op een schild twee merken.

           Hij trouwde Leendertgen van der Kooy, ook bekend als Lughtenburg.

 

2321.  Leendertgen van der Kooy, ook bekend als Lughtenburg, geb. ca. 1605 in Westmaas, ovl. 16.06.1659 in Numansdorp, begraven in Numansdorp (zerk in de kerk), datum/bron: 19.07.2004 SG384, NL1980k272, OV1953p14,[22],[23],[24]

 

2322.  Cornelis Lauwerijs (Andeweg), geb. ca. 1605, ovl. 28.07.1650 in Barendrecht, begraven in Barendrecht (zerk in de kerk), datum/bron: 17.07.2003 GN1989p12.[25]

           Schepen van Oost-Barendrecht 1649/50. Cornelis nam de familienaam van zijn vrouw over en gaf deze verder aan het nageslacht. Pietertje Andeweg - die ook wel de naam Besemer gebruikte - behoorde tot een welvarend landbouwersgeslacht in Barendrecht.  Hij werd begraven in de kerk  van Barendrecht onder een zerk met een wapen, dat een dubbele adelaar vertoont. Cornelis behield dus kennelijk het wapen van zijn vaders geslacht. Grafschrift: "HIER LEYT BEGRAVEN CORNELIS LAUWERYSZ ENDE IS GESTORVEN OP DEN 28 JULY SYNDE 45 JAREN ENDE IS BEGRAVEN OP DEN 1 AUGUSTI 1650".

           Hij trouwde Pietertje Andewegh, getrouwd 07.07.1630 in Barendrecht.

 

2323.  Pietertje Andewegh, geb. 01.06.1608 in Barendrecht, ovl. na 14.05.1685, datum/bron: 17.07.2003 GN1989p12.[26]

           j.d. van Oost-Barendrecht 1630. Zij hertrouwde met Maerten Vrancke (de Vos) 25.11.1655 (otr), zoon van Frank Gerrits.

 

2324.  Hendrick Adriaansz Hoogendijk, geb. ca. 1598 in Rhoon (36 jaar in 1634) (zie info 109), ovl. 05.04.1634 in Barendrecht, begraven in Barendrecht (zerk in de kerk), datum/bron: 19.07.2004 DB115.341, NL1959k14, GN1989p16, BTP,[27],[28],[29],[30]

           Waarsman van de Ziedewij, gecommiteerde tot "benifysy" van de gorzen en aanwassen gelegen voor Barendrecht. Grafschrift: "HIER LEYT BEGRAVEN HENDERICK ADRIAENSEN HOOGENDIJCK IN SIJN LEVEN GEKOMMITERDE TOT BENIFYSY VAN DE GORSSE ENDE AENWASSEN GELEGEN VOOR BARENDRECHT ENDE OUT WAERSMAN VAN DE SYDEWY OUD 63 JAREN STERF OP DEN .. APRIL ANNO 1634". Wapen: drie papegaaien; helmteken een papegaai.

           Hij trouwde Adriaantje Frankendr de Vos, getrouwd 06.12.1620 in Barendrecht.

 

2325.  Adriaantje Frankendr de Vos, geb. ca. 1600 in West-Barendrecht, ovl. oct.1680 in Barendrecht (oud 80 jaar) (zie info 110), begraven in Barendrecht (zerk in de kerk), datum/bron: 19.07.2004 NL1959 k14, NL1956k222, DB115.341, BTP,[31],[32],[33],[34]

           Blijkens haar grafzerk in de kerk van Barendrecht vertoont haar wapen een springende vos, welks wapenfiguur  ook door haar vader werd gevoerd. Zij trouwde (2) 13.09.1637 te Barendrecht Henderick Cornelisse Aenwegh. Grafschrift: "Hier leyt begraven Henderik Cornelisse Aenwegh in sijn leven geweest hebbende hooghdijckheemraet van de Zuidpolder van Barendregt en Kernisse mitsgaders penningmeester van het Binnen en Buitenlant van Barendregt en Kernisse enz. sterft den 17en October anno 1679 out sijnde 67 jaeren ENDE SIJN HUYSVROUWE ADRIANE FRANCKE DE VOS IS GESTORVEN DEN ......EN OCTOBER ANNO 1680 OUT SIJNDE 80 JAEREN".

 

2326.  Dammis Dircksz Hoenderhoek, gedoopt 16.11.1603 in Geervliet, ovl. 24.03.1667 in Geervliet, begraven in Geervliet (zerk in de kerk), datum/bron: 28.06.2003 SAVP, RIJp54, OV1981p344, GN2012p142,[35],[36],[37],[38]

           Binnenlands hoogheemraad van de Ring van Putten 1661/86, binnenlands heemraad van het Ambacht Biert 1661, schepen van Geervliet, onderburgemeester in 1662. Dammis is gegoed te Geervliet voor f 6000 in 1666. Heeft een huis met 4 haardsteden en een oven in de Nieuwstraat.  Zerk in de kerk van Geervliet: "HIER LEYT BEGRAVEN DEN EERSAEMEN DAMIS DIRCKSEN HOENDER-HOUCK IN SIJN LEVEN GEWEEST HOOGHDIJCKHEEMRAET VAN DEN LANDE VAN PUTTEN IS GESTORVEN DEN 24 MAERT ANNO 1667, OUT SIJNDE 64 JAREN ENDE SIJNE HUISVROUWE DE EERBARE PIETERTIEN JANS VRIJ IS GESTORVEN DEN 6 NOVEMBER ANNO 1656, OUT SIJNDE 56 JAREN".  De zerk vertoont 2 wapens  naast elkaar, waarvan het tweede in een ovaal schild: Mannenwapen: een arendsbeen (of kippepoot?), vrouwenwapen: boven een klimmende leeuw, beneden een drietand met St. Andreaskruisje.

           Hij trouwde Pietertje Jans Vrij, ook bekend als Verrij.

 

2327.  Pietertje Jans Vrij, ook bekend als Verrij, geb. 1600, ovl. 06.11.1656, begraven in Geervliet (zerk in de kerk), datum/bron: 28.06.2003 SAVP, RIJp54.[39],[40]

 

2328.  Adriaen Andriesz Munter*, begraven 1662 in Charlois (in de kerk, "in 't kruyswerck"), datum/bron: 06.08.2006 OV2006p332.[41]

           Rechtsdag tegen hem op 02.06.1629 waar Jacop Jorisz Tymmerman van hem de betaling van 90 gld eist vanwege houtwerk en arbeidsloon voor "het opmaken van des gedaechdens nieuwe huysinge". Munter verweerde zich waarna de schepenen de partijen ordonneerden tot een accoord te komen.

           Hij trouwde (Ariaentie?) NN*, getrouwd ca. 1629*.

 

2329.  (Ariaentie?) NN*, datum/bron: 06.08.2006 OV2006p332.[42]

 

2330.  Aryaen Cornelisz (de Lange), datum/bron: 06.08.2006 OV2006p332.[43]  Hij trouwde Janneke Rase.

 

2331.  Janneke Rase, datum/bron: 06.08.2006 OV2006p332.[44]

 

2338.  Jacob (Ruijgendijk), datum/bron: 09.09.2003 PromIIp131.[45]

 

2340.  *Arij Corse Spruijt, geb. 08.08.1627 in Puttershoek (mogelijk), ovl. ca. 1647, datum/bron: 24.06.2003 OV1992p178,[46] (zie info 111).

           Bouwman te Geervliet.

           Hij trouwde Magteltje Roelants Weeninck.

 

2341.  Magteltje Roelants Weeninck, ovl. na 10.12.1651, datum/bron: 09.09.2003 OV1992p178, PromIIp124, PromVp134,[47],[48],[49]

           Zij hertrouwde Jan Cornelisz Berckhout.

 

2354.  Cors Thijsz Vermeulen, datum/bron: 07.08.2003 GBS.[50]  Hij trouwde Treijntje Teunisse Neuter.

 

2355.  Treijntje Teunisse Neuter, datum/bron: 07.08.2003 GBS.[51]

 

2364.  Cornelis Bastiaans (Gelderblom), geb. ca. 1604 in Sint Anthoniepolder, ovl. voor 12.04.1687, datum/bron: 10.11.2003 Mol, OV1945p43.[52],[53]

           Cornelis Bastiaensz. is j.m. van de Polder 1635. Cornelis Bastiaensz. was de stiefzoon van Bastiaen Adriaens Verstoup, daarom draag hij ook zijn patroniem. Zijn moeder hertrouwde na het overlijden van Mr. Cornelis Joppen met (Se)bastiaen Adriaens Verstoup. Cornelis Bastiaans wordt pas op 25.09.1675 Gelderblom genoemd in het register van lidmaten. Voordien werd hij aangeduid als Cornelis Bastiaansz.

           Hij trouwde Lidewij Jans Multum, ook bekend als Liefken, getrouwd 06.05.1635 in Sint Anthoniepolder.

 

2365.  Lidewij Jans Multum, ook bekend als Liefken, gedoopt 03.02.1613 in Alblasserdam, ovl. na 12.04.1687, datum/bron: 10.11.2003 Mol, OV1945p43.[54],[55]

           Lidmaat met haar man te Sint Anthoniepolder 29.09.1675. Lidewij Jans Multum (weduwe van Bastiaan Cornelis Gelderblom) verkoopt huis nr. 16 aan het Swanegat in Sint Anthoniepolder ten Z. Cleijs Thonis van der Plicht, N. Pieter Jacobs Polderman 12.04.1687.

 

2366.  Cornelis Adraensz Polderdijk, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ook bekend als Cornelis Schipper, geb. in Sint Anthoniepolder, ovl. 11.1673/19.02.1674 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 07.08.2003 Mol, OV2010p184.[56],[57]  Hij trouwde Arjaantje Melsse, getrouwd 01.05.1639 in Westmaas.

 

2367.  Arjaantje Melsse, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) geb. in Klaaswaal, ovl. 10.1666/02.11.1673 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 07.08.2003 Mol, OV2010p184.[58],[59]

 

2368.  Willem Bastiaansz Groeneweg, geb. ca. 1590 in Puttershoek, ovl. 05.04.1653 in Mijnsheerenland, datum/bron: 24.09.2003 KPG, SMH, BB2,[60],[61],[62]

           Bouwman aan de Blaaksedijk 286 te Mijnsheerenland. Ontvangen van Willem Bastijaene Groenewech over twee pachten 't welk hij schuldig was van de groene wech de somma van 6-6-0 zijnde het jaer 1636 en 1637 (NH Kerk Puttershoek).

           Hij trouwde Leentje Ariens (Beut), getrouwd 01.05.1616 in Heinenoord (otr).

 

2369.  Leentje Ariens (Beut), geb. in Heinenoord, begraven 16.12.1662 in Mijnsheerenland, datum/bron: 26.06.2003 KPG, KRij.[63],[64]

 

2370.  Willem Pietersz, datum/bron: 08.08.2003 KPG.[65]  Hij trouwde Cornelia Joosten.

 

2371.  Cornelia Joosten, datum/bron: 08.08.2003 KPG.[66]

 

2372.  Jan Pietersz Winter, geb. ca. 1580 in Charlois*, begraven 12.10.1656 in Charlois (in het hoogkoor van de kerk), datum/bron: 26.06.2003 CRAp147.[67]

           Woonde in Katendreicht, kerkmeester te Charlois 1607/09.

           Hij trouwde Soetje Hendriks Cranendonck, getrouwd voor 1620.

 

2373.  Soetje Hendriks Cranendonck, geb. ca. 1595 in Charlois, ovl. 1661, voor 15.07 in Charlois, begraven in Charlois (in het hoogkoor van de kerk), datum/bron: 26.06.2003 CRAp147.[68]

 

2374.  Sebastiaen Adriaensz Maescant, geb. ca. 1575 in (91 jaar in 1666), ovl. 18.10.1666 in Mijnsheerenland, begraven in Mijnsheerenland (grafzerk in de kerk), datum/bron: 26.06.2003 SG125, OV1868p213, OV1970p274,[69],[70],[71]

           Benoemd tot heemraad van Mijnsheerenland 29.05.1625, schepen van Mijnsheerenland 1634/40, kerkmeester 1630. Huurder van een huis met 3 haardsteden en 1 oven. Woont op een hofstede aan de Maeskant, toebehorend aan de familie van Houwelingen. Grafzerk in de kerk van Mijnsheerenland: "SEBASTIAEN ADRIAENSE MAESKANT/ anderhalve regel uitgehakt / STERFT DEN XVIII OCTOBER XVIc LXVI OUT XCI IAEREN EN SYN HUYSVROUW AELTIEN 0TTHEN ZALr STERFT DEN XVII MEY XVlC LVIII OUT LXXI IAEREN". Op de zerk komen twee wapens onder één helm voor, het linker is ovaal, het helmteken is een zittende vogel tussen een antieke vlucht.

           Hij trouwde Aeltge Otten Snider.

 

2375.  Aeltge Otten Snider, geb. ca. 1587 in (71 jaar in 1658), ovl. 17.05.1658 in Mijnsheerenland, begraven in Mijnsheerenland (grafzerk in de kerk), datum/bron: 26.06.2003 SG125.[72]

 

2376.  Dirk Goossens Meulendijk, gedoopt 28.03.1593 in Ridderkerk, ovl. 1658/64, datum/bron: 12.07.2003 GMD, KAM, BB1p390,[73],[74],[75]

           Landbouwer op de hoeve Bouwlust aan de Molensteeg 66 te Ridderkerk. Verschillende van Dirks zonen vestigen zich in Dubbeldam. De inpoldering van deze regio zal mogelijk de reden van de verhuizing zijn geweest: het grootste gedeelte van het Eiland van Dordt is ingepolderd in de periode van 1600 tot 1650. Alleen met zoon Cornelis zette deze familietak zich voort, waardoor deze de stamvader van de Dubbeldamse Molendijks geworden is.

           Hij trouwde Ichje Pieters, getrouwd juli 1620 in Ridderkerk.

 

2377.  Ichje Pieters, gedoopt 16.03.1597, datum/bron: 12.07.2003 GMD, KAM.[76],[77]

           Dirck en Ieckje deden op 03.12.1634 te Ridderkerk belijdenis.

 

2378.  Cornelis Hermans (de Gelder), geb. april 1605* in Dordrecht, ovl. 03.1646/06.04.1649, datum/bron: 04.11.2008 KAM, KSSw, GN2009p361,[78],[79],[80]

           Trouwt (2) 26.04.1643 te Dubbeldam met Anneken Pietersdr. Trouwt (3) 04.09.1644 te Dubbeldam met Neeljen Geleijnendr.

           Hij trouwde Neeltje Adriaans, getrouwd 06.04.1631 in Dubbeldam.

 

2379.  Neeltje Adriaans, datum/bron: 12.07.2003 KAM, GN2009p361.[81],[82]

           Afkomstig uit Dubbeldam.

 

2384.  Jan Bastiaans Boer, ook bekend als den Boer, Hals, geb. ca. 1555, ovl. 1611/27, datum/bron: 28.06.2003 OV2002p99, (DJV-Ip32),[83],[84] (zie info 112).

           Blijkens kohier der 50e penning over Ridderkerk van 1575 was Jan in de plaats getreden van zijn vader op de pachthoeve en huurlanden te Slikkerveer. Was in 1596 diverse malen gedaagde voor de hoge vierschaar van Zuid-Holland in een zaak van landhuur. Bij tiendverkopingen te Ridderkerk in 1604, 1606 en 1611 blijkt Jan raap- en koolzaad en vlas op zijn land verbouwd te hebben. In 1627 blijkt zijn zoon Hendrick Jansen Boer al zijn landen in pacht te hebben, Jan zal voordien zijn bedrijf overgedaan hebben of overleden geweest zijn.

           Hij trouwde Ploentgen Heyndricksdr, getrouwd 29.06.1581 in Ridderkerk.

 

2385.  Ploentgen Heyndricksdr, ovl. na 1595, datum/bron: 28.06.2003 OV2002p99.[85]

           In 1588 genoemd als dooopgetuige te Ridderkerk. De herkomst van haar familie kon niet achterhaald worden.

 

2386.  Adriaen Sandersz, datum/bron: 17.07.2007 OV2007p231.[86]

           In een akte van 14.05.1621 wordt Aeltje Ariens met haar broers Sander en Jan genoemd als erfgenamen van hun oom Cornelis Sandersz, terwijl Jan Ariensz, wonende te Tienhoven, en Cornelis Jansz van Stijen, getrouwd met Aeltje Ariens bij akte van juni 1628 hun broer en zwager Sander Ariensz een machtiging verlenen.

 

2388.  Reijn Ariens van der Linden, geb. ca. 1570, ovl. voor 27.05.1637, datum/bron: 16.07.2003 KSi, Mol.[87],[88]

           Schepen van 's-Gravendeel 1597/1607, 1632/37.

           Hij trouwde Toontgen NN.

 

2389.  Toontgen NN, datum/bron: 16.07.2003 Mol.[89]

 

2392.  Dirk Adriaansz Fonkert, geb. in Rhoon, ovl. 20.01.1641 in Westmaas, begraven in Westmaas (zerk in de kerk), datum/bron: 28.06.2003 CRAp72, DJVp161 /-IIp20, DB115.31, OV1967p358, OV2011p6,[90],[91],[92],[93],[94]

           Dijkgraaf van Westmaas- Nieuwland bedijkt, van Oud-Cromstrijen en Oud-Beijerland bedijkt 1622, dijkgraaf van Oud-Beijerland vanwege die van Cromstrijen en de Greup 1635. Schepen 1635, 39/40 en stedehouder van de Group onder Westmaas. Bouwman op een hofstede aan de Molenweg in de Group. Grafzerk in de kerk van Westmaas: "HIER LEIT BEGRAVEN DIRCK ADRIAENSZ FONCKERT IN LEVEN DYCKGRAEF VAN WESTMAESSCHE NYEVE LANT ENDE VAN OUDT BEYERLAND VANWEGEN DIE VAN CROMSTREYEN ENDE DE GROVP STERFT DEN 20 IANVARIVS 16(4)1". Daaronder een familiewapen, dat een molenrad vertoont. Dirk liet voor 24.000 Gld aan landerijen in De Group na. Hij trouwde (2) voor 17.08.1627 Maertgen Pietersdr Cranendonck, geb. te IJsselmonde, weduwe van Adriaen Hacke, ovl. 14.06.1648 (zerk in IJsselmonde).

           Hij trouwde Bastiaantje Segerts Cranendonck, getrouwd voor 6.8.1601.

 

2393.  Bastiaantje Segerts Cranendonck, geb. voor 1580 in Westmaas*, ovl. wellicht 1624, begraven in Westmaas (zerk in de kerk), datum/bron: 28.06.2003 CRAp72, DJVp161 /-IIp21, DB115.31,[95],[96],[97]

           De zeer grote welstand van haar man Dirck Fonkert was waarschijnlijk op de rijke boerendochter Bastiaantje terug te voeren. Opschrift van haar zerk in de kerk van Westmaas: "HIER LEIT BEGRAVEN BASTIAENTGEN ZEGERS DOGHTER DIE HUYSVROUWE VAN DIRCK ARYENSE FONCKERT OVERLEDEN DESER WERELT IN T JAAR ONS HEEREN ...6 DEN 2 ..... STILO ....."  De datum is uitgesleten, het wapen uitgehakt.

 

2394.  Bastiaen Pietersz Cranendonck, geb. ca. 1575, ovl. na 10.11.1640 in IJsselmonde, begraven 12.1640/29.07.1641 in in de kerk van IJsselmonde, datum/bron: 28.06.2003 CRAp232, DJVp168 /-Ip19.[98],[99]

           Landbouwer op de ouderlijke hofstede aan de Hordijk onder Oost-IJsselmonde, die hij als jongste van zijn broers koopt. Schepen/laagheemraad van het Oost- (1603/39)- en West-Ambacht (1618/40) van IJsselmonde, heilige geest- en armmeester van IJsselmonde 1624/27. Penningmeester van o.a. de polders van W- en O- IJsselmonde, van Dirk Smeetsland en Mr. Arend van der Woudeland. Hoogheemraad van de polder Oost-IJsselmonde 1635/39 en de 4 polders van West-IJsselmonde 1638/41 en van Varkensoord 1639/41. Zegelt met het oorspronkelijke familiewapen met 3 hoornen en 2 zalmen, de ster van 1459 (teken van bastaardij) is echter een lelie geworden.

           Hij trouwde Maertgen Adriaensdr Hordijck, getrouwd ca. 1610 in Barendrecht.

 

2395.  Maertgen Adriaensdr Hordijck, geb. ca. 1584, ovl. 03.1671/04.05.1675 in Oost-IJsselmonde, datum/bron: 28.06.2003 CRAp234, DJVp168.[100],[101]

           Zette na het overlijden van haar man de boerderij 30 jaar voort. Testeert te Rotterdam 20.06.1648.

 

2396.  Maarten Bastiaansz de Regt, geb. ca. 1583, ovl. ca. 1637, begraven in Oud-Beijerland (zerk in de kerk), datum/bron: 01.07.2003 DJVp169, NL1959k14, DB115.344,[102],[103],[104]

           Schepen tussen 1612 en 1622 en heemraad tussen 1607 en 1626 van Oud-Beijerland. Bouwman te Oud-Beijerland op de hofstede, die later Kreekenstein genaamd werd, van zijn eerste vrouw, Geertruijt Cornelisdr., waarmee hij 02.04.1603 (huw. voorw., zij weduwe van Corn. van Rooyen) trouwde. Eigenaar van ca. 82 morgen land in de Oud-Beijerlandse polder. Zerk met wapen in de kerk van Oud-Beijerland: "HIER LEYT BEGRAVEN M........ BASTIAANS ........." (onleesbaar), waaronder in verdiept rond een wapenschild.

           Hij trouwde Aegje Adriaans Hoogendijk, getrouwd ca. 1614 in Oud-Beijerland.

 

2397.  Aegje Adriaans Hoogendijk, geb. ca. 1590 in Rhoon, ovl. 01.1641/24.03.1650 in Oud-Beijerland, datum/bron: 01.07.2003 NL1959k14, DJVp169, DB115.344,[105],[106],[107] (zie info 113).

           Testeerde Klaaswaal 08.01.1641.

 

2398.  Cornelis Pieters van der Schoor, geb. ca. 1604 in Cromstrijen, ovl. 14.04/19.11.1673 in Westmaas, datum/bron: 01.07.2003 DB163.25, DJV170 /Ip95, VERSp33,[108],[109],[110]

           Bouwman te Cromstrijen, later te  Westmaas, schepen van Westmaas tussen 1638 en 1663, gezworen buurmeester 1651, 53, 58, 63. Ouderling te Cromstrijen en Westmaas 1664. Testeerde te Strijen 28.11.1672. Hij voerde als wapen een molenrad, het wapen van verschillende familiegroepen Verschoor / van der Schoor.

           Hij trouwde Geertruijd Nicolaasdr van Strijen, getrouwd ca. 1625.

 

2399.  Geertruijd Nicolaasdr van Strijen, geb. 31.05.1601 in Westmaas, ovl. 21.01.1662 in Westmaas, begraven in Westmaas (zerk in de kerk), datum/bron: 01.07.2003 DB163.25, DJV170, OV1967p359, OV2005p168,[111],[112],[113],[114]

           Geertruijd stamde uit een Leidse patriciersfamilie. Lijst van lidmaten Westmaas 1647/51: Geertge Claes huysvrouw van Cornelis Pieterss van der Schoor. Haar wapen op de grafzerk in Westmaas: (vrouwenwapen) een staande leeuw met daaronder een Franse lelie, (mannenwapen: wapen van der Schoor, een molenrad). Opschrift: "HIER LEYT BEGRAVEN GEERTGE CLAES VAN STRIJEN HVISUROUW VAN CORNELIS PIETERSE VANDER SCHOOR IS GEBOREN OP DEN 31 MEY Ao 1601 STURIF DEN XXI JANNEWARY Ao 1662 OUT SYNDE LX JAAR".

 

2400.  Jacob Bastiaanse Braber, gedoopt 05.02.1610 in Gastel (NB), ovl. 1654 in Oude Tonge, datum/bron: 05.08.2003 OV1974p198.[115]

           Klein-landbouwer te Middelharnis en daarna in het Oude Land van Oude Tonge. Jacob wordt in het Brabantse Gastel Rooms Katholiek gedoopt. Bij beide huwelijken van Jacob staat aangegeven: zij beleden de Mennonistische godsdienst, ze waren dus doopsgezind geworden. De kinderen worden echter op jonge leeftijd in de Nederduits Gereformeerde Kerk gedoopt. Trouwt (2) met Jannetje Gijsbrechtse van Sijp, Middelharnis 07.08.1639.

           Hij trouwde Agnietje Gerritsdr, getrouwd nov 1629 in Middelharnis.

 

2401.  Agnietje Gerritsdr, geb. ca. 1605 in Middelharnis, ovl. 1636/38 in Oude Tonge, datum/bron: 08.05.2003 OV1974p198.[116]

 

2402.  Lucas Jochumse Thiebout, geb. in Gorinchem,[117] datum/bron: 05.08.2003 OV1974p198.[118]

           [Mogelijke link: te Gorinchem verschijnen 03.03.1636 de erfgerechtigden van Jan Luycass Tibout en Grietgen Willems voor de schepenen, NL1934k14].

           Hij trouwde Jacomijna Leendertsdr.

 

2403.  Jacomijna Leendertsdr, datum/bron: 05.08.2003 OV1974p198.[119]

 

2420.  Cornelis Lauwen, ovl. na 19.03.1676, datum/bron: 02.12.2006 OV1985p158, OV1999p480, SG635, OV2003p314, DJV-III,[120],[121],[122],[123],[124]

           Woont in 1660 in Oud-Beijerland. In 1667 aangenomen in Piershil, wonende in den Hitsert, 1762, 67. Trouwt (2) 25.09.1660 Anneke Willems, weduwe van Cornelis Aertsz en Bastiaen Floren. In 1676 spant Cornelis Lauwen, in huwelijk gehad hebbende Ingetje Philips, samen met zijn zoon Philip Cornelis, als erfgenamen van Philips Lucas een proces aan tegen Hermen Philipsen, enig erfgenaam van Lucas Philips. Hermen moet aan de eisers 2 "silvere ducatons" betalen.

           Hij trouwde Ingetje Philipsdr, ook bekend als Yngetien, getrouwd 1645/50.

 

2421.  Ingetje Philipsdr, ook bekend als Yngetien, ovl. voor 06.04.1659, datum/bron: 26.12.2003 OV2003p314, OV1985p158, OV1999p480, SG235,[125],[126],[127],[128]

 

2422.  Pieter Woutersz Rietdijk, ovl. na 07.09.1684, datum/bron: 09.07.2003 DJVp136.[129]

           Wonend op de Logger onder Zuid-Beijerland 1666, weerbaar man te Klaaswaal 1672, schieter van sloten in de polder Nieuw-Cromstrijen1674. Hij trouwt (2) voor 07.09.1684 Aryaantie Pietersdr.

           Hij trouwde Cornelia Willemsdr (van der Houff), getrouwd ca. 1645.

 

2423.  Cornelia Willemsdr (van der Houff), gedoopt 04.02.1618, ovl. 09.08.1670/1684 in Maasdam, datum/bron: 02.12.2006 OV1999p481, DJV-III.[130],[131]

 

2434.  Gerrit Claesz, ook bekend als Gerrit Cleijsz, geb. ca. 1590 in Hendrik Ido Ambacht*, ovl. voor 05.01.1651, datum/bron: 07.07.2003 CRAp129, DJV-IIp20.[132],[133]  Hij trouwde Aegje Hendricks, getrouwd ca. 1620.

 

2435.  Aegje Hendricks, ovl. voor 05.01.1651 in Hendrik Ido Ambacht*, datum/bron: 07.07.2003 CRAp129, DJV-IIp20.[134],[135]

           Belijdenis te Hendrik Ido Ambacht in 1626, ze woonde toen op Gerrit Tins hofstede aldaar.

 

2438.  Cleys Cornelis Joppen, ook bekend als Timmerman, geb. ca. 1595, ovl. ca.1655/29.04.1656, datum/bron: 04.12.2006 DJV-III, OE2005p109.[136],[137]

           Timmerman, wonende en bezat een hofstede in het Oudeland van West-Barendrecht tot 1626, sedertdien te Strijen.

           Hij trouwde Grietge Meeusdr (Palsrok), getrouwd 28.01.1618 in Barendrecht.

 

2439.  Grietge Meeusdr (Palsrok), ovl. 04.1656/21.05.1671, datum/bron: 04.12.2006 DJV-III, OE2005p109.[138],[139]

           j.d. van Oost-Barendrecht 1618, wonende en gegoed aan het uiterste einde van het dorp Strijen 1656. De weduwe van Cleys Cornelis Joppe, Grietie Meeuwis, ontving voor de reparatie van haar huis van haar zoon Cornelis Dleijs f. 150.0.0 op 29.04.1656. Het door haar nagelaten huis werd 14.03.1680 door haar kinderen voor 208 Car. gld getransporteerd aan de weduwe van haar zoon Cornelis Cleys.

 

2448.  Pieter Gillisz Maes, geb. ca. 1559, ovl. 1634 (voor 09.07) in Klaaswaal, datum/bron: 03.12.2006 DJV-III, OE2003p111.[140],[141]

           Kleermaker te Klaaswaal, ouderling van Klaaswaal 1612, 1617, collecteur over het gemaal te Cromstrijen 1622. Bezat een huisje in het dorp. Trouwt (1) Hillitgen Ariaensdr, ovl. voor 16.12.1606. Oudst bekende stamvader van het handwerksliedengeslacht Maes of later Vermaas, gezien de naam Gilles wellicht afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden.

           Hij trouwde Claertjen Theunisdr, getrouwd 1607/15.

 

2449.  Claertjen Theunisdr, ovl. na 1633, datum/bron: 03.12.2006 DJV-III.[142]

 

2450.  Jan Adriaensz Pons, ovl. 05.1635/19.04.1637, begraven in Klaaswaal (in de kerk), datum/bron: 05.02.2007 DJVp170, OV2006p457.[143],[144]

           Boer in Cromstrijen, schepen van Cromstrijen 1632/35, woonde bij de sluis in Nieuw-Cromstrijen 1636.

           Hij trouwde Krijntge Hendricksdr.

 

2451.  Krijntge Hendricksdr, ovl. 05.1655/10.05.1660, datum/bron: 02.07.2003 DJVp170, OV2006p457.[145],[146]

           Testeert te Klaaswaal in 23.01.1652. Zij vermaakt 1600 Car. Gld. als moederlijk erfdeel aan haar dochter Sijtje Jansdr ("die van Godt de Heere met lammicheyt geslagen is"), de rest van haar nalatenschap zou onder haar 4 kinderen worden verdeeld. Trouwde (2) voor 06.04.1653 Pieter Jacobsz Meijnaert.

 

2452.  Aert Crijnen, ook bekend als Aert Quirijnsz, geb. 1567/68 in Oost-Barendrecht*, ovl. 1646/22.05.48, datum/bron: 02.07.2003 OV2001p242, DJVp170 /-Ip19.[147],[148]

           Aert was landbouwer te Kleine Lindt, schout op Develsluis 1603/30, heemraad te Kleine Lindt 1633/46, heilige geestmeester van Heerjansdam en Kleine Lindt 1607. Aert gebruikte een zegel, waarop zijn wapen niet meer te onderscheiden is. Landeigenaar te Oost-Barendrecht, Kleine- en Groote Lindt, woonde op de Develdam 1613. Uit de bronnen blijkt dat Aert Crijnen een groot deel van zijn bezit door leningen gefinanciëerd heeft. Hij trouwde (1) ca 1592 Joosken Jansdr, weduwe van Jan Jansz Vinck. Hij trouwde (3) Pluentie Jansdr.

           Hij trouwde Maria Jansdr, ook bekend als Marijke Jans, getrouwd 24.03.1613 in Ridderkerk (laatste gebod).

 

2453.  Maria Jansdr, ook bekend als Marijke Jans, ovl. 1624/12.11.1626 in Kleine Lindt*, datum/bron: 02.07.2003 OV2001p243, DJVp170 /-Ip19.[149],[150]

           In 1613 j.d. van Krimpen aan de Lek, wonende te Ridderkerk. Gegoed te Krimpen a/d Lek.

 

2454.  Gijsbert Cornelisz Groote, ovl. 09.1632/28.11.1634, datum/bron: 04.12.2006 DJV-IIp21 /-III, OV2001p251,179.[151],[152]

           Woonde bij de Oude Haven van Strijen in 1625, pachter van rietbossen in het Oudeland van Strijen 1608/13, 1617/22. Neeltje Leendertsdr, weduwe van Cornelis Gijsbertsz Groote, transporteerde op 02.01.1665 voor 150 Car. gld. een huisje met 100 roeden met erfpacht belast land in Nieuw Bonaventura onder Strijen aan haar zoon Gijsbert Cornelisz Groote. (niet bewezen dat dit deze Gijsbert is, maar wel zeer aannemelijk). Trouwt (1) voor ca. 1603 Truitje Cornelisdr, ovl. 1614/20.

           Hij trouwde Aechje Centen, getrouwd voor 1604.

 

2455.  Aechje Centen, ovl. 09.1632/25.11.1634, datum/bron: 04.12.2006 DJV-IIp21 /-III, OV2001p251, OV2015p343,[153],[154],[155]

           Weduwe van Cornelis Chielen Hoeck. Zij hertrouwt ca. 1681 met Adriaen Cornelisz Weeda.

 

2456.  Pleun Pleune, geb. ca. 1613, datum/bron: 03.12.2006 DJV-III,[156] ovl. na 24.10.1666.

           Woonde te Strijen. Hij trouwt (2) voor 13.03.1656 Weyntje Mattheusdr.

           Hij trouwde (Grietje) Bastiaensdr Schilperoord, getrouwd ca. 1640.

 

2457.  (Grietje) Bastiaensdr Schilperoord, datum/bron: 03.12.2006 DJV-III,[157] ovl. voor 1656.

 

2460.  Cornelis Ariens Jabaey, geb. ca. 1607, ovl. in/na 1648, datum/bron: 17.07.2007 GJab, DJVp123 /-III, OV2005p148, OV2007p110,[158],[159],[160],[161]

           Boer te Strijen, woonde in het Land van Essche 1635/38, op de Moock onder Strijen 1648. Op 03.02 1641 komt Cornelis, weduwnaar van Maritgen Jans, met zijn zwager Claes Jansz van Es tot vertichting, mede namens de voogden van zijn 4 minderjarige kinderen. Vader Jabay zal in de boedel blijven zitten en daarvoor zijn kinderen tot de leeftijd van 16 jaar opvoeden en hen dan elk 22 gld 10 stuivers uitkeren.

           Hij trouwde Maritgen Jansdr (van Es), getrouwd voor 1632.

 

2461.  Maritgen Jansdr (van Es), ovl. 1637/03.02.1641, datum/bron: 17.07.2007 GJab, DJVp123 /-III, OV2005p148, OV2007p110,[162],[163],[164],[165]

 

2464.  Dirck Crijnen, geb. ca. 1570, ovl. 1613/11.01.1627, datum/bron: 15.03.2005 DJVp171, OV2004p350.[166],[167]

           Stamvader van het Strijense geslacht Kranenburg, later bekend door hun grote materiele welstand. Woonde vanaf het begin van de 17e eeuw in of nabij Strijen. Hij pachtte een dijk 1611/13. Dirck was zeker geen plaatselijke grote boer, wellicht was hij handwerksman. Over zijn herkomst en verwanten is niets bekend. Weduwnaar van (getrouwt voor 1598) Lijsken Adriaens Boender. Weeskamer Strijen 14.12.1610: de kinderen van Lijsken zullen door haar weduwnaar Dirck naar behoren worden onderhouden tot een leeftijd van 14 jaar, waarna hen elk 5 gulden uitgereikt zal worden. Dirck behoudt de goederen die hij samen met Lijsken te Strijen heeft bezeten.

           Hij trouwde Maeyke Bartholomeusdr, getrouwd ca. 1609/10.

 

2465.  Maeyke Bartholomeusdr, ovl. 01.1611/19.10.1611, datum/bron: 15.03.2005 DJVp171, OV2004p350.[168],[169]

           Waarschijnlijk afkomstig uit Breda of omgeving. Zij stamde uit een gareelmakersfamilie. [In 1627 is sprake van goederen die Dirck Crijnen aangekomen waren van de weduwe van Huibrecht Bartholomeussen, in leven gareelmaker te Breda. Ook is sprake van een Meus Bouwensen, nagelaten zoon van Boudewijn Bartholomeussen, in leven gareelmaker te Strijen].

 

2466.  *Jacob Cornelis Esseboom, geb. 1579/80, ovl. 06.04.1654 in Strijen, begraven in Strijen (zerk in de kerk), datum/bron: 12.01.2008 OV1995p364, DJVp171, OV2008p376,[170],[171],[172] (zie info 114).

           Landbouwer in de Mookhoek in Nieuw-Bonaventura onder Strijen, schepen van Strijen 1641/43, dijkgraaf van de Oude en Nieuwe Noordkavel v. d. Brouck o.a. 1652. Jacob Cornelisz. Esseboom, dijckgraef van den Brouck, heeft om verscheidene redenen aan de Diaconie Armen van Strijen gegeven 750 r. weilands om t.b. en profïjte v. d. armen en de kerk verhuurt te worden, "elcx half om half". Mede comparant is op 01.04.1652 Cornelis J. Esseboom (zijn zoon), als kerkmeester. De goederen mogen niet worden verkocht, maar moeten altijd blijven aan de kerk en armen, anders zal het aan zijn kinderen of andere descendenten komen.

           Hij trouwde Aryaantie Arijens, getrouwd ca. 1600.

 

2467.  Aryaantie Arijens, geb. 1574/75, ovl. 01.06.1658 in Strijen, begraven in Strijen (zerk in de kerk), datum/bron: 12.01.2008 OV1995p364, DJVp171.[173],[174]

           Grafschrift v.h. echtpaar: "(HIE)R LEYT BEGRAVEN (IA)COB CORNELISSEN ESSE(B)OOM OUT 74 IAER IN SYN  LEEVEN DYCKGRAEF VAN DEN OVDEN ENDE NIEVWEN NOORTCAVEL VANDEN BROUCK STERF DEN 6 APRIL A" I654 ENDE ZYN HUYSVROVW ARYAENTIE ARIENS DOCH TER OVDT 83 IAREN". Op de zerk - waarop ook 2 zoons genoemd zijn - is het familiewapen afgebeeld: Een boom op losse grond, boven vergezeld van een heraldische zuil en beneden vergezeld van twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken; helmteken: een boom.

 

2470.  Corstiaan Pietersz Spruijt, geb. ca. 1580, ovl. 1645/49, datum/bron: 24.06.2003 DJVp171.[175]

           Wellicht landbouwer, weduwnaar van Emmetje Arijensdr van Driel, ovl. voor 27.11.1608. Huwt (3) Neeltje Pieters Radesteyn, ovl. na 1654. Woonde hij aan de Westdijk te Strijen 1635/45.

           Hij trouwde Aaltie Jacobsdr (Hogewerff), getrouwd 15.03.1609 in Maasdam.

 

2471.  Aaltie Jacobsdr (Hogewerff), geb. ca. 1586, ovl. voor 16.11.1631, datum/bron: 24.06.2003 DJVp172.[176]

           j.d. van Maasdam 1609.

 

2472.  Damas Ariensz Oudeklem, geb. ca. 1605 in Sint Anthoniepolder*, ovl. 15.06/26.07.1667, datum/bron: 28.06.2003 OV1979p245, DJVp172, OV2009p47,[177],[178],[179]

           j.g. van St. Anthoniepolder 1630. Damas Ariensz was bouwman in de Oudeklempolder en noemde zich later Oudeclem. Eigenaar van het huis op "Den Luchtenburg" te Strijen 1635, een huis op het dorp Strijen en op Moockerhey aldaar 1666. Trouwt (2) voor 27.11.1662 Antonetta Busser, ovl. 1662/65. Trouwt (3) 20.02.1666 Ida Everts van der Linden, ovl. 1666/67. Dammas Ariensz., afkomstig van St. Anthoniepolder, vestigde zich vermoedelijk als eerste van zijn familie in de Oudeklempolderpolder en ging de familienaam Oudeclem voeren. Zijn 3 jongere broers noemden zich van der Swaen.

           Hij trouwde Rooxken Simon Gijsbrechtszoonsdr, getrouwd 30.11.1630 in Sint Anthoniepolder.

 

2473.  Rooxken Simon Gijsbrechtszoonsdr, ovl. voor juli 1662, datum/bron: 28.06.2003 OV1979p245, DJVp172, OV2009p47, OV2013p202,[180],[181],[182],[183]

           In 1630 j.d. van Charlois, wonend in Sint Anthoniepolder.

 

2474.  Cornelis Gijsbertsz Esseboom, ovl. 07.02/27.04.1680, datum/bron: 03.07.2003 DJVp172, OV1969p24.[184],[185]

           j.g. van Cillaarshoek 1636, bouwman, armmeester van Maasdam tussen 1649 en 1660. Woonde Maasdam, onder Sint Anthoniepolder in 1659, aan de Oud-Bonaventuurse dijk te Strijen 1668, in Nieuw-Bonaventura in 1666, 77. Wordt in 1677 te Strijen aangeslagen voor kerkreparatie voor f 10,-. Gehuwd (2) met Neeltje Pieters Lopicker (die in OV1979 p246 fouterwijze als moeder van Aelde genoemd wordt); gehuwd (3) huw. voorw. 3.6.1679 met Neeltje Corsdr. Spruijt.[186]

           Hij trouwde Annetje Rutte, ook bekend als Anneken Rutten, getrouwd 1636/37 in Cillaarshoek.

 

2475.  Annetje Rutte, ook bekend als Anneken Rutten, gedoopt 20.09.1608 in Maasdam, ovl. voor 27.01.1639, datum/bron: 03.07.2003 DJVp172, GN2009p549.[187],[188]

           In 1636 j.d. van Maasdam.

 

2476.  Cornelis Jansz Boer, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ook bekend als den Boer, Bour, ovl. voor 13.09.1666 (zijn weduwe koopt dan land), datum/bron: 28.06.2003 OV2002p106, DJVp172.[189],[190]  Hij trouwde Aeltje Adrijens, ook bekend als Arijens, getrouwd 06.03.1622 in Ridderkerk (1e geb.) /Langerak.

 

2477.  Aeltje Adrijens, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) ook bekend als Arijens, ovl. 1675/15.10.1677 in Mookhoek, datum/bron: 28.06.2003 OV2002p106, DJVp173 /-IIp22.[191],[192]

 

2478.  Adriaen Andriesz Meerenburgh, ook bekend als van der Waal, geb. 1619/20, ovl. febr. 1664, begraven in Strijen (zerk in de kerk), datum/bron: 03.05.2005 OV1995p420, DJVp173, OV2005p101,[193],[194],[195]

           j.m. van Strijen 1645, bouwman te Strijen, heemraad van Oud Bonaventura 1648/61 en van het Land van Esch 1653/64, schepen van Strijen 1653/64, lid van de hoge vierschaar, diakonie-armmeester 1657.  Grafschrift in de kerk van Strijen: "HIER (LEYT) BEGRAVEN DEN EERSAMEN A(DRIAEN) ANDRIESE MEERENBVRGH (IN)SY(NLE)VEN REGEERENDE SCHEPEN D(E).HOGE VIER-SCHAER VAN DEN (DORPE E)NDE HEERLYCKHEYT VAN STRIEN (HEEMRA)ET VAN OVDTBONAVENTURA ..... FEBRVWARY 1664 ENDE (IS OVDT G)EWEEST VIERENVEERTIGH IAREN". Op de grafzerk zijn ook de familiewapens afgebeeld. Tussen de twee stukken tekst bevinden zich twee wapenschilden. Het linker is vrijwel geheel uitgesleten, slechts met grote moeite is hierop de afbeelding van een hertekop te zien, het wapen van de familie Verweel/Meerenburgh. Het rechter wapenschild laat het wapen van de familie van Maayke zien, een dubbelkoppige adelaar. Het schild is omgeven door een engel met in de hand een bazuin, rustend op een doodskop. De herkomst van de naam Meerenburgh is niet bekend, wellicht was het de naam van een hofstede.

           Hij trouwde Maayke Lauwerisdr, ook bekend als Maritge, getrouwd 07.07.1645 in Dordrecht (huw. voorw.).

 

2479.  Maayke Lauwerisdr, ook bekend als Maritge, gedoopt 02.05.1621 in Barendrecht, ovl. 19.03/12.06.1681, begraven in Strijen (zerk in de kerk), datum/bron: 03.05.2005 GN1989p11, DJVp174 /-Ip20, OV2005p130,[196],[197],[198]

           Huwelijkse voorwaarden: hij brengt al zijn huidige en toekomstige goederen in het huwelijk, de bruid brengt in 5000 gld, 2 melkkoeien en een bed met toebehoren. Er zal geen gemeenschap van goederen zijn. In 1677 wordt de weduwe van Adriaen Meerenburgh aangeslagen voor 40 gld voor de reparatie van de kerk en de kerktoren te Strijen. Ze is dan veruit de rijkste weduwe te Strijen.

 

2488.  Joris Stevensz Meijboom, geb. in Dubbeldam, gedoopt oct. 1626 in Dordrecht, ovl. 1664/69, datum/bron: 04.12.2006 DJVp175 /-III, OV2003p310.[199],[200]

           In 1655 j.m. van Dubbeldam. Diaken te Dubbeldam 1663/64.

           Hij trouwde Neeltje Jansdr, getrouwd 28.02.1655 in Dubbeldam.

 

2489.  Neeltje Jansdr, geb. in Dubbeldam, ovl. 14.02.1713 in Dubbeldam (aang), datum/bron: 13.12.2003 DJVp175, OV2003p310.[201],[202]

           in 1655 j.d. van Dubbeldam. Trouwt (2) te Dubbeldam 31.03.1669 Arien Jacobsz Drinckwaert, weduwnaar van 's-Gravendeel, wonende te Dubbeldam.

 

2490.  Jacob Arijensz de Jong, bijnaam "de Jonge", gedoopt 15.08.1638 in Dubbeldam, ovl. na 20.06.1683, datum/bron: 04.12.2006 DJVp175 /-III.[203]

           Boer in het Oudeland van Dubbeldam, diaken 1683/84.

           Hij trouwde Lena Cleijsdr, getrouwd 05.11.1662 in Dubbeldam.

 

2491.  Lena Cleijsdr, gedoopt 16.09.1640 in Dubbeldam, ovl. na 20.06.1683 in (doop van een kind), datum/bron: 03.07.2003 DJVp175.[204]

 

2492.  Boudewijn Jansz de Wolff, ovl. 1678/80, datum/bron: 04.12.2006 DJVp175 /-III, MvV1976p238.[205],[206]

           j.m van Dordrecht, wonende Vianen 1635. Bakker te 's-Gravendeel. Kocht 28.05.1654 een huis, erf en boomgaard aan de Noord-Voorstraat aldaar van de erven Jan Willemsz Visser. Op nominatie vor kerkmeester van 's-Gravendeel 1658, 1663.

           Hij trouwde Elisabeth Jansdr, ook bekend als Lybeken Jansdr, getrouwd 29.03.1638 in Vianen (otr Dordrecht).

 

2493.  Elisabeth Jansdr, ook bekend als Lybeken Jansdr, ovl. na 01.08.1665, datum/bron: 30.10.2011 DJV-III, UP1p254.[207],[208]

           Weduwe, wonende te Vianen 1638, trouwt (1) Gerrit Hermansz van Ruijsvelt.

 

2494.  Jan Sibbens van Strijen, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ook bekend als Jan Sibbedeusse, geb. ca. 1625, ovl. voor 30.10.1687 in 's-Gravendeel, datum/bron: 01.10.2003 SMH, DJVp175, sGDp52, GN2006p80,[209],[210],[211],[212] Hij trouwde Maeyke Coenen in 't Veld, ook bekend als (oude) Maertgen, getrouwd 09.02.1653 in Dordrecht.

 

2495.  Maeyke Coenen in 't Veld, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 12) ook bekend als (oude) Maertgen, geb. ca. 1625 in 's-Gravendeel (11 jaar in 1636), ovl. 03.12.1700 in 's-Gravendeel (impost 3 gld), datum/bron: 21.05.2003 SMH, DJVp176, GN2006p80,[213],[214],[215]

 

2496.  Dirck Dircxes van der Linden, ook bekend als Dirrick Dirricxe van der Linde, ovl. 04.1676/18.05.1677 in Mookhoek, begraven in Strijen, datum/bron: 27.07.2003 GvdL, CRAp154.[216],[217]

           Dirck was bouwman op de hoeve Oestzigt aan de Mookhoek 121. Hij pachtte "de Roverstee" van de vrouwe van Hardinxveld. Deze hofstede lag ten zuiden van Langendam in de polder Nieuw-Bonaventura. Cohier haardstedegeld Mookhoek 1648: het huis heeft 3 haardsteden. Gebruiker en eigenaar van land  in de polder Nieuw-Bonaventura.  Hij huwde (1) NN.

           Hij trouwde Maecken Hendricxse Cranendonck, getrouwd voor 06.06.1650.

 

2497.  Maecken Hendricxse Cranendonck, geb. ca. 1615 in Katendrecht, ovl. voor 1687 in Mookhoek (Strijen), datum/bron: 27.07.2003 CRAp154.[218]

           Betaalt in 1677 als weduwe voor de reparatie van de Strijense kerk en toren f 25-0-0. Zij behoort daarmee tot de dorpsbewoners met de hoogste bijdrage.

 

2498.  Jan Cornelisz Sneep, geb. ca. 1614 (73 jaar in 1687), ovl. 20.02.1687 in Mijnsheerenland, begraven in Mijnsheerenland (grafzerk in de kerk), datum/bron: 27.08.2003 BL1974p130, OV1968p216, OV1970p275, KRij,[219],[220],[221],[222]

           Bouwman te Mijnsheerenland, heemraad van Mijnsheerenland 1664, schepen 1681, ouderling. Grafschrift van hem en zijn vrouw: "HIER LEYT BEGRAVEN IAN CORNELISSEN SNEEP IN SYN LEVEN OUTHEEMRAET ENDE OUDERLINGH IN MYNSHEERENLANDT VAN MOERKERCKEN OUT SYNDE 73 IAREN STERFT OP DEN 20 FEBRUARY IN HET IAER ANNO 1687 ENDE SYNE HUYSVROUW TRUYCIEN ANDRIES OUT SYNDE 63 IAREN STERFT OP DEN 25 APRIL ANNO 1681". Hierboven twee wapenschilden: l (heraldisch rechts) een molenrad met daaronder 2 vissen (snepen?) onder elkaar geplaatst. II (heraldisch links) een klaverblad.

           Hij trouwde Truygen Andries, getrouwd na 29.03.1652.

 

2499.  Truygen Andries, geb. ca. 1618 (63 jaar in 1681), ovl. 25.04.1681, begraven in Mijnsheerenland (grafzerk in de kerk), datum/bron: 23.12.2011 BL1974p130, OV1968p216, GN2011p677,[223],[224],[225]

           20.10.1655: Jan Cornelisz. Sneep en Truygen Andries wonende Blaeck onder Mijnsheerenland testeren. Noemen 2 m. 100 roe in het Noortse Somerlant en 1 m. in het Somerlant voor d' blaeck onder Mijnsheerenland. Voogd Isbrand Cornelisz. Sneep.

 

2500.  Leendert Ariensen Slickerveer, gedoopt 27.03.1595 in Rijsoord, ovl. na 1660, datum/bron: 06.08.2003 GRij, CR.[226],[227]

           Ouderling te Ridderkerk.

           Hij trouwde Swaentie Jans Snijder, getrouwd 14.08.1622 in Ridderkerk.

 

2501.  Swaentie Jans Snijder, gedoopt 13.02.1600 in Ridderkerk, datum/bron: 06.08.2003 GRij, CR.[228],[229]

           j.d. van Ridderkerk 1622.

 

2502.  Jan Jansz Reijerkerk, geb. ca. 1620 in Strijen, ovl. na 1673, begraven in Heinenoord, datum/bron: 06.08.2003 GRij.[230]

           Woont op stee van Welbooren 1673.

           Hij trouwde Maecke Cleysdr Joppe, getrouwd in Strijen.

 

2503.  Maecke Cleysdr Joppe, gedoopt 07.04.1619 in Barendrecht, ovl. na 1673 in Strijen, datum/bron: 06.08.2003 GRij.[231]

 

2512.  Cornelis Dircks Molendijk, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. ca. 1629 in Ridderkerk, datum/bron: 29.07.2004 GMD, KAM, OV2003p345, OV2004p202, BB1p390,[232],[233],[234],[235],[236] Hij trouwde Aaltje Cornelisse de Gelder, getrouwd 28.05.1656.

 

2513.  Aaltje Cornelisse de Gelder, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) gedoopt 01.10.1634 in Dubbeldam, ovl. 10.07.1718 in Dubbeldam (impost), datum/bron: 12.07.2003 GMD, KAM.[237],[238]

 

2514.  Aryen Coenen in 't Veld, ook bekend als Adriaen, geb. ca. 1616 in 's-Gravendeel (19 jr. in 1636, 86 jr. in 1701), ovl. 05.02.1703 in Dubbeldam, begraven in Dubbeldam (zerk in de kerk), datum/bron: 10.02.2006 GMD, KAM, OV2005p156, GN2006p84,[239],[240],[241],[242]

           Boer onder Dubbeldam, diaken 1659/60, ouderling 1666, 69, 81/82, 88, heemraad 1677, 86, 91 van Dubbeldam. Zerk in de kerk van Dubbeldam (voor de preekstoel) "HIER LEYT BEGRAVEN ARI KOENE STERF DEN 15 FEBRUARY 1703 OUT 87 JARE ENDE SEYN HUYSVROU HUYBERTIE BASTIAENS STERF DEN 5 AUGUSTUS 1686 OUT 66 JARE". In het verpondingscohier van de 200e penning te 's-Gravendeel over 1667 wordt Adriaen Coenen aangeslagen voor een vermogen van 1000 ponden.

           Hij trouwde Huijbertje Bastiaans (Speckmes), getrouwd ca. 1645/50 (voor 1654).

 

2515.  Huijbertje Bastiaans (Speckmes), geb. ca. 1620, ovl. 05.08.1686 in Dubbeldam, begraven in Dubbeldam (zerk in de kerk), datum/bron: 12.07.2003 GMD, KAM, Mol, OV2005p156, GN2006p84,[243],[244],[245],[246],[247]

           Vermoedelijk een dochter van Bastiaan Hendriksz. Speckmes, schepen, buurmeester en ouderling van 's-Gravendeel, en Sijtge NN.

 

2516.  Arie Bosch, geb. ca. 1616 in Dubbeldam, datum/bron: 12.07.2003 FamS.[248]  Hij trouwde Ariaantje Leendertsen, getrouwd 01.12.1641 in Dubbeldam.

 

2517.  Ariaantje Leendertsen, geb. ca. 1620 in Dubbeldam, datum/bron: 12.07.2003 FamS.[249]

 

2544.  Cornelis Jans Niemansverdriet, geb. in Klaaswaal, datum/bron: 07.08.2003 KAM.[250]  Hij trouwde Mayke Bastiaans, getrouwd 27.06.1666 in Klaaswaal.

 

2545.  Mayke Bastiaans, gedoopt in Klaaswaal, datum/bron: 07.08.2003 KAM, Molema.[251],[252]

 

2546.  Bastiaan Bastiaans van Es, geb. in West-Barendrecht, ovl. 04.1677/14.08.1678, datum/bron: 08.11.2003 KAM, KRON2000p43.[253],[254]

           In 1668 j.m. van West-Barendrecht, geb. aldaar. Bastiaen was boer in Cromstrijen.  In 1670 wordt Bastiaen Bastiaens van Es genoemd onder de landgebruikers in de polders Oud-, Nieuw- en Klein-Cromstrijen. Met zijn vrouw maakte op 09.04.1677 een testament op de langstlevende, die in het bezit van de boedel zou blijven. De boedel bestond uit o.a. een huis, landerijen, "gedorsen en ongedorsen", paarden, beesten, wagens, ploegen, bouw- en melkgereedschappen, etc. De langstlevende diende de schulden in de boedel te voldoen, hun kind of kinderen op te voeden en hen bij mondigheid 2 gld. 10 st. uit te reiken. Bastiaen ondertekende de akte; zijn vrouw plaatste haar merkje.

           Hij trouwde Neeltie Maertens Barendregt, getrouwd 20.05.1668 in Barendrecht.

 

2547.  Neeltie Maertens Barendregt, geb. in West-Barendrecht, ovl. 20.06.1718/1723, datum/bron: 08.11.2003 KAM, KRON2000p43.[255],[256]

           In 1668 j.d. van West-Barendrecht, geb. aldaar. Huwt (2) met Jan Joosten Meyndert, (3) 24.05.1693 met Aert Huige Clootwijk.

 

2552.  Pieter Bastiaens Maet, ovl. 1688, datum/bron: 07.08.2003 KAM.[257]  Hij trouwde Neeltje Jansdr van Putten, getrouwd 25.03.1677.

 

2553.  Neeltje Jansdr van Putten, gedoopt ca. 1657, ovl. 27.09.1719 in Oud-Beijerland (aang), datum/bron: 07.08.2003 KAM.[258]

           Trouwt (2) als weduwe van Pieter Bastiaens Maat op 04.08.1688 te Nieuw-Beijerland (otr) met Jan Claasz Schoonhout, landbouwer, bij huwelijk j.m van Oud-Beijerland, gegr. 21.02.1729 te Oud-Beijerland. Zij was pachtster van een boerderij in de 11e kavel van de polder Nieuw-Beijerland. Tot in 1727 bewoonde Jan Claasse Schoonhout deze boerderij die de naam "Schoonhoutje" kreeg.

 

2554.  Arij Leendertse Charlois, datum/bron: 07.08.2003 KAM.[259]

           Schepen van Numansdorp, wonende in Groot-Cromstrijen. In het weeskamerarchief Cromstrijen vinden we hem terug als weduwnaar op 03.01.1706.

           Hij trouwde Stijntje Willems van Dijk.

 

2555.  Stijntje Willems van Dijk, ovl. voor 03.01.1706, datum/bron: 07.08.2003 KAM.[260]

 

2556.  Jacob Pietersz Barendregt, geb. ca. 1630 in Barendrecht, ovl. 1713 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 25.04.2020 WV.[261]  Hij trouwde Wijvetie Dirks Decker.

 

2557.  Wijvetie Dirks Decker, geb. ca. 1640 in Puttershoek, ovl. voor 1710, datum/bron: 25.04.2020 WV.[262]

 

2558.  Bastiaan Cornelis Gelderblom, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) gedoopt 20.10.1641 in Sint Anthoniepolder (zie info 115), ovl. 1697/1700 in Sint Anthoniepolder, datum/bron: 07.08.2003 Mol.[263]  Hij trouwde Arjaentie Cornelis Polderdijck, getrouwd 15.05.1672 in Sint Anthoniepolder.

 

2559.  Arjaentie Cornelis Polderdijck, (zie dezelfde persoon hierboven in generatie 11) geb. voor 1646, ovl. na 28.12.1732, datum/bron: 07.08.2003 Mol, KAM, OV2010p186,[264],[265],[266]

 

 

 

   * =  waarschijnlijk, niet bewezen. Zwakke schakels: Naam* = niet bewezen als vader/moeder (wordt niet herhaald bij hogere generaties). *Naam = de verbinding van deze persoon met zijn ouders niet bewezen.

 

info xyz”: lijst te vinden onder link “Info’s (Notes)” boven op indexpage kwartierstaat.

 

 

 

 

 

 

van Strijen

 

Het wapen van het Leidse geslacht Van Strijen, doorsneden: I in goud een

zwarte leeuw, II in zilver een rode lelie. Dit wapen is uitgehouwen op de zerk

van Geertruijd Nicolaasdr van Strijen in de kerk van Westmaas.

 

Zie kwartier 2399. Bronnen: Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht; Rietstap, Armorial Générale.

 

 

 

 

 [1]  Pieter den Hartigh, Oude Tonge, Distant ancestors, een studie over de mogelijke ouders van Jan Poulusse Hartich (Verkregen per Mail van de fam. den Hartigh (5 blz. A4)).

[2]  Pieter den Hartigh, Oude Tonge, Distant ancestors, een studie over de mogelijke ouders van Jan Poulusse Hartich (Verkregen per Mail van de fam. den Hartigh (5 blz. A4)).

[3]  Kees den Hartigh, Edminton Canada, Den Hartigh Family History (http://www.ualberta.ca/~kees/clan/), Aangevuld met informatie van de heren M. den Hartigh te Heerenveen en W. den Hartigh te Lekkerkerk.

[4]  Kees den Hartigh, Edminton Canada, Den Hartigh Family History (http://www.ualberta.ca/~kees/clan/), Aangevuld met informatie van de heren M. den Hartigh te Heerenveen en W. den Hartigh te Lekkerkerk.

[5]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[6]  Dr. J. MacLean, SNIJDER (17e Jrg., bldz. 144) (Ons Voorgeslacht 1962, blz. 311).

[7]  Streekmuseum Hoeksche Waard / J. Versluys, Sneep 's-Gravendeel / De oudeste generatien van het geslacht Sneep in de Hoekse Waard (SMH Streekgenealogie SG296).

[8]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[9]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[10]  Streekmuseum Hoeksche Waard / J. Versluys, Sneep 's-Gravendeel / De oudeste generatien van het geslacht Sneep in de Hoekse Waard (SMH Streekgenealogie SG296).

[11]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[12]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[13]  Martin Tak, Genealogie Stooker (www.s-gravendeel.net/historie (en  via Mailinglist HW)), Deze gegevens zijn ook te vinden in: "Het 's-Gravendeelse geslacht Stooker", 24.05.1997. Streekmuseum Heinenoord, SG745.

[14]  W.T. Molema-Smitshoek, FRAGMENTEN UIT MIJN KWARTIERSTAAT IN ’S GRAVENDEEL (DEEL 3) DE FAMILIE STOOCKER (Ons Voorgeslacht 2021 blz.61-85).

[15]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[16]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[17]  MR. J. J. F. LOTS, ING. H. DEN B O E R, Het geslacht (‘t) Loosje (Groenendijck) uit Hoogvliet (De Nederlandsche Leeuw 1980, kol. 266-276).

[18]  J. MC Lean, GEGEVENS BETREFFENDE HET GESLACHT BOENDER (Ons Voorgeslacht 1953, blz. 14-16).

[19]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[20]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[21]  Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje, Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken in Nederland (CD Rom  stichting Historic Future, Naarden).

[22]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Boender (tak St. Anthoniepolder / Maasdam) met kwartierstaat (SMH Streekgenealogie SG384).

[23]  MR. J. J. F. LOTS, ING. H. DEN B O E R, Het geslacht (‘t) Loosje (Groenendijck) uit Hoogvliet (De Nederlandsche Leeuw 1980, kol. 266-276).

[24]  J. MC Lean, GEGEVENS BETREFFENDE HET GESLACHT BOENDER (Ons Voorgeslacht 1953, blz. 14-16).

[25]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[26]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[27]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[28]  IR. J. MAC LEAN en IR. J. F. STRAATMAN, Het geslacht Hoogendijk (De Nederlandsche Leeuw 1959, kol. 14-26).

[29]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[30]  Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje, Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken in Nederland (CD Rom  stichting Historic Future, Naarden).

[31]  IR. J. MAC LEAN en IR. J. F. STRAATMAN, Het geslacht Hoogendijk (De Nederlandsche Leeuw 1959, kol. 14-26).

[32]  IR. J. MAC LEAN, Hoogendijk- Aendewech-van der Seyden (De Nederlandsche Leeuw 1956, kol. 221-223).

[33]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[34]  Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje, Genealogische en heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken in Nederland (CD Rom  stichting Historic Future, Naarden).

[35]  Streekarchief Voorne-Putten-Roozenburg te Brielle, Fiches en DTB boeken.

[36]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[37]  C. Hoek, GRAFZERKEN IN DE KERK TE GEERVLIET (Ons Voorgeslacht 1981, blz. 344-345).

[38]  K.J.Slijkerman, Het geslacht van Damas Gerritsz uit Ridderkerk met de naamdragers Hoenderhoeck etc. (Gens Nostra 2012 pag. 91-100 en 132-148).

[39]  Streekarchief Voorne-Putten-Roozenburg te Brielle, Fiches en DTB boeken.

[40]  J. van Rij, D. Hendrikson e.a., Voorlopig Stamboek Van Rij (Van Riede, etc) 1105-1999 (Fam. Van Rij, 1999).

[41]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEPEN MUNTER OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (ca. 1400-1700) (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 317-365).

[42]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEPEN MUNTER OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (ca. 1400-1700) (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 317-365).

[43]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEPEN MUNTER OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (ca. 1400-1700) (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 317-365).

[44]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEPEN MUNTER OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (ca. 1400-1700) (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 317-365).

[45]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[46]  T.Janknecht, Bussum, SPRUIJT (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 177-179).

[47]  T.Janknecht, Bussum, SPRUIJT (VRAGEN EN ANTWOORDEN) (Ons Voorgeslacht 1992, blz. 177-179).

[48]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel (Prometheus II (1980/92), blz. 59-278).

[49]  ir. F. Kwekel, Kwartierstaat Kwekel, aanvullingen op Prometheus II (Prometheus V (1984), blz. 127-153).

[50]  Gert Brussaard, Genealogie van het geslacht Brussaard (incl. nieuwsbrieven) (www.radiocom.nl/genealogy.htm).

[51]  Gert Brussaard, Genealogie van het geslacht Brussaard (incl. nieuwsbrieven) (www.radiocom.nl/genealogy.htm).

[52]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[53]  ir J.MAC LEAN, LIDMATEN VAN SINT ANTHONY POLDER (Ons Voorgeslacht 1954, blz. 43-45).

[54]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[55]  ir J.MAC LEAN, LIDMATEN VAN SINT ANTHONY POLDER (Ons Voorgeslacht 1954, blz. 43-45).

[56]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[57]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[58]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[59]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).

[60]  Piet Groeneweg, Kwartierstaat van Pieter Leendert Groeneweg en Gen. Groeneweg (http://www.groeneweg.org/).

[61]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[62]  A.P. van den Hoek, Heinenoord, Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard, Deel 2 "De Hoeksche Waard" (2007, druk Krips BV, Meppel).

[63]  Piet Groeneweg, Kwartierstaat van Pieter Leendert Groeneweg en Gen. Groeneweg (http://www.groeneweg.org/).

[64]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[65]  Piet Groeneweg, Kwartierstaat van Pieter Leendert Groeneweg en Gen. Groeneweg (http://www.groeneweg.org/).

[66]  Piet Groeneweg, Kwartierstaat van Pieter Leendert Groeneweg en Gen. Groeneweg (http://www.groeneweg.org/).

[67]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[68]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[69]  C. J. GEERVLIET en W. WICHARD TIMMERS, GRAFZERKEN IN DE KERKEN VAN DE HOEKSCHE WAARD (Ons Voorgeslacht 1968, blz. 209-219).

[70]  B. F. van Wallene, GRAFZERKEN IN DE KERKEN VAN DE HOEKSCHE WAARD, Aanvullingen en verbeteringen (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 273-275).

[71]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Maaskant (genealogische gegevens) (SMH Streekgenealogie SG125).

[72]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Maaskant (genealogische gegevens) (SMH Streekgenealogie SG125).

[73]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[74]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[75]  A.P. van den Hoek, Heinenoord, Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard, Deel I "Eiland van Dordrecht" (2006, druk Van As, Oud-Beijerland).

[76]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[77]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[78]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[79]  Dorian Swarts, Kwartierstaat van Dorian Swarts (http://home.unet.nl/nlun4874/kw/kw3.htm).

[80]  H. M. Kuypers, Afkomst en herkomst van een gezin (van) Sevenhoven te Dordrecht/Dubbeldam (Gens Nostra 2009, blz. 349-365).

[81]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[82]  H. M. Kuypers, Afkomst en herkomst van een gezin (van) Sevenhoven te Dordrecht/Dubbeldam (Gens Nostra 2009, blz. 349-365).

[83]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (DEN) BOER TE RIDDERKERK EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 97-132).

[84]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[85]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (DEN) BOER TE RIDDERKERK EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 97-132).

[86]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (DEN) BOER TE RIDDERKERK EN STRIJEN (aanv. en corr.) (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 231-232).

[87]  Ir. C. Sigmond, Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen (http://www.xs4all.nl/~csigmond/index.html).

[88]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[89]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[90]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[91]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[92]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[93]  C.J. GEERVLIET EN W. WICHARD TIMMERS, GRAFZERKEN IN DE NEDERLANDSE HERVORMDE KERKEN VAN DE HOEKSCHE WAARD (Ons Voorgeslacht 1967, blz. 353-362).

[94]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN FONCKERT UIT RHOON (II) (Ons Voorgeslacht 2011, blz. 1-27).

[95]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[96]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[97]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[98]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[99]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[100]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[101]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[102]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[103]  IR. J. MAC LEAN en IR. J. F. STRAATMAN, Het geslacht Hoogendijk (De Nederlandsche Leeuw 1959, kol. 14-26).

[104]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[105]  IR. J. MAC LEAN en IR. J. F. STRAATMAN, Het geslacht Hoogendijk (De Nederlandsche Leeuw 1959, kol. 14-26).

[106]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[107]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[108]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[109]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[110]  K. J. Slijkerman, Het geslacht Verschoor alias Van der Schoor te Charlois en Cromstrijen (ALVO, Delft, 2007).

[111]  J.J. Vervloet, De parenteel van Doen Beijensz, incl. aanvullingen en correcties (Ons Voorgeslacht, Rotterdam, 1989/2001), Als nummer wordt het persoonsnummer in de parenteel aangegeven, waaronder de informatie te vinden is.

[112]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[113]  C.J. GEERVLIET EN W. WICHARD TIMMERS, GRAFZERKEN IN DE NEDERLANDSE HERVORMDE KERKEN VAN DE HOEKSCHE WAARD (Ons Voorgeslacht 1967, blz. 353-362).

[114]  K.J. Slijkerman, DE LIDMATEN VAN DE NED. HERV. GEMEENTE VAN WESTMAAS IN DE JAREN 1647-1653 (Ons Voorgeslacht 2005, blz. 166-173).

[115]  J. L. BRABER, BRABER (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 198-200).

[116]  J. L. BRABER, BRABER (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 198-200).

[117]  L. Akershoek, Informatie per e-mail.

[118]  J. L. BRABER, BRABER (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 198-200).

[119]  J. L. BRABER, BRABER (Ons Voorgeslacht 1974, blz. 198-200).

[120]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT (VAN) MOERKERKEN UIT ZUID-BEIJERLAND (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 157-166).

[121]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT (VAN) MOERKERKEN UIT ZUID-BEYERLAND (II) (Ons Voorgeslacht 1999, blz. 478-481).

[122]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Moerkerken (SMH Streekgenealogie SG635).

[123]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT (VAN) MOERKERKEN UIT ZUID-BEYERLAND (Ons Voorgeslacht 2003, blz. 313-318).

[124]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[125]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT (VAN) MOERKERKEN UIT ZUID-BEYERLAND (Ons Voorgeslacht 2003, blz. 313-318).

[126]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT (VAN) MOERKERKEN UIT ZUID-BEIJERLAND (Ons Voorgeslacht 1985, blz. 157-166).

[127]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT (VAN) MOERKERKEN UIT ZUID-BEYERLAND (II) (Ons Voorgeslacht 1999, blz. 478-481).

[128]  Streekmuseum Hoeksche Waard, Moerkerken (SMH Streekgenealogie SG635).

[129]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[130]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT (VAN) MOERKERKEN UIT ZUID-BEYERLAND (II) (Ons Voorgeslacht 1999, blz. 478-481).

[131]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[132]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[133]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[134]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[135]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[136]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[137]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Palsrock uit Oost-Barendrecht (Ons Erfgoed 2005 (13e jrg nr. 3) blz. 106-144).

[138]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[139]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Palsrock uit Oost-Barendrecht (Ons Erfgoed 2005 (13e jrg nr. 3) blz. 106-144).

[140]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[141]  K.J. Slijkerman, Het geslacht Maes alias Vermaas uit Klaaswaal (Ons Erfgoed 2003 (11e jrg nr. 5) blz. 111-124).

[142]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[143]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[144]  A. Beukeman, K.J. Slijkerman, DE GESLACHTEN PONS OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN IN DE 16e en 17e EEUW (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 445-473).

[145]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[146]  A. Beukeman, K.J. Slijkerman, DE GESLACHTEN PONS OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN IN DE 16e en 17e EEUW (Ons Voorgeslacht 2006 blz. 445-473).

[147]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEP CLOOTWIJCK OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN CA. 1500-1700 (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 153-184, 225-259).

[148]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[149]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEP CLOOTWIJCK OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN CA. 1500-1700 (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 153-184, 225-259).

[150]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[151]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[152]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEP CLOOTWIJCK OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN CA. 1500-1700 (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 153-184, 225-259).

[153]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[154]  K.J. Slijkerman, DE FAMILIEGROEP CLOOTWIJCK OP DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN CA. 1500-1700 (Ons Voorgeslacht 2001, blz. 153-184, 225-259).

[155]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT SCHALKOORD UIT DE CONTREIEN VAN 'S-GRAVENDEEL EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2015, blz. 342-353).

[156]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[157]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[158]  Harold Jabaaij, Genealogie Jabaaij (http://himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/jabaaij/&1).

[159]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[160]  K.J. Slijkerman, EEN GESLACHT VAN ES UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 147-155).

[161]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN JABAEY UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 93-125).

[162]  Harold Jabaaij, Genealogie Jabaaij (http://himalaya.lab.telin.nl/~koolwaaij/genealogy/jabaaij/&1).

[163]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[164]  K.J. Slijkerman, EEN GESLACHT VAN ES UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 147-155).

[165]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN DE FAMILIEGROEPEN JABAEY UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2007, blz. 93-125).

[166]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[167]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT KRANENBURG UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 349-362).

[168]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[169]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT KRANENBURG UIT STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 349-362).

[170]  C. Wierdeman Molendijk, EEN GRAFZERK MET WAPEN ESSEBOOM EN FRAGMENT-GENEALOGIE GESLACHT ESSEBOOM TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 360-369).

[171]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[172]  K.J. Slijkerman, DE OUDSTE NAAMDRAGERS ESSEBOOM IN DE HOEKSCHE WAARD (Ons Voorgeslacht 2008, blz. 373-389).

[173]  C. Wierdeman Molendijk, EEN GRAFZERK MET WAPEN ESSEBOOM EN FRAGMENT-GENEALOGIE GESLACHT ESSEBOOM TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 360-369).

[174]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[175]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[176]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[177]  K.J. SLIJKERMAN, OVERZICHT VAN DE VROEGST BEKENDE GENERATIES VAN HET GESLACHT OUDEKLEM IN DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 245-249).

[178]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[179]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER SWAEN EN OUDEKLEM UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 41-60).

[180]  K.J. SLIJKERMAN, OVERZICHT VAN DE VROEGST BEKENDE GENERATIES VAN HET GESLACHT OUDEKLEM IN DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 245-249).

[181]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[182]  K.J. Slijkerman, HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER SWAEN EN OUDEKLEM UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2009, blz. 41-60).

[183]  W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SMITS UIT HEUKELOM, TE SMITSHOEK, SAP EN M'HEERENLAND (Ons Voorgeslacht 2013, blz. 201-231).

[184]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[185]  Dr. D. W. Gravendeel, QUOTISATIE.. (etc.) TOT REPARATIE VAN DE KERCK EN TOOREN VAN STRIJEN (18 MEIJ 1677) (Ons Voorgeslacht 1969, blz. 17-26).

[186]  K.J. SLIJKERMAN, OVERZICHT VAN DE VROEGST BEKENDE GENERATIES VAN HET GESLACHT OUDEKLEM IN DE HOEKSE WAARD (Ons Voorgeslacht 1979, blz. 245-249).

[187]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[188]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht met de takken (Van) Renoij en van Brakel in de Hoeksche Waard (Gens Nostra 2009, blz. 545-561).

[189]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (DEN) BOER TE RIDDERKERK EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 97-132).

[190]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[191]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (DEN) BOER TE RIDDERKERK EN STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2002, blz. 97-132).

[192]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[193]  A.G. Voordendag en H. Kwakernaat, DE GRAVEN IN DE GROTE OF SINT LAMBERTUSKERK TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 1995, blz. 418-424).

[194]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[195]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT ... VERWEEL, VERWAEL, VAN DER WAEL, HOOGEWERFF EN MEERENBURGH TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 101-143).

[196]  K. J. SLIJKERMAN, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT UIT BARENDRECHT MET TAKKEN BARENDREGT, NIEUWENBOER, VERHEUL, ANDEWEGH EN v.d. CAA (Gens Nostra 1989, blz. 1-26).

[197]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[198]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT ... VERWEEL, VERWAEL, VAN DER WAEL, HOOGEWERFF EN MEERENBURGH TE STRIJEN (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 101-143).

[199]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[200]  Mw. E.R. van Dooremalen, Meijboom te Dubbeldam (Antwoord op een vraag) (Ons Voorgeslacht 2003, blz. 310-311).

[201]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[202]  Mw. E.R. van Dooremalen, Meijboom te Dubbeldam (Antwoord op een vraag) (Ons Voorgeslacht 2003, blz. 310-311).

[203]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[204]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[205]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[206]  N. van der Wulp, K.J. Slijkerman, de Wolff-Meyboom-van Strijen-in't Veld (Mensen van Vroeger 1976, blz. 238-239).

[207]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[208]  T. Oskam, Cornelis Claesz., schout van Benschop (Utrechtse Parentelen I, blz. 195-287, Uitg. OV2010).

[209]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[210]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[211]  Dr. D.W. Gravendeel e.a., 1593 's-Gravendeel 1993, uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (Stichting Jubileumboek 's-Gravendeel 1993).

[212]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[213]  Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, Fichesverzameling.

[214]  Kees Jan Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, kwartierstaat van K.J. Slijkerman (R'dam 1987, Suppl. I R'dam 1989, Suppl. II R'dam 1992, III op CDRom 2006).

[215]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[216]  A. P. van den Hoek, Genealogie van het geslacht van der Linden (niet officieel uitgegeven genealogie).

[217]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[218]  Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400 - 1700 (Rotterdam 1992).

[219]  J. Versluys, DE OUDERE GENERATIEN VAN HET WEST-BRABANTSE GESLACHT SNEEP (De Brabantse Leeuw 1974, blz. 116-127, 129-133).

[220]  C. J. GEERVLIET en W. WICHARD TIMMERS, GRAFZERKEN IN DE KERKEN VAN DE HOEKSCHE WAARD (Ons Voorgeslacht 1968, blz. 209-219).

[221]  B. F. van Wallene, GRAFZERKEN IN DE KERKEN VAN DE HOEKSCHE WAARD, Aanvullingen en verbeteringen (Ons Voorgeslacht 1970, blz. 273-275).

[222]  Cock en Marij Rijerkerk, Kwartierstaat Cock Rijerkerk (http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/).

[223]  J. Versluys, DE OUDERE GENERATIEN VAN HET WEST-BRABANTSE GESLACHT SNEEP (De Brabantse Leeuw 1974, blz. 116-127, 129-133).

[224]  C. J. GEERVLIET en W. WICHARD TIMMERS, GRAFZERKEN IN DE KERKEN VAN DE HOEKSCHE WAARD (Ons Voorgeslacht 1968, blz. 209-219).

[225]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, etc. Aanvulling Bruijnen/deBruijn (Gens Nostra 2011, blz. 672-681).

[226]  Kock Rijerkerk, Parenteel Reijerkerk en Databank (https://www.rijerkerk.net).

[227]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[228]  Kock Rijerkerk, Parenteel Reijerkerk en Databank (https://www.rijerkerk.net).

[229]  Cock Rijerkerk, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, per e-mail en homepage (http://www.rijerkerk.net).

[230]  Kock Rijerkerk, Parenteel Reijerkerk en Databank (https://www.rijerkerk.net).

[231]  Kock Rijerkerk, Parenteel Reijerkerk en Databank (https://www.rijerkerk.net).

[232]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[233]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[234]  Mw. E.R. van Dooremalen, DIAKENEN TE DUBBELDAM 1631-1728 (Ons Voorgeslacht 2003, blz. 343-347).

[235]  Drs. A.B. den Haan, 200e PENNING DUBBELDAM 1667 (Ons Voorgeslacht 2004, blz. 201-203).

[236]  A.P. van den Hoek, Heinenoord, Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard, Deel I "Eiland van Dordrecht" (2006, druk Van As, Oud-Beijerland).

[237]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[238]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[239]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[240]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[241]  drs. A.B. den Haan, WEEDA (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 155-159).

[242]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[243]  A. J. Molendijk, Genealogie van de familie Molendijk + Kwartierstaat (tweeling) (http://web.inter.nl.net/users/A.J.Molendijk/menu.htm).

[244]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[245]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[246]  drs. A.B. den Haan, WEEDA (Vragen en Antwoorden) (Ons Voorgeslacht 2005 blz. 155-159).

[247]  K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht .....Muyer, In 't Veld, Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein (Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008 blz. 771-774).

[248]  Mormonen, Family Search (Internet Page der Mormonen, www.familysearch.org).

[249]  Mormonen, Family Search (Internet Page der Mormonen, www.familysearch.org).

[250]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[251]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[252]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[253]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[254]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[255]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[256]  K.J. Slijkerman, VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES) UIT RIJSOORD (Kronieken 1999 pag. 233-266, 2000 pag. 32-62, 104-136, 194-195).

[257]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[258]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[259]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[260]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[261]  Riny van der Waal-Visser, Riny van der Waal-Visser's Family Tree (https://gw.geneanet.org).

[262]  Riny van der Waal-Visser, Riny van der Waal-Visser's Family Tree (https://gw.geneanet.org).

[263]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[264]  Willeke en Pieter Molema, Gegevens via Mailinglist Hoeksche Waard, homepage en via e-mail.

[265]  Familie page Herweijer, Kwartierstaat Adriaantje Molendijk (http://members.home.nl/herweijer/molendijk/molen.htm).

[266]  K.J. Slijkerman, DE OUDERE GENERATIES VAN EEN GESLACHT POLDERDIJCK UIT SINT ANTHONIEPOLDER (Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190).