Gen 44-85Kwartierstaat Zuiderent - van Wijgerden

Gen-index

Ahnentafel / Pedigree

 

Version 23.01.2024

copyright ©2004A. Zuiderent

 

 

Verbinding met de antieke wereld

 

 

 

Kwartierstaten met middeleeuwse kwartieren vinden in de regel een paar generaties vůůr Karel de Grote een moeilijk te overwinnen grens naar het verleden. Er zijn wel pogingen ondernomen om verder door te stoten, zij het via de Merovingen of/en de koningen van Kent, of ook via de West-Gothen of de Longobarden. Op deze manier kunnen wellicht, rekening houdend met van vrij veel onzekerheden, een paar eeuwen aan de kwartierstaat worden toegevoegd. Als we afzien van afstamming fantasieŽn zoals ze door ďDe Da Vinci codeĒ van Dan Brown publiek geworden zijn, blijkt het echter vrijwel onmogelijk, tot vůůr onze jaartelling door te dringen.

 

 

Verbindingen via ArmeniŽ en de Caukasus

 

De beste kansen om toch tot de antieke wereld door te stoten liggen in ArmeniŽ en de Kaukasus. Zo schreef H. W. Engelbrecht in Gens Nostra 1985 (blz 430 e.v.) onder de titel ďMogelijkheden, moeilijkheden en merkwaardigheden in verband met genealogische diepteboringenĒ o.a.:

 

ďDe meeste kans om, bij de huidige stand van zaken, naar vroegere tijden door te dringen, bieden deze gebieden in het Oostelijk deel van de Middellandse Zee en in het Nabije Oosten. Banden met het overige Europa hebben in meerdere en mindere mate bestaan, al zijn deze door de invallen van de Mongolen, de Turken en anderen, later ruw verstoord. Vele geslachten van het Oost-Romeinse Rijk blijken, bij nader inzien, van Armeense herkomst te zijn. De Kruisvaarders huwden eveneens met dames van Armeense bloede. Diverse vooraanstaande Georgische families bleven voortbestaan, zoals bijv. takken van de oude regerende huizen, die nog bloeienĒ

Verschillende zulke verbindingen werden in de laatste tijd gepubliceerd, o.a. door Walter Regula in ďGenealogieĒ Heft 3-4/1995 onder de titel ďVerbindung von abendlšndischen zu morgenlšndisch-antiken AhnenfolgenĒ. Dit uiteraard met de nodige vraagtekens, die alleen al de tijdsperiode die overbrugd moet worden vanzelfsprekend met zich meebrengt. Regula gaat uit vano.a. keizerin Theophanu, de vrouw van keizer Otto II en van keizerin Anna, de vrouw van keizer Lodewijk II Bosonides, vrouwen dus die beide uit Byzantium afkomstig zijn en die veel Europese nakomelingen hebben. Hij legt een Ė niet geheel bewijsbare Ė verbinding met het oeroude Armeense adelsgeslacht Mamikonian, dat zich in Byzantium geŽtableerd heeft. De preciese genealogische sporen van dit geslacht vervagen welliswaar reeds omstreeks 350, maar via een huwelijk met een Gregoridendochter rond 400 na Chr. ontstaat een link naar een verder verleden.

 

Hoewel beide genoemde keizerinnen in deze kwartierstaat voorkomen, wordt hier Ė uit gronden van bewijsbaarheid Ė een beter gedocumenteerde aansluiting vervolgd. Deze gaat via Maria Taronites (zie generatie 28 in de kwartierstaat), de vrouw van Ioannes Dukas Komnenos van Byzantium, grootmoeder van o.a. Isabelle van Anjou, koningin van de kruisvaardersstaat Jeruzalem in 1192. Maria stamt af van de vorsten van Taron uit het huis der Bagratiden. Dit zou op zich al een vrij directe verbinding naar de antieke wereld kunnen geven, daar de Bagratiden direct van de Orontiden zouden afstammen, die door een bekend huwelijk (zie generatie 81) met de Perzische koningen verbonden zijn. Om Engelbrecht in het bovengenoemde artikel in Gens Nostra te citeren:

 

ďZodoende acht Toumanoff derhalve de latere Bagratiden een loot te zijn van de oudere Orontiden, waarmede dan de schakelnaar de Achaemeniden gevonden zou zijn, want, dat de Orontiden van deze Perzische koningen in vrouwelijke lijn afstamden is, zoals reeds hiervoor werd verhaald, inderdaad aantoonbaarĒ.

 

Deze Bagratiden, die als ďkroningsvorstenĒ reeds vanaf de 4e eeuw de religieuse functie hadden om de Armeense koningen te kronen, zijn inderdaad door een goed gedocumenteerde lijn te vervolgen, maar verder dan de 4e eeuw na Chr. komt men ook daar niet. Ook is hun afstamming van de Orontiden geenszins bewezen, er zijn in de Armeense traditie ook andere versies in omloop, waaronder zelfs een afstamming van koning Salomo via de Joodse vorst Schambath (= de bijbelse Saphat uit 1 Kron. 3:22).

 

De lijn die hier wordt gevolgd, verlaat daarom de Bagratiden reeds spoedig en loopt via een huwelijk van een Bagratid met een Mamikonide prinses (zie generatie 40 in de kwartierstaat) verder over de Mamikoniden. Hoewel ook in de familie Mamikonian onzekerheden voorkomen, hebben we het voordeel, dat Samuel (II) Mamikonian (generatie 41) in de 8e eeuw het hoofd was van deze vrij uitgebreide familie. Het is daarom vrijwel zeker, dat hij van het (genealogisch) belangrijke huwelijk met een prinses der Gregoriden (ca. 400) afstamde, ook al is de preciese stamreeks discutabel.

 

 

Onzekerheden

 

Uiteindelijk zijn de onzekerheden in de te overbruggen tijdsperiode erg groot. Tot en met de Arsakiden, waaronder Tiridates IV "de Grote" Arsakid, de eerste Christelijke koning van ArmeniŽ (gen. 57), lijkt de reeks vrij betrouwbaar. De beide belangrijke huwelijken (gen. 52 en 55) zijn in documenten uit de betreffende tijd vermeld.

 

De link via de de vorsten van IberiŽ (GeorgiŽ, in de Caucasus), en daarmee naar de tijd vůůr onze jaartelling, is echter vrij onzeker, ze baseert voornamelijk op latere kronieken. De grenzen tussen fantasie, mythologie en historie zijn daarom niet altijd duidelijk te onderscheiden. Ook zijn verschillende filiaties op gissingen gebaseerd.

 

De huwelijkspolitiek onder de adel was destijds in het Midden Oosten niet veel anders dan later in Europa, huwelijken werden tussen families van gelijk niveau gesloten. Hoewel in de hier getoonde lijn de meeste vrouwen niet bekend zijn, stamden ze zeker uit adellijke families en zijn er daarom via de vrouwelijke lijnen talloze extra verbindingen met de oudste geslachten te verwachten. Hoewel de hier gegeven lijn misschien niet precies zal kloppen, is daarom toch de kans op een verbinding met de Orontiden (en daarmee met de Perzische koningen) erg groot.

 

Om deze redenen leek het me zinvol, ondanks de vele onzekerheden, de lijn naar Darius aan de kwartierstaat toe te voegen. Dit niet zozeer als ďclaimĒ betreffende het voorgeslacht maar meer als illustratie.

 

 

 

 

 

Generatie 44 Ė 85

 

 

Layout

 

Dit gedeelte onderscheidt zich niet alleen door de betrouwbaarheid, maar ook door de layout duidelijk van de verdere kwartierstaat. Het nummer bij een persoon is direct het generatienummer. Uiteraard zijn er vaak veel paralelle voorouders per generatie bekend, maar om het geheel niet te overladen, wordt hier maar ťťn verbinding getoond. Gaat de lijn bij een huwelijk via de vrouw verder, dan wordt de mannelijke lijn dus niet verder vervolgd.

 

Op onzekerheden wordt, zover expliciet bekend, direct bij de betreffende persoon cursief heengewezen. Het sterretje * als teken voor onzekerheid wordt hier niet gebruikt. Bronnen worden slechts globaal aan het eind genoemd, zonder aanspraak op volledigheid.

 

Elk der zeven geslachten (A tot G), die van de afstammingslijn deel uitmaken, wordt inleidend kort voorgesteld.

 

 

 

††††††

†††††† A. Mamikoniden

 

†††††† De reeds in de vorige generaties genoemde familie Mamikonian bekleedde eeuwen lang het ambt van "sparapet", d.w.z. erfelijk opperbevelhebber van de Armeensche strijdkrachten. Als oudst bekend lid van de familie Mamikonian geldt Mancacus, die in 69 voor Christus Tigranakert tegen de Romeinen verdedigde. Het geslacht zou uit centraal AziŽ stammen, volgens sommige uit China, waarschijnlijker echter van de Turkvolken.

 

†††††† De stamlijn Mamikonian, aansluitend op Hrahat Mamikonian in generatie 43, wordt hier gevolgd tot het huwelijk van Hamazasp I Mamikonian (generatie 52) met een dochter uit het geslacht der Gregoriden, waarna de Gregoriden lijn verder gevolgd wordt. Van Hamazasp I zijn nog 5 generaties voorouders met enige zekerheid bekend tot Artavasdes II Mamikonian, groot-konnetabel, vermeld 335/50, daarvoor worden de sporen vager.

 

 

 

 

44. Mushel (Mousheg) III Mamikonian.

††††

†††† Erfelijk Sparapet (opperbevelhebber) van ArmeniŽ 701. [Deze generatie ontbreekt bij verschillende stambomen].

††††

††††

 

45. Hamazasp II Mamikonian.

††††

†††† Prins, ovl. ca. 661. Erfgenaam van het domein der Gregoriden, erfelijk Sparapet van ArmeniŽ, Marzapan van ArmeniŽ, benoemd tot presiderende prins door de Byzantijnse keizer Constans. Curopalatos, moest in 661 de Arabische heerschappij accepteren.

 

†††† Hij trouwde met NN Rechtouni, een prinses uit ťťn van de nobelste families van ArmeniŽ, teruggaand op het proto-Armeense Urartiaanse rijk uit de 9e eeuw vůůr Christus.

††††

 

 

46. David (Dawith) Mamikonian.

††††

†††† Prins van ArmeniŽ. Vardapet (doctor in de Godgeleerdheid) in ArmeniŽ ca. 600, onder Perzische heerschappij.

††††

†††††††††††

 

47. Vahan Mamikonian (ďde WolfĒ)

††††††

†††††† Prins van Taron, ca. 593/606.

††††††

†††††††††††††††††††††††

 

48.Mushel Mamikonian.

††††††

†††††† Prins van ArmeniŽ. Nakharar (hertog) van ArmeniŽ 555, Marzapan van ArmeniŽ onder Romeinse heerschappij.

††††††

†††††††††††

 

49.Hmayeak Mamikonian.

††††††

†††††† Prins van ArmeniŽ, aanwezig op de samenkomst van Dwin in 555.

†††††††††††

†††††† De volgende generaties 50 en 51 zijn niet geheel zeker, Hmayeakís vader kan eventueel een broer of zelfs een neef van 50 Hamaaspian geweest zijn. Zijn overgrootouders waren echter in ieder geval 52 Hamazasp I Mamokonian en Sehakanoysch (Suren-Pahlav) Gregorid.

 

 

 

50.(Hamaaspian of Vardan) Mamikonian.

††††††††

†††††† Hamaaspian was generaal. Zijn broer Vardan regeerde als Marzipan 505/509. [Eťn van beide broers, zoons van St. Hmayeak,komt als vader van Hmayeak in aanmerking. Eventueel ook hun neef Hmayeak, zoon van St. Hmayeakís broer Hamazaspian].

††††††

††††††

 

51.(St. Hmayeak) Mamikonian.

††††††††

†††††† Ovl. 451, gehuwd met een dochter van prins Vram Artsrouni.

††††††

 

 

52.Hamazasp I Mamikonian.

††††††††

†††††† Ovl. 432 (volgens andere bronnen 416). Groot-konnetabel vermeld 387/432. Sarapet, Armeens generaal in dienst van het Perzische rijk. [In zijn tijd werd het Armeense nationale alfabet ontworpen (405), waardoor de bijbel vertaald kon worden (tot 433). De 5e eeuw was de gouden eeuw voor de oud-Armeense literatuur].

††††††††

†††††† Hij trouwde met Sehakanoysch (Sahakanouch) Suren-Pahlav uit het geslacht der Gregoriden.

 

 

 

††††††

†††††† B. Gregoriden

 

†††††† VanafVasak I, de vader van Sehakanoysch Suren-Pahlav, wordt over drie generaties de stamlijn der Gregoriden vervolgd. De oudst bekende stamvader van dit geslacht is Gregorius de Verlichte, ovl. rond 328, de eerste ĄKatholikosď (Primaat) van de Armeense kerk. Hij speelde 301/314 een belangrijke rol bij de invoering van het Christendom als staatsgodsdienst in ArmeniŽ. Zijn ambt bleef tot 428 erfelijk in de familie Gregor, naar wie de Armeense Christenen wel Gregorianen genoemd worden.

 

 

 

53.Vasak I "de Grote" Suren-Pahlav (Gregorid)

††††††††††

†††††† Ook bekend als St. Sahak de Grote. Vorst der Gregoriden, patriarch van ArmeniŽ, vermeld 373/438, ovl. 09.07.438. [In zijn tijd, d.w.z. in 387, vond de eerste Perzisch-Oost-Romeinse deling van ArmeniŽ plaats. Het Oost-Romeinse invloedsgebied was ongeveel een kwart, de rest was onder Sassanidische invloed. ArmeniŽ verloor gedurende 4 eeuwen zijn zelfstandigheid, maar de voornaamste cuturele waarden, met name het Christendom, overleefden].

††††††††††

†††††††††††††††††††††††

 

54.Narses I "de Grote" Suren-Pahlav (Gregorid).

††††††††††

†††††† Geb. ca. 330, ovl. 373 (vergiftigd). Ook bekend als St. Nerseh ďde GroteĒ, patriarch van ArmeniŽ, vermeld 355/59, vorst der Gregoriden 367/73.

††††††

†††††† Hij trouwde metSandoukht Mamikonian, dochter van prins Vardan I Mamikonian.

††††††††††

††††††††††

 

55.Athengenes (Atanakines) Suren-Pahlav (Gregorid)

 

†††††† Ovl. 348/53, zoon van Hesychius (Yousik) I, die 342/48 primaat van ArmeniŽ was.

 

†††††† Hij trouwde met Bambischu Arsakid, prinses van ArmeniŽ.

 

††††††††††

 

††††††

†††††† C. Arsakiden

 

†††††† Hier wordt met Chosroe III, de vader van Bambischu Arsakid, overgegaan op de stamlijn der Arsakiden, het Armeense koningshuis. De tot het volk der Parthen behorende Arsakiden-dynastie regeerde in ArmeniŽ vanaf kort na het begin van de jaartelling. In 66 werden ze door de Romeinen als zodanig erkend met de kroning von Tiridates I in Rome door Nero. Deze dynastie bleef op de Armeense troon tot 428.

 

†††††† [Groot-ArmeniŽ was lange tijd een omstreden gebied tussen de Romeinen en de Parthen, die in MesopothamiŽ en PerziŽ heersten. De Parthen - oorspronkelijk een nomadenvolk, dat 471 voor Christus vanuit het noorden PerziŽ binnengedrongen was - waren de enige macht, die de Romeinen succesvol wist te weerstaan].

 

 

††††††††††

 

56.Chosroe III Arsakid van ArmeniŽ

††††††††††

†††††† Vermeld 330/36, ovl. 339. Koning van ArmeniŽ.

††††††††††

†††††††††††

 

57.Tiridates IV "de Grote" Arsakid van ArmeniŽ

††††††††††††

†††††† Eerste Christelijke koningvan ArmeniŽ 314. Geb. ca. 265, vermeld 298/330, ovl. ca. 330. [Volgens een oude traditie, die reeds in de 5e eeuw gedocumenteerd is, werd het Christendom reeds in de 1e eeuw door leerlingen van de apostelen ThadeŁs en BartholomeŁs naar ArmeniŽ gebracht. De uiteindelijke christanisering van het land vond echter pas van 301 tot 314 plaats, toen Tiridates IV het Christendom tot staatsgodsdienst verklaarde. De christianisering vond dus plaats in dezelfde tijd dat Constantijn in 311 het Christendom in Rome als staatsgodsdienst invoerde. ArmeniŽ geldt als eerste Christelijke staat ter wereld, volgens overlevering vanaf 301].

††††††

†††††† Hij was getrouwd met Aschken, dochter van Aschkhadar, koning van de Alani.

†††††††††††††††††††††††

 

 

58.Chosroe II "de Dappere" Arsakid van ArmeniŽ.

††††††††††††

†††††† Prins van ArmeniŽ, koning van West-ArmeniŽ, vermeld 279...80/87. Vermoord door zijn broers in 287.

††††††††††††

††††††††††††

††††††††††††

59.Tiridates II Arsakid van ArmeniŽ.

††††††††††††

†††††† Koning van ArmeniŽ 217/53, ovl. na 253.

††††††††††††

†††††††††††

 

60.Chosroe I Arsakid van ArmeniŽ.

††††††††††††††

†††††† Koning van ArmeniŽ 193/216, ovl. 216/17

††††††††††††††

 

††††††††††††††

61.Vologases II/IV Arsakid van ArmeniŽ.

††††††††††††††

†††††† Koning (Vologases II) van ArmeniŽ 180/91, groot-koning (Vologases IV) 191/208.

††††††††††††††

†††††† Hij trouwde met NN van IberiŽ (GeorgiŽ), dochter van koning Pharasmanes III van IberiŽ .

 

†††††† Deze link met het koningshuis van IberiŽ (GeorgiŽ) is omstreden. Iberische bronnen uit de 8e eeuw vermelden dat koning Rev I van IberiŽ de zoon was van een Armeense koning en een dochter van koning Pharasmanes III van IberiŽ. Het is echter niet zeker dat genoemde Armeense koning Vologases was en dat Chosroe I een zoon van dezelfde moeder was.

 

 

 

††††††

†††††† D. IberiŽrs

 

†††††† Vanaf Pharasmanes III, de vader van NN van IberiŽ, wordt de stamlijn der vroege koningen van IberiŽ (in het hedendaagse GeorgiŽ in de Caucasus) gevolgd, die bekend zijn vanaf Meribanes (159-109 v. Chr.). Daar de Iberische bronnen voor deze periode grotendeels uit 8e eeuwse kronieken stammen, kunnen ze niet altijd als historisch betrouwbaar worden beschouwd. De hier gevolgde lijn is gebaseerd op een artikel ďChronology of the Early Kings of IberiaĒ van Cyril Toumanoff in het blad ďTraditioĒ van 1969, waarin hij bovengenoemde bronnen wellicht te onkritisch volgt. Dit gedeelte is daarom zeker met de nodige reserve te bekijken.

 

 

 

62.Pharasmanes III van IberiŽ.

††††††††††††††

†††††† Koning van IberiŽ (GeorgiŽ), vermeld 113/185. Hij wordt ook in bronnen uit zijn tijd genoemd, echter zonder vermelding van zijn relatie met eerdere koningen van IberiŽ.

††††††††††††††

 

 

63.Rhadamistes (Adam) van IberiŽ.

††††††††††††††††

†††††† Koning van IberiŽ, vermeld 132/135. Hij wordt in geen vroegere bron dan in de 8e eeuw vermeld, wordt in locale bronnen Adam genoemd.

††††††††††††††††

†††††††††††

 

64.Pharasmanes II van IberiŽ.

††††††††††††††††

†††††† Koning van IberiŽ, vermeld 116/32.

††††††

†††††† Hij trouwde met Ghadana van ParthiŽ (Artaxiad). Ook via haar wordt een lijn naar de Artaxiden aangegeven. Ook hier is de bewijsvoering slechts op 8e eeuwse bronnen gebaseerd en vrij onbetrouwbaar.

 

 

††††††††††††††††

65.Amazaspes I van IberiŽ.

††††††††††††††††

†††††† Koning van de Iberiís, vermeld 106/16.

††††††††††††††††

††††††††††††††††

 

66.Mithridates I van IberiŽ.

††††††††††††††††

†††††† Koning van IberiŽ, vermeld 58/106.

††††††††††††††††

 

 

67. Pharasmanes I van IberiŽ.

††††††††††††††††††

†††††† Koning van IberiŽ, vermeld 1 na Chr./58. Pharasmanes was een broer van Mithridates, koning van ArmeniŽ. De bronnen uit zijn tijd geven echter de naam van hun vader niet aan, deze berust op latere geschriften.

††††††††††††††††††

††††††††††††††††††

 

68.NN prinses van IberiŽ.

††††††††††††††††††

†††††† Zij trouwde met Kartam Kondjid, haar neef derde graads. Slechts vermeld in latere Iberische bronnen.

††††††††††††††††††

†††††††††††

 

69.Pharnabazes II van IberiŽ.

††††††††††††††††††

†††††† Koning van IberiŽ, vermeld 63/30 voor Chr. Pharnabazes wordt in bronnen uit zijn tijd vermeld, de koning die destijds regeerde wordt echter Bartom genoemd, waarschijnlijk dezelfde persoon. Het huwelijk met de Armeense prinses wordt pas in latere Iberische bronnen genoemd en wel zonder de expliciete naam van haar vader.

†††††††††††††††††††††††

†††††† Hij trouwde met NN Artaxiad, prinses van ArmeniŽ, waarschijnlijk een dochter van Tigranes II ďde GroteĒ of van ťťn van diens broers.

 

 

 

†††††††††††††††††††††††

†††††† E. Artaxiden

 

†††††† Vanaf hier wordt met Tigranes II "de Grote" Artaxiad van ArmeniŽ, de vader van NN Artaxiad, prinses van ArmeniŽ, de stamlijn der Artaxiden vervolgd, koningen van ArmeniŽ van 189 tot 1 voor Christus.

 

 

 

70.(Tigranes II "de Grote") Artaxiad van ArmeniŽ.

††††††

†††††† Koning van ArmeniŽ, vemeld 95/56 voor Chr. Bekend Armeens tegenspeler van Rome.

††††††††††††††††††††

†††††† Hij trouwde met Kleopatra van Pontus, dochter van Mithridates VI Eupator, koning van Pontus 132/063. In de literatuur vindt men nog 4 generaties tot en met Ariobarzanes, koning van Pontus 265/250, waarvan er 3 gehuwd zouden geweest zijn met de Seleukiden (van SyriŽ).

††††††††††††††††††††

††††††††††††††††††††

71.Tigranes I Artaxiad van ArmeniŽ.

††††††††††††††††††††

†††††† Koning van ArmeniŽ, vermeld 123/093 voor Chr.

††††††††††††††††††††

 

 

72.Artaxiades Artaxid van ArmeniŽ.

††††††††††††††††††††

†††††† Seleukidisch strateeg van ArmeniŽ ca. 200 v. Chr., koning van ArmeniŽ 188/ca. 161. Grondlegger van de Artaxiaden-dynastie in ArmeniŽ. Volgens een inscriptie was hij een zoon van Zacharias. Het is echter niet zeker, dat dit inderdaad Zariades van Sophene was.

 

††††††††††††††††††††

 

†††††††††††††††††††††††

†††††† F. Orontiden

 

†††††† Met Zariades (Zacharias) van Sophene, de waarschijnlijke vader van Artaxiades Artaxid, wordt hier overgegaan op de stamlijn der Orontiden. De Orontiden zouden teruggaan op Jerwand I (Grieks/Perzisch Orontes), 570/560 voor Chr, een dynastie die reeds stadhouders voor de Meden geleverd had en waarvan de ethnische afkomst onzeker is. Daar de invloed van de Medense en Perzische groot-koningen niet altijd groot was, gelden de Orontiden als het eerste Armeense vorstengeslacht.

 

 

 

73.Zariades van Sophene (Orontid)

†††††††††††

†††††† Strateeg van Sophene 200/190 v.Chr., koning van Sophene vanaf 190.

†††††††††††

†††††††††††

 

74.Xerxes I Orontid van ArmeniŽ

†††††††††††

†††††† Koning van ArmeniŽ.

†††††††††††

†††††† Hij trouwde voor 212 v.Chr. met Antiochis Seleukid, dochter van Seleukos II Kallinikos van SyriŽ. In de literatuur vindt men nog 5 vroegere generaties Seleukiden tot Antiochos I, legeraanvoerder in de 1e helft van de 4e eeuw voor Chr.

 

 

 

75.Arsames I Orontid van ArmeniŽ.

†††††††††††

†††††† Koning van ArmeniŽ ca. 260/ca. 220 v.Chr. De vader van Xerxes is niet uit prmaire bronnen bekend, Arsames I is ťťn van meerdere mogelijkheden.

†††††††††††

†††††††††††

 

76.Samos I Orontid van ArmeniŽ.

†††††††††††

†††††† Koning van ArmeniŽ vanaf ca. 260 v.Chr.

 

†††††† Generatie 76-79 zijn uit een inscriptie in Nimrud-dagh bekend, waarin Antiochus I van Commagene (1e eeuw voor Christus) een aantal van zijn voorvaderen noemt. Toch is voorzichtigheid geboden, daar het gegevens van 200 jaar eerder betreft en het schrift niet altijd goed leesbaar is.

†††††††††††

†††††††††††

 

77.(Orontes III/II) Orontid van ArmeniŽ.

†††††††††††

†††††† Koning van ArmeniŽ, vermeld ca. 317/ca. 260 v.Chr.

 

 

 

78.Mithranes I Orontid van ArmeniŽ.

†††††††††††

†††††† Vermeld 331/ca. 317 v.Chr., koning van ArmeniŽ, Perzische satrap van LydiŽ en MysiŽ, dan Macedonische satrap.

†††††††††††

†††††††††††

 

79.Orontes II/I Orontid van ArmeniŽ.

†††††††††††

†††††† Perzische satrap van ArmeniŽ ca. 361/331 v.Chr.

 

 

 

80.Orontes I Orontid van ArmeniŽ.

†††††††††††

†††††† Erfelijke Perzische satrap voor Oost-ArmeniŽ, vermeld 401/344, ovl. 344 v.Chr.

††††††

†††††† Hij trouwde ca. 401 met Rhodogune Achaemenid van PerziŽ.

 

 

 

†††††††††††††††††††††††

†††††† G. Achaemeniden

 

†††††† Vanaf hier komen we met Artaxerxes II Achaemenid van PerziŽ, de vader van Rhodogune Achaemenid van PerziŽ, op de laatste stamlijn, die der Achaemeniden. Tot de Achaemeniden, koningen van PerziŽ, behoort ook Darius I. Deze verdere stamlijn kan als zeker beschouwd worden, ook is het historisch aantoonbaar dat de Orontiden in vrouwelijke lijn van de Perzische koningen uit het huis der Achaemeniden afstammen. De oudst bekende voorvaderen van deze dynastie zijn Phraortes van MediŽ, ca. 700 voor Chr. (generatie 92) en Daskylos van KariŽ, generatie 93. Sommige kwartierstaten gaan via de vrouwelijke lijn naar de Pharaonen maar deze overgang geldt als zeer speculatief.

 

 

†††††††††††

81.Artaxerxes II Achaemenid van PerziŽ.

†††††††††††

†††††† Geb. 452, ovl. 358. Groot-koning van PerziŽ 404/358 v.Chr.

††††††

†††††† Hij trouwde met Stateira Hydarnid, ovl. 400 (vergiftigd), dochter van Hydarnes II Hydarnid, satrap van PhoniciŽ, ArabiŽ, HyrcaniŽ en ArmeniŽ, vermeld ca. 425/424, kleinzoon van Hydarnes I, die als commandeur van de Perzische lijfgarde der "onsterfelijken" inde slag aan de Thermopylen in de rug van de Grieken leidde.

 

 

 

82.Darius II Nothos Achaemenid van PerziŽ.

†††††††††††

†††††† Ook bekend als Ochos. Groot-koning van PerziŽ 424/404, ovl. 404 v.Chr.

 

 

 

83.Artaxerxes I Achaemenid van PerziŽ.

†††††††††††

†††††† Groot-koning van PerziŽ 465/424 v.Chr. Waarschijnlijk dezelfde als de bijbelse Artachastra (voorkomend in Ezra en Nehemia). Hij was de 2e zoon van Xerxes en diens opvolger. Hij geldt als een zwak vorst, die zich door zijn generaals en zijn vrouwen liet leiden. Tijdens zijn regering werd Juda een zelfstandige Perzische provincie, waarheen Nehemia als stadhouder gezonden werd in 445.

†††††††††††

†††††† Hij trouwde met Kosmartydene van Babylon, derde vrouw van Araxerces.

 

 

 

84.Xerxes I Achaemenid van PerziŽ

†††††††††††

†††††† Geb. 510/20, ovl. 465 v.Chr. (vermoord). Groot-koning van PerziŽ 485, onderneming tegen Griekenland, bouw van Persepolis. Waarschijnlijk dezelfde als koning Ahasveros "die over 127 gewesten van IndiŽ tot EthiopiŽ regeerde" in het bijbelboek Ester, de joodse vrouw waarmee hij trouwde.

 

 

 

image00385.Darius I "de Grote" Achaemenid van PerziŽ.

†††††††††††

†††††† Groot-koning van PerziŽ 522/486 voor Chr., ook bekend als Darius Hystaspis. Nadat hij verschillende opstanden had bedwongen, organiseerde hij het Perzische rijk opnieuw. Veel gebeurtenissen uit zijn leven heeft hij medegedeeld in het beroemde Behistun-inschrift, uitgehouwen in een rots. Hij leed ook nederlagen, zoals tegen de Skythen bij de Don. Ookverloor PerziŽ tijdens zijn regering de beroemde slag bij Marathon in 490 voor Christus. Deze grote Perzische koning komt in het Oude Testament voor i.v.m. de herbouw van de tempel te Jeruzalem door de wedergekeerde ballingen. Zo wordt in Ezra 6:15 de inwijding van de tempel in het 6e jaar van Darius gedateerd (maart 515 voor Chr.). Door de royale financiŽle ondersteuning bij de tempelbouw kregen Darius en zijn opvolgers de ondersteuning van de joodse priesters.

†††††††††††

†††††† Hij trouwde met Atossa van PerziŽ. Zij zou de oudste dochter zijn van Cyrus II van PerziŽ. Zij geldt als stammoeder van de Achaemeniden

 

 

 

 

 

 

††

†††

 

††† Figuur: Darius I, op Griekse vaas (wikimedia

)

Literatuur: